*ngoại rượu cồn từ
 nạp lại (bình năng lượng điện, súng..)
 to recharge a revolver
 hấp thụ đạn lại một khẩu pháo lục
 to lớn recharge a battery
 hấp thụ điện lại một bình ắc quy
 recharge one"s batteries
 (thông tục) tất cả một kỳ nghỉ ngơi, tlỗi dãn nhằm hồi phục lại sức khoẻ của mình

Bạn đang xem: Recharge là gì

■ xẻ sung
groundwater recharge: sự bổ sung nước ngầm
recharge by seepage of stream: sự bổ sung cập nhật bởi vì chiếc tung thấm qua
recharge of an aquifer: sự bổ sung cập nhật cho tầng đựng nước
recharge of ground water: sự bổ sung cho nước dưới đất
■ nạp bửa sung
■ nạp lại
recharge basin: vũng nạp lại
recharge time: thời gian hấp thụ lại
■ sự té sung
groundwater recharge: sự bổ sung nước ngầm
recharge by seepage of stream: sự bổ sung cập nhật vì chưng cái tan thấm qua
recharge of an aquifer: sự bổ sung cập nhật cho tầng chứa nước
recharge of ground water: sự bổ sung cập nhật chan nước bên dưới đất
■ sự nạp lại
Lĩnh vực: điện
■ hấp thụ (điện) lại
artificial recharge
■ hấp thụ nhân tạo
artificial recharge
■ sự cấp nước nhân tạo
ground recharge
■ tái hấp thụ từ bỏ đất
normal recharge
■ sự ngấm từ nhiên
recharge of aquifer
■ sự tích tụ nước ngầm
recharge of basin
■ sự tiếp nước mang lại lưu giữ vực
recharge well
■ giếng cung cấp nước

* ngoại hễ từ - nạp lại to recharge a revolver ~ hấp thụ đạn lại một khẩu pháo lục lớn recharge a battery ~ nạp năng lượng điện lại một bình ắc quy

Xem thêm: Inventor Là Gì - Tìm Hiểu Phần Mềm Inventor Và Khả Năng Ứng Dụng

recharge■ verb 1》 charge or be charged again. 2》 return khổng lồ a normal state of mind or strength after exertion. ■ noun the replenishment of an aquifer with water. Derivatives
rechargeableadjective rechargernoun
verb1. load anew- She reloaded the gun carefully • Syn: reload • Hypernyms: load , charge• Verb Frames:- Somebody ----s something2. charge anew- recharge a battery • Hypernyms: charge• Verb Frames:- Somebody ----s something- Something ----s something
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *