Câu 53957: Nung m gam hỗn hợp X bao gồm FeS với FeS2, vào một bình kín chứa không gian (bao gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) cho đến lúc các bội phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được một chất rắn nhất và hỗn hợp khí Y bao gồm yếu tố thể tích: 84,8% N2; 14% SO2, còn lại là O2. Phần trăm trọng lượng của FeS trong các thành phần hỗn hợp X là?

A.

Bạn đang xem: Nung m gam hỗn hợp x gồm fes và fes2

59,46%

B.

Xem thêm: Việt Nam Quốc Dân Đảng Là Một Đảng Chính Trị Theo Xu Hướng Nào ?

42,31% 

C. 26,83% 

D. 19,64%


Giải bỏ ra tiết:

Chọn 1 mol hỗn hợp Y =>số mol N2 = 0,848 mol; số mol O2 thuở đầu = 0,212 mol

=>số mol O2 bội phản ứng = 0,212 – 0,012 = 0,2 mol

2FeS + 3,5O2 → Fe2O3 + 2SO2

a→ 1,75a→ a

2FeS2 + 5,5O2 → Fe2O3 + 4SO2

b → 2,75b → 2b

=>1,75a+2,75b = 0,2

a+2b= 0,14

=>a=0,02; b=0,06 

%cân nặng FeS = 

*
.100% = 19,64%


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: cửa hàng Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *