Bài 1: Phân số thứ nhất là , phân số vật dụng nhị là ,Bài 2: Số ?,Bài 3: Tính,Bài 4: Người ta cho một vòi nước tung vào bể chưa tồn tại nước. Bài 1, bài bác 2, bài 3, bài 4 trang 170 sgk Tân oán 4 – Ôn tập về những phxay tính với phân số (tiếp theo)

Bài 1: Phân số đầu tiên là (frac45), phân số sản phẩm hai là (frac27).

Bạn đang xem: Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước

Hãy tính tổng, hiệu, thương của phân số thứ nhất với phân số đồ vật hai.

Bài 2: Số ?

a) 

*

b) 

*

Bài 3: Tính:

a) (frac23) + (frac52) – (frac34) ; (frac25) x (frac12) : (frac13) ; (frac29) : (frac29) x (frac12) .

b) (frac45) – (frac12) + (frac13) ; (frac12) x (frac13) + (frac14) ; (frac27) : (frac23) – (frac17)

Bài 4: Người ta cho 1 vòi vĩnh nước tung vào bể chưa xuất hiện nước, tiếng đầu tiên rã được (frac25) bể, giờ thiết bị nhì tung được (frac25) bể.

a) Hỏi sau 2 tiếng vòi nước đó rã vào được mấy phần bể ?

b) Nếu đang dùng không còn một ít nước bằng (frac12) bể thì số nước sót lại là mấy phần bể ?

*

Bài 1:

Tính tổng: (frac45) + (frac27) = (frac2835) + (frac1035) = (frac3835)

Tính hiệu: (frac45) – (frac27) = (frac2835) + (frac1035) = (frac1835)

Tính tích: (frac45) x (frac27) = (frac835)

Tính thương: (frac45) : (frac27) = (frac45) x (frac72) = (frac2810) = (frac145)

Bài 2:

a) Cột máy nhất: (frac45) – (frac13) = (frac1215) – (frac515) = (frac715), viết (frac715) vào ô trống.

Xem thêm:

Cột vật dụng hai: (frac12) + (frac14) = (frac48) + (frac28) = (frac68) = (frac34), viết (frac34) vào ô trống.Quảng cáo

Cột đồ vật ba: (frac79) – (frac15) = (frac3545) – (frac945) = (frac2645), viết (frac2645) vào ô trống.

b) Cột thứ nhất: (frac23) x (frac47) = (frac821), viết (frac821) vào ô trống.

Cột máy hai: (frac89) : (frac13) = (frac89) x (frac31) = (frac83), viết (frac83) vào ô trống.

Cột thiết bị ba: (frac611) : (frac29) = (frac611) x (frac92) = (frac2711), viết (frac2711) vào ô trống.

Bài 3:

a) (frac23) + (frac52) – (frac34) = (frac812) + (frac3012) – (frac912) = (frac3812) – (frac912) = (frac2912)

(frac25) x (frac12) : (frac13) = (frac15) : (frac13) = (frac15) x (frac31) = (frac35)

(frac29) : (frac29) x (frac12) = (frac29) x (frac92) x (frac12) = 1 x (frac12) = (frac12)

b) (frac45) – (frac12) + (frac13) = (frac2430) – (frac1530) + (frac1030) = (frac930) + (frac1030) = (frac1930)

(frac12) x (frac13) + (frac14) = (frac16) + (frac14) = (frac212) + (frac312) = (frac512)

(frac27) : (frac23) – (frac17) = (frac27) x (frac32) – (frac17) = (frac37) – (frac17) = (frac27)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *