Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

* Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: The fox tried but was unsuccessful in reaching the grapes

The fox was unsuccessful in reaching the grapes.

A. The fox tried in vain khổng lồ reach the grapes.

B. There’s no point reaching the grapes.

C. It was not worth reaching the grapes.

D. It was no good to lớn reach the grapes.Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

The minister ________ khổng lồ say whether all the coal mines would be closed.

A. refused

B.avoided

C. denied

D.bothered


*

Đáp án A

Refuse + lớn V = không đồng ý làm những gì

Avoid + V-ing = rời làm cho gì

Deny + V-ing = không đồng ý làm cái gi

Bother + lớn V = phiền lành có tác dụng gì

→ Dùng “refused” để tương xứng ngữ cảnh

Dịch: Sở trưởng không đồng ý mang đến chủ ý liệu tất cả những mỏ than sẽ ảnh hưởng đóng góp.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

The police tried in vain to break up the prochạy thử crowds in front of the government building; further measures needed lớn be employed.

A. unskillfully

B. violently

C. effectively

D. eventually


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

The police tried in vain to lớn break up the prokiểm tra crowds in front of the government building; further measures needed to lớn be employed.

A. unskillfully

B. violently

C. effectively

D. eventually


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

The police tried in vain to lớn break up the prochạy thử crowds in front of the government building; further measures needed lớn be employed.

A. unskillfully

B. violently

C. effectively

D. eventually


Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

Synchronized swimming is a sport in which groups of swimmers _________in patterns in

the water to music.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Scaffolding Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Scaffolding

Synchronized swimming is a sport in which groups of swimmers _________in patterns in the water to music.

A. go

B. move

C. dive

D. jump


Chọn B

A. go(v): đi

B. move(v): di chuyển

C. dive(v): lặn

D. jump(v): nhảy

Dịch câu: Bơi lội thẩm mỹ và nghệ thuật là 1 trong những môn thể dục thể thao gồm một đội chuyển động viên bơi lội di chuyển theo chuần dưới nước theo nhạc.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

I tried every key in turn but not __________ fitted

A. none

B. each

C. any

D. one


Đáp án D

Câu đang có “not” => một số loại none

One sửa chữa thay thế cho danh tự “key”

Câu này dịch nhỏng sau: Tôi đã trải hầu như chiếc chìa khóa tuy nhiên không chiếc như thế nào vừa


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

The xe taxi was so late reaching the airport that I ______ missed the plane.

A. almost

B. rarely

C. immediately

D. entirely


Đáp án A

Kiến thức: Từ vựng

Giải thích:

almost (v): gần như, hầu như

rarely (adv): hiếm Khi

immediately (adv): ngay lập tức

entirely (adv): toàn bộ

Tạm dịch: Chiếc xe taxi mang đến sân bay thừa muộn cho nỗi tôi gần như bị lỡ sản phẩm công nghệ cất cánh.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

The child who was caught ___________ was made to stand in the comer of the classroom.

A. behaving

B. misbehave

C. misbehavior

D. misbehaving


Đáp án D.

Tạm dịch: đứa tthấp bị phát hiện đang _____________ bị tóm gọn phải đng ở góc cạnh lớp.

Ta thấy đứa tthấp bị phạt cho nên nó đề nghị làm cho một hành động gì đấy sai trái.

- behave (v) = lớn do things in a way that people think is correct or polite: cư xử tốt >đối xử không tốt

Ex: Any child caught misbehaving was made lớn stand at the front of the class.

Cấu trúc: Catch somebody doing sth: bắt gặp ai kia làm những gì (vào trường hòa hợp chúng ta không thích bị phân phát hiện).

Ex: I caught hlặng reading my private letters.

= He was caught reading my private letters.


Đúng 0
Bình luận (0)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the following questions.

The conference was organized for all of the ________ in the state.

A. mathematics teachers

B. mathematics’ teachers

C. mathematic teachers

D. teachers of mathematic


Lớp 12 Tiếng anh
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A.


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học bên trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
xemlienminh360.net

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *