Mẫu: (2 + 3 over 7 = 14 over 7 + 3 over 7 = 14 + 3 over 7 = 17 over 7)

a) (2 over 5 + 3) b) (4 + 2 over 3)

2.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 38

Viết phân số tương thích vào chỗ chấm:

a) (4 over 5 + 2 over 3 = 2 over 3 + ...;) (13 over 25 + 3 over 7 = 3 over 7 + ...)

b) (left( 2 over 3 + 3 over 4 ight) + 1 over 2 = 2 over 3 + left( 3 over 4 + ... ight))

(2 over 3 + left( 3 over 4 + 1 over 2 ight) = left( ...

Xem thêm: Để Bảo Quản Natri Người Ta Phải Ngâm Natri Trong Luyện Thi Đại Học Môn Hóa

+ 3 over 4 ight) + 1 over 2)

3. Tính bằng cách tiện lợi nhất:

a) (12 over 25 + 3 over 5 + 13 over 25)

b) (3 over 2 + 2 over 3 + 4 over 3)

c) (3 over 5 + 7 over 5 + 3 over 4)

4. Một loại tàu tbỏ tiếng đầu tiên chạy được (3 over 8) quãng mặt đường, tiếng lắp thêm hai chạy được (2 over 7) quãng con đường, tiếng vật dụng ba chạy được (1 over 4) quãng đường. Hỏi sau cha giờ đồng hồ loại tàu tbỏ kia chạy được từng nào phần quãng đường?

Bài giải

1.

a) (2 over 5 + 3 = 2 over 5 + 15 over 5 = 2 + 15 over 5 = 17 over 5)

b) (4 + 2 over 3 = 12 over 3 + 2 over 3 = 12 + 2 over 3 = 14 over 3)

2. 

a) (4 over 5 + 2 over 3 = 2 over 3 + 4 over 5) (13 over 25 + 3 over 7 = 3 over 7 + 13 over 25)

b) (left( 2 over 3 + 3 over 4 ight) + 1 over 2 = 2 over 3 + left( 3 over 4 + 1 over 2 ight))

(2 over 3 + left( 3 over 4 + 1 over 2 ight) = left( 2 over 3 + 3 over 4 ight) + 1 over 2)

3. 

a) (12 over 25 + 3 over 5 + 13 over 25 = left( 12 over 25 + 13 over 25 ight) + 3 over 5 = 25 over 35 + 3 over 5 = 1 + 3 over 5 = 5 + 3 over 5 = 8 over 5)

b) (3 over 2 + 2 over 3 + 4 over 3 = left( 2 over 3 + 4 over 3 ight) + 3 over 2 = 6 over 3 + 3 over 2 = 2 + 3 over 2 = 4 + 3 over 2)

c) (3 over 5 + 7 over 5 + 3 over 4 = left( 3 over 5 + 7 over 5 ight) + 3 over 4 = 10 over 5 + 3 over 4 = 2 + 3 over 4 = 8 + 3 over 4 = 11 over 4)

4. 

Tóm tắt

 

*

Bài giải

a) Sau tía tiếng cái tàu thủy đó chạy được là:

(3 over 8 + 2 over 7 + 1 over 4) = (3.7over 56 + 2.8 over 56 + 14.1 over 56)

= (21 over 56 + 16 over 56 + 14 over 56 = 51 over 56) (quãng đường)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *