Bài viết trình diễn gần như kỹ năng và kiến thức cơ bản về lý thuyết: Hệ thức Anhxtanh, độ hụt kân hận, tích điện liên kết ... và phần nhiều bài tập trắc nghiệm giỏi, cạnh tranh...

Bạn đang xem: Năng lượng nghỉ của hạt nhân


HỆ THỨC ANHXTANH, ĐỘ HỤT KHỐI, NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT, NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT RIÊNG VÀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

A. LÝ THUYẾT

1. Hệ thức Anhxtanh thân cân nặng và năng lượng: E = m.c2

Với c = 3.108 m/s là tốc độ ás vào chân không.

=>Khối lượng động: m = (fracm_0sqrt1-fracv^2c^2)

=>Một hạt có cân nặng nghỉ ngơi m0, lúc chuyển động với vận tốc v sẽ có được đụng năng là

Wđ = W – W0 = mc2 – m0c2 = (fracm_0sqrt1-fracv^2c^2) c2 – m0c2.

Trong đó W = mc2 call là năng lượng toàn phần và W0 = m0c2 Điện thoại tư vấn là năng lượng nghỉ ngơi.

2. Độ hụt kăn năn của phân tử nhân: ∆m = Zmp + (A - Z)mn - mX

mX là cân nặng phân tử nhân (_Z^A extrmX)

3. Năng lượng liên kết: Wlk = ∆m.c2

4. Năng lượng link riêng: là năng lượng liên kết tính đến một nuclon: (fracW_lkA) Năng lượng link riêng càng lớn thì hạt nhân càng bền chắc (không thật 8,8MeV/nuclôn).

+ Năng lượng links riêng biệt càng béo thì hạt nhân càng bền bỉ.

+ Các phân tử gồm số kân hận vừa phải từ bỏ 50 mang đến 95

5. Phản ứng phân tử nhân

a. Phương trình phản nghịch ứng: (_Z_1^A_1 extrmX _1 + _Z_2^A_2 extrmX _2 ightarrow _Z_3^A_3 extrmX _3 + _Z_4^A_4 extrmX _4)

b. Các định hiện tượng bảo toàn

+ Bảo toàn số nuclôn (số khối): A1 + A2 = A3 + A4

+ Bảo toàn điện tích (nguyên tử số): Z1 + Z2 = Z3 + Z4

+ Bảo toàn cồn lượng:

 

*

+ Bảo toàn năng lượng: (K_x1+K_x2 +Delta E = K_x3 + K_x4)

Trong đó: ∆E là năng lượng làm phản ứng hạt nhân

(K_x=frac12 m_xv_x^2) là cồn năng cđ của hạt X

+ Không có định luật pháp bảo toàn trọng lượng.

c. Năng lượng của phản bội ứng hạt nhân:


W = ((m_truoc -m_sau)).c2 ≠0

 W > 0 mtrước > msau: Tỏa năng lượng.

W mtrmong sau: Thu năng lượng

=>. Năng lượng tỏa =>1mol khí:(W=fracmAN_AW_lk=nN_AW_lk)

=>Năng lượng tạo thành m(g) phân tử X:(W=fracmAN_A.Delta E)

B. BÀI TẬP

Câu 1: Một phân tử gồm đụng năng bởi tích điện nghỉ của nó. Tính tốc độ của nó. Cho tốc độ của tia nắng trong chân không là c = 3.108 m/s.

A. 1,6.108 m/s. B. 2,6.108 m/s. C. 3,6.108 m/s. D. 4,6.108 m/s.

Câu 2: Một phân tử gồm trọng lượng nghỉ ngơi m0. Tính cồn năng của phân tử này lúc hoạt động cùng với tốc độ 0,6c (c là vận tốc ánh nắng trong chân không) theo tngày tiết tương đối.

A. 0,2m0c2. B. 0,5m0c2. C. 0,25m0c2. D. 0,125m0c2.

Câu 3: Cho phản nghịch ứng phân tử nhân (_1^3 extrmH +_1^2 extrmH ightarrow _2^4 extrmH + _0^1 extrmn +17,6 MeV) . Tính tích điện tỏa ra Khi tổng vừa lòng được 1 gam khí heli.

A. 4,24.1010 (J). B. 4,24.1012 (J). C. 4,24.1013 (J). D. 4,24.1011 (J).


Câu 4: Hạt nhân đơteri bao gồm khối lượng 2,0136u. Biết cân nặng của prôton là một trong những,0073u với trọng lượng của nơtron là 1,0087u. Năng lượng link của phân tử nhân(_1^2 extrmD) là

A. 0,67MeV; B.1,86MeV; C. 2,02MeV; D. 2,23MeV

Câu 5: Hạt nhân(_27^60 extrmCo) tất cả trọng lượng là 55,940u. Khối hận lượng của prôton là một trong những,0073u cùng trọng lượng của nơtron là 1 trong,0087u. Độ hụt khối (_27^60 extrmCo)là

A. 4,544u; B. 4,536u; C. 3,154u; D. 3,637u

Câu 6: Phân hạch một hạt nhân 235U trong lò làm phản ứng phân tử nhân đã tỏa ra tích điện 200 MeV. Số Avôgađrô NA = 6,023.1023 mol-1. Nếu phân hạch 1 gam 235U thì năng lượng tỏa ra bằng

A. 5,13.1023 MeV. B. 5,13.1020 MeV.

C. 5,13.1026 MeV. D. 5,13.10-23 MeV.

Câu 7: Cho bội nghịch ứng hạt nhân(_17^37 extrmCl +p ightarrow _18^37 extrmAr +n), khối lượng của các phân tử nhân là m(Ar) = 36,956889u, m(Cl) = 36,956563u, m(n) = 1,008670u, m(p) = 1,007276u, 1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng mà lại phản bội ứng này toả ra hoặc thu vào là bao nhiêu?


A. Toả ra 1,60132MeV. B. Thu vào 1,60218MeV.

C. Toả ra 2,562112.10-19J. D. Thu vào 2,562112.10-19J.

Câu 8: Cho phản bội ứng hạt nhân(altrộn +_13^27 extrmAl ightarrow _15^30 extrmP +n) , trọng lượng của những hạt nhân là m = 4,0015u, mAl = 26,97435u, mP = 29,97005u, mn = 1,008670u, 1u = 931,5Mev/c2. Năng lượng mà bội phản ứng này là?

A. Toả ra 4,275152MeV. B. Thu vào 2,673405MeV.

C. Toả ra 4,275152.10-13J. D. Thu vào 2,67197.10-13J.

Câu 9: Cho bội nghịch ứng hạt nhân(_1^3 extrmH + _1^2 extrmH ightarrow alpha +n +17,6 MeV), NA = 6,02.1023. Năng lượng toả ra Khi tổng thích hợp được 1g khí hêli là bao nhiêu?

A. 423,808.103J. B. 503,272.103J.

C. 423,808.109J. D. 503,272.109J.

Câu 10: Cho phản nghịch ứng hạt nhân: (_1^3 extrmT + _1^2 extrmD ightarrow _2^4 extrmHe) + X +17,6MeV. Tính năng lượng toả ra từ bỏ làm phản ứng bên trên khi tổng thích hợp được 2g Hêli.


A.52,976.1023MeV B.5,2976.1023MeV

C.2,012.1023MeV D.2,012.1024MeV

Câu 11: Một phân tử kha khá tính gồm động năng bằng nhì lần tích điện nghỉ. Tốc độ của hạt kia là:

A. 1,86.108m/s B. 2,15. 108m/s C. 2,56. 108m/s D. 2,83. 108m/s

Câu 12: Bắn hạt α vào hạt nhân (_7^14 extrmN) đứng yên ổn, ta bao gồm bội nghịch ứng:(_2^4 extrmHe + _7^14 extrmN ightarrow _8^17 extrmO + _1^1 extrmH) . Biết các trọng lượng mP. = 1,0073u, mN = 13,9992u và mα= 4,0015u. mO = 16,9947u, 1u = 931,5 MeV/c2. Phản ứng hạt nhân này tỏa xuất xắc thu bao nhiêu tích điện ?

A. thu 1,94.10-13J B. tỏa 1,94.10-13J

C. lan 1,21.J D. thu 1,21J

Câu 13: Tính tích điện liên kết riêng của hạt nhân (_4^10 extrmBe). Biết cân nặng của hạt nhân (_4^10 extrmBe) là mBe = 10,0113 u, của prôton và nơtron là mp = 1,007276 u cùng mn = 1,008665 u; 1 u = 931,5 MeV/c2.


A. 4,5 MeV. B. 5,5 MeV. C. 6,5 MeV. D. 7,5 MeV.

Câu 14: Phân hạch một hạt nhân 235U vào lò phản bội ứng phân tử nhân đang lan ra năng lượng 200MeV. Số Avôgađrô NA = 6,023.1023mol-1. Nếu phân hạch 1g 235U thì năng lượng tỏa ra bằng

A. 5,13.1023MeV. B. 5,13.1020MeV.

C. 5,13.1026MeV. D. 5,13.10-23MeV.

Câu 15: Cho làm phản ứng phân tử nhân (_1^3 extrmH + _1^2 extrmH ightarrow _2^4 extrmHe + _0^1 extrmn +17,6 MeV). Tính tích điện tỏa ra Lúc tổng thích hợp được 1 gam khí heli.

A. 4,24.1011 (J). B. 4,24.1012 (J). C. 4,24.1013 (J). D. 4,24.1014 (J).

Câu 16: Cho làm phản ứng hạt nhân (_4^9 extrmBe + _1^1 extrmH ightarrow _2^4 extrmHe + _3^6 extrmLi). Xác định năng lượng tỏa ra hoặc thu vào. Biết mBe = 9,01219 u; mp = 1,00783 u; mLi = 6,01513 u; mX = 4,0026 u; 1u = 931,5 MeV/c2.

A. Tỏa 2,132MeV. B. Thu 2,132MeV.


C. Tỏa 3,132MeV. D. Thu 3,132MeV.

A.

Xem thêm: So As Là Gì - Cấu Trúc In Order To Và So As To Trong Tiếng Anh

m0 = (msqrt1-fracv^2c^2) B. m = (m_0sqrt1-fracv^2c^2)

C. m0 = (m(1- sqrt1-fracv^2c^2)) D. m = (m_0(1+ sqrt1-fracv^2c^2))

Câu 18: Một đồ bao gồm khối lượng nghỉ m0 chuyển động cùng với vận tốc v sẽ sở hữu động năng

A. (fracm_0v^22) B. (fracm_0c^22) C. (fracm_0c^2sqrt1-fracv^2c^2) D. (m_0c^2 (frac1sqrt1-fracv^2c^2-1))

Câu 19: Đại lượng làm sao đặc trưng mang đến cường độ bền bỉ của một phân tử nhân?

A. Năng lượng links. B. Năng lượng links riêng biệt.

C. Số phân tử prôtôn. D. Số hạt nuclôn.

Câu 20: Trong làm phản ứng hạt nhân không tất cả định luật pháp bảo toàn như thế nào sau


A. định giải pháp bảo toàn hễ lượng. B. định lý lẽ bảo toàn số hạt nuclôn.

C. định mức sử dụng bào toàn số hạt prôtôn. D. định vẻ ngoài bảo toàn điện tích.

Câu 21: Chọn tuyên bố đúng. Phản ứng phân tử nhân tuân theo định mức sử dụng bảo toàn nào?

A. Bảo toàn điện tích, khối lượng, tích điện.

B. Bảo toàn điện tích, số kân hận, động lượng.

C. Bảo toàn năng lượng điện, cân nặng, cồn lượng, năng lượng.

D. Bảo toàn điện tích, số khối hận, cồn lượng, năng lượng.

Câu 22: Nhận xét nào sau đó là đúng về cấu tạo của phân tử nhân nguyên tử:

A. Tỉ lệ về số prôtôn cùng số nơtrôn trong phân tử nhân của hầu hết nguim tố đầy đủ nhỏng nhau;

B. Lực link các nuclôn vào hạt nhân gồm nửa đường kính tính năng rất nhỏ dại với là lực tĩnh điện;

C. Hạt nhân gồm năng lượng liên kết riêng biệt càng Khủng thì sẽ càng bền bỉ.

D. Đồng vị là rất nhiều nguyên ổn tử nhưng mà phân tử nhân đựng thuộc số nuclôn A, cơ mà số prôtôn cùng số nơtrôn không giống nhau;

Câu 23: Hạt α bao gồm cân nặng 4,0015u,biết số Avogadro NA = 6,02.1023mol-1, 1u = 931,5MeV/c2. Các nuclon kết hợp với nhau tạo thành hạt α năng lượng tỏa ra khi chế tạo ra thành hạt α năng lượng tỏa ra Khi chế tạo ra thành 1 mol khí Heeli là 


A. 2,7.1012J; B. 3,5. 1012J; C. 2,7.1010J; D. 3,5. 1010J

Câu 24: Các phân tử nhân đơteri(_1^2 extrmH) ; triti (_1^3 extrmH), heli (_2^4 extrmH) tất cả năng lượng links theo lần lượt là 2,22 MeV; 8,49 MeV với 28,16 MeV. Các phân tử nhân trên được bố trí theo lắp thêm từ bỏ bớt dần về độ bền vững của phân tử nhân là

A.(_1^2 extrmH) ;(_2^4 extrmH) ; (_1^3 extrmH). B.(_1^2 extrmH) ; (_1^3 extrmH);(_2^4 extrmH) . 

C. (_2^4 extrmH);(_1^3 extrmH) ;(_1^2 extrmH). D.(_1^3 extrmH) ;(_2^4 extrmH) ;(_1^2 extrmH) .

Câu 25: Cho phản nghịch ứng phân tử nhân sau: (_4^9 extrmBe + p ightarrow X + _3^6 extrmLi) . Hạt nhân X là

A. Hêli. B. Prôtôn. C. Triti. D. Đơteri.

Câu 26: Cho phản nghịch ứng hạt nhân sau: (_17^37 extrmCl + X ightarrow n + _18^37 extrmAr). Hạt nhân X là


A.(_1^1 extrmH) . B.(_1^2 extrmD) . C.(_1^3 extrmT) . D.(_2^4 extrmH)e .

Câu 27: Phản ứng phân tử nhân thực chất là:

A. đều quá trình dẫn đến việc biến hóa hạt nhân.

B. sự hệ trọng giữa những nuclon trong hạt nhân.

C. quá trình phát ra những tia pchờ xạ của phân tử nhân.

D. quy trình bớt dần dần độ pngóng xạ của một lượng hóa học phóng xạ.

Câu 28: Chọn câu đúng. Trong bội nghịch ứng hạt nhân tất cả định lao lý bảo toàn làm sao sau ?

A. định phương tiện bảo toàn cân nặng.

B. định biện pháp bảo toàn năng lượng ngủ.

C. định quy định bảo toàn cồn năng.

D. định giải pháp bảo toàn năng lượng toàn phần.

Câu 29: Phản ứng phân tử nhân là:

A. Sự đổi khác hạt nhân bao gồm dĩ nhiên sự lan nhiệt độ.

B. Sự liên tưởng thân hai hạt nhân (hoặc trường đoản cú phân tử nhân) dẫn tới việc biến đổi của bọn chúng thành nhì phân tử nhân khác.

C. Sự phối kết hợp nhì phân tử nhân vơi thành một hạt nhân nặng nề.

D. Sự phân tung hạt nhân nặng nề để biến hóa thành hạt nhân vơi bền lâu hơn.

Câu 30: Các làm phản ứng phân tử nhân không tuân theo những định lý lẽ nào?


A. Bảo toàn tích điện toàn phần B. Bảo toàn điện tích

C. Bảo toàn trọng lượng D. Bảo toàn hễ lượng

Câu 31: Trong phản nghịch ứng hạt nhân:(_4^9 extrmBe + _2^4 extrmHe ightarrow _0^1 extrmn + X) , phân tử nhân X có:

A. 6 nơtron và 6 proton. B. 6 nuclon với 6 proton.

C. 12 nơtron với 6 proton. D. 6 nơtron và 12 proton.

Câu 32: Trong phản ứng tổng đúng theo hêli (_3^7 extrmL + _1^1 extrmH ightarrow 2(_2^4 extrmHe) + 15,1MeV) , trường hợp tổng hòa hợp hêli từ bỏ 1g Li thì tích điện lan ra rất có thể hâm nóng từng nào kg nước có ánh sáng lúc đầu là 00C ? Nhiệt dung riêng rẽ của nước .

A. 2,95.105kg. B. 3,95.105kilogam.

C. 1,95.105kilogam. D. 4,95.105kilogam.

Tải về

Luyện các bài luyện tập trắc nghiệm môn Vật lý lớp 12 - Xem ngay


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *