*

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình bình hành

Một thửa ruộng hình bình hành tất cả độ dài đáy là 100m, chiều cao là 50m. Người ta trồng lúa làm việc đó, tính ra cứ đọng 100m vuông thu hoạch được 50kilogam thóc. Hỏi đang thu hoạch được từng nào tạ thóc?


*

Một thửa ruộng hình bình hành gồm độ nhiều năm đáy là 100m, độ cao là 50m. Người ta tLong lúa sinh sống đó, Tính ra cứ 100m2thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi đang thu hoạch được sống thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?


*

Giải:

Diện tích thửa ruộng là :

100 x 50 = 5000 (m2)

Số thóc thu hoạch được là :

50 x (5000 : 100) = 2500 (kg)

2500kilogam = 25 tạ

Đáp số:25 tạ


Diện tích thửa ruộng kia là:

100.50 = 5000 ((m^2))

5000(m^2)thu hoạch được số kg thóc là:

(5000 : 100).50 = 2500 (kilogam thóc)

2500 kilogam = 25 tạ

Đáp số: 25 tạ thóc


một thửa ruộng hình bình hành có độ dài lòng là 100m, chiều cao bằng 1 phần 2 độ lâu năm lòng. Người ta tdragon lúa sinh sống kia, tính ra cứ đọng 100m vuông thu hoạch được 50kilogam thóc. hỏi đang thu hoạch được từng nào tạ thóc ?


chiều cao là

(dfrac12cdot100=50)(m)

diện tích thửa ruộng là

100 .50 = 5000 (m(^2))

Thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là:

(5000 : 100) 50 = 2500 (kg)= 25 (tạ)

Đáp số : 25 tạ


Một thửa ruộng hình bình hành bao gồm độ lâu năm đáy là50m, độ cao là 40m. Người nông dântdragon lúa sinh sống kia, tính ra cứ đọng 100m2thu hoạch được 50kilogam thóc. Hỏi fan dân cày đã thu hoạch ngơi nghỉ thửa ruộng đó từng nào tạ thóc?


Diện tích của hình bình hành là :

50 x 40 = 2000(m2)

Người nông dân kia thu được số thóc là:

2000 : 100 x 50 = 1000(kg)

Đổi 1000 kilogam = 10 tạ

Đáp số : 10 tạ


Diện tích hình bình hành là:

50 x 40 =2000 ( m2)

Người nông dân kia thu được số thóc là:

2000 : 100 x 50 = 1000 ( kilogam )

Đổi: 1000 kilogam = 10 tạ

Đ/S: 10 tạ

Học giỏi lắm!


Diện tích của hình bình hành là :

50 x 40 = 2000 ( mét vuông )

Người dân cày đó thu hoạch được số thóc là :

2000 : 100 x 50 = 1000 ( kilogam )

Đổi : 1000 kg = 10 tạ

Đáp số : 10 tạ thóc

Chúc ban học xuất sắc !


một hình bình hành có độ nhiều năm lòng là 100m, chiều cao 50m. Người ta tLong lúa sống đó, tính ra cứ đọng 100m vuông thu hoạch dc 50kg thóc. Hỏi đang thu hoạch dc bao nhiêu tạ thóc ?


Xem thêm: Amor Fati Nghĩa Là Gì - Amor Fati_ Về Ngôn Ngữ, Tạm Dịch

Diện tích hbh là:

1/2 x 100 x 50 = 2500 (m vuông)

Tóm tắt vị trí này:

100m vuông : 50kg

2500m vuông : ? kg

2500 cấp 100 chu kỳ là:

2500 : 100 = 25 (lần)

Số thóc thu hoạch được là:

50 x 25 = 1250 (kg)

Đổi: 1250kg = 12,5 tạ

Đ/s:..


Diện tích hình bình hành là :

100 x 50 : 2 = 2500 ( m2)

Ta gồm :

100mét vuông : 50 kg thóc

2500 m2: ..... tạ thóc ?

2500 m2cấp 100 m2số lần là :

2500 : 100 = 25 ( lần )

Người ta sẽ thu hoạch sinh sống kia số tạ thóc là :

50 x 25 = 1250 ( kg thóc )

Đổi : 1250 kg thóc = 12, 5 tạ thóc

Đáp số : 12, 5 tạ thóc


S hìnhBH là: 100*50:2=2500(m2)

ta gồm bắt tắt: 100m2 : 50kg thóc

2500m2:...tạ thóc?

2500mét vuông vội 100mét vuông tần số là:2500:100=25(lần)

tín đồ ta thu hoạch đc số tạ thóc là:50*25=1250kg=12,5 tạ

đs:12,5 tạ thóc bn ơi,gồm bí quyết không giống nữa tuy thế cách này là phương pháp nhanh hao duy nhất r


Một thửa ruộng hình bình hành gồm độ lâu năm đáy là 100m,chiều cao là 50m.Người ta tLong lúa ở kia,tính ra cứ đọng 100m2 ​​thu hoạch được 50kg thóc.Hỏi đang thu hoạch được ngơi nghỉ thửa ruộng kia tất cả từng nào tạ thóc


Diện tích thửa ruộng là :

100 × 50 = 5 000 ( m² )

Số thóc thu hoạch được sinh sống thửa ruộng là :

5 000 : 100 × 50 =2 500 ( kilogam )

Đổi 2 500 kg = 25 tạ

Đáp số : 25 tạ thóc


Diện tích của thửa ruộng kia là:

100 x 50 = 5000 (m2)

5000 m2cấp 100 m2chu kỳ là:

5000 : 100 = 50 (lần)

Ở thửa ruộng kia fan ta thu hoạch được số ki - lô - gam thóc là:

50 x 50 = 2500 (kg)

Đổi: 2500 kg = 25 tạ

Đáp số: 25 tạ thóc.


Diện tích thửa ruộng là: 100 x 50 = 50000(m2)

1m2thu hoạch được số thóc là: 50 : 100 = 1/2(kg)

Trên thửa ruộng thu hoạch được số thóc là: 50000 x 1/2 = 25000(kg)

Đổi: 25000kg = 250 tạ

Đáp số: 250 tạ


Một thửa ruộng hình bình hành gồm độ lâu năm đáy là 100m,độ cao là 50m.Người ta trồng lúa sống đó,tính ra cđọng 100m2​​thu hoạch được 50kilogam thóc.Hỏi đang thu hoạch được sinh hoạt thửa ruộng đó gồm bao nhiêu tạ thóc?


Diện tích thửa ruộng là:

100*50=5000(m2)

Số thóc thu hoạch được là:

50*(5000/100)=2500(kg)=25 tạ

Đáp số:25 tạ


một thửa ruộng hình bình hành gồm độ dài lòng là 100m độ cao là 50m .Người ta trồng lúa tính ra cđọng 100mét vuông nhận được 50kilogam thóc .Tính số thóc thu được trên thửa ruộng kia hỏi thửa ruộng đó thu được từng nào tạ thóc


Diện tích thửa ruộng là:

100 x 50 = 5000 (m2)

Thửa ruộng kia thu hoạch được số thóc là:

(5000 : 100) 50 = 2500 (kg)

= 25 (tạ)

Đáp số : 25 tạ

HT


Một thửa ruộng hình bình hành có tổng độ dài lòng và độ cao là 1/2km, chiều cao kém nhẹm cạnh lòng 60m. Người ta trồng lúa làm việc kia, tính ra cđọng 100m2 thu hoạch được 100kg thóc. Hỏi sẽ thu hoạch được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?


Một thửa ruộng hình bình hành gồm tổng độ nhiều năm đáy với độ cao là 1/2km, độ cao kỉm cạnh lòng 60centimet. Người ta tdragon lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 100kilogam thóc. Hỏi đã thu hoạch được sinh sống thửa ruộng kia bao nhiêu tạ thóc?


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *