Bài học Unit 1 Lớp 12 Home life phần Vocabulary tổng hợptổng thể từ vựngvào Unit 1 với được phân chia theo từng phần nhỏ dại Reading, Speaking, Listening, Writing với Language Focus. Qua đó giúp những em hệ thống từ bỏ vựng theo từng phần dễ ợt mang đến việctra cứu giúp và ghi nhớtheo chủ thể bài học kinh nghiệm.


Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh 12 unit 1

Tóm tắt lý thuyết

1. Từ vựng Reading Unit 1

2. Từ vựng Speaking Unit 1

3. Từ vựng Listening Unit 1

4. Từ vựng Writing Unit 1

5. Từ vựng Language Focus Unit 1

bài tập minc họa

các bài luyện tập trắc nghiệm

Hỏi đáp Vocabulary


shift <∫ift> (n): ca, kíp

night shift: ca đêm

biologist (n): công ty sinc đồ gia dụng học

project <"prədʒekt> (n): đề án, dự án

khổng lồ join hands: thế tay nhau, cùng nhau

caring (adj): quan tâm cho tới tín đồ khác; chu đáo

responsibility (n): trách nát nhiệm

to lớn take/assume the responsibility lớn sb for sth: Chịu đựng trách nhiệm với ai về điều gì đó

household chores (n): câu hỏi công ty, bài toán vặt trong nhà-

to run the household <"haushould> (n): phê duyệt vấn đề nhà

to leave sầu trang chính for school : cho trường

suitable <"su:təbl> (adj): phù hợp

khổng lồ rush lớn (v): xông tới, lao vào

to be willing (to bởi vì sth) : sẵn sàng làm cho chiếc gì

to give a hand: góp một tay

eel < i:l> (n): con lươn

eel soup: cháo lươn

attempt <ə"tempt>: sự nỗ lực gắng

khổng lồ win a place at university: thi đỗ vào ngôi trường đại học

khổng lồ take out the garbage: đổ rác

mischievous <"mist∫ivəs> (adj): tinch nghịch, tai quái

mishief <"mist∫if> (n): trò tinh nghịch, trò tinh quáimischievously (adv)

obedient (to lớn sb/sth) <ə"bi:djənt> (adj): biết vâng lời, ngoan ngõan, dễ dàng bảo

obedience (n) /obediently (adv)

hard-working (adj): chăm chỉ

to lớn mkết thúc (v): sửa chữa

close-knit <"klousnit> (adj): gắn bó với nhau (về tình cảm, quyền lợi)

lớn support (v): ủng hộ

supportive of

lớn mô tả one"s feeling: chia sẻ cảm tình cùng với nhau

to come up (v): được đặt ra

frankly <"fræηkli> (adv) trực tiếp thắn, trung thực

khổng lồ feel + adj: cảm thấy

secure (adj): an tâm

separately (adv): riêng biệt rẽ, tách bóc biệt nhau

khổng lồ shake hands: bắt tay

to play tricks (on sb): nghịch xỏ ai.


2. Từ Vựng Phần Speaking Unit 1 Lớp 12


to lớn apply khổng lồ sb <ə"plai>: ham mê phù hợp với ai; gồm hiệu quả

interest <"intrəst> (n): snghỉ ngơi thích

interesting (a): thú vịEx: The film is very interestinginterested (a)cảm giác thú vui Ex: I"m interested in the film

secret <"si:krit> (n): điều túng thiếu mật

lớn make a decision = khổng lồ decide: quyết định

upbringing <"ʌpbriηiη> (n): sự dạy dỗ, sự dạy bảo (ttốt con)

khổng lồ get on well with: hòa đồng với

harmonious (adj) : không tồn tại sự bất đồng hoặc ác cảm


3. Từ Vựng Phần Listening Unit 1 Lớp 12


Xem thêm: Cách Tìm Khóa Khôi Phục Bitlocker Là Gì, Cách Tắt Bitlocker Trong Win 7 Win 10

to reserve sth (for sb/sth) (v) = lớn book (v): đặt trước

coach : xe cộ chsinh hoạt khách hàng đường dài

spread out : cover a large area: trải nhiều năm, tản ra

leftover: thức ăn thừa

lớn sound + adj: nghe gồm vẻ

all over the place: mọi hồ hết nơi

khổng lồ get together: họp lại

a kid : đứa trẻ

to over up: kết thúc


4. Từ Vựng Phần Writing Unit 1 Lớp 12


family rule : qui tắc vào gia đình

let sb do sth

allow + sb to lớn do sth

be allowed khổng lồ + vì chưng sth

have sầu khổng lồ + vì sth

permit + sb/sth

+ sb khổng lồ vị sth+ doing sth+ of sth

5. Từ Vựng Phần Language Focus Unit 1 Lớp 12


great grandfather (n) : ông cố gắng, ông cụ

message <"mesidʒ>: thông điệp, thông báo

exam result (n): kết quả thi

address <ə"dres>: địa chỉ


If you continue to………………….the rules, you will be punished.Spoiled children are often up to………………….The more he fails, the more he loses………………….in his abilities.She is a research………………….for a pharmaceutical company.She was unable, or………………….to lớn give sầu me further details.Although he is nearly 80, he is still very………………….We are totally………………….of this idea.She is a very………………….woman. She is always helpful và sympathetic toward other people.He feels a strong sense of………………….towards his parents.They were seeking an ultimate………………….to lớn the city’s traffic problem.Keydisobeymischiefconfidencebiologistunwillingactivesupportivecaringresponsibilitysolution
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *