Exploiting The Validation Tools In Asp, What Is Modelstate

Chia sẻ Modelstate.Isvalid Là Gì – Validate dữ liệu Và Kiểu tài liệu Trong Code First là chủ thể trong content hiện nay của làm đẹp Reviews. Theo dõi nội dung để biết chi tiết nhé.

Bạn đang xem: Asp

Bạn đang xem: Modelstate.isvalid là gì

Làm nạm nào để sử dụng những attributes

Tất cả những thuộc tính được viết tức thì trước property/class/function cùng với số 0 hoặc những tham số phải theo sau vì một danh sách những thông số được lấy tên tùy chọn. Những thuộc tính String
Length, ví dụ, tất cả một tham số bắt buộc: Maximum
Length

public string Membership
Code get; set; … nhưng lại cũng rất có thể đính kèm các thông số kỹ thuật như tên Minimum
Length với Error
Message. Khi sử dụng Visual Studio ai đang được cung cấp một danh sách của toàn bộ các thông số được lấy tên có sẵn.

Bạn sẽ xem: Modelstate.isvalid là gì

public string User
Name get; set; public string Country
Code get; set;

Làm nạm nào MVC áp dụng để validate vươn lên là đến (incoming variable)

Các đối tượng Model
State chứa tin tức về tất cả các thông số kỹ thuật đầu vào. Trong ví dụ sau đây biến cho là các đối tượng người sử dụng Customer. Nếu như các đối tượng người tiêu dùng Customer khẳng định rằng Country
Code là Required nhưng không có Country
Code được liệt kê trong số các phát triển thành đến, Model

public Action
Result Edit(Customer customer) if (Model
State.Is
Valid) // Save customer return Redirect
To
Action(“Index”); else return View();

Ràng buộc dữ liệu đối với các attributes

Ở trên đây sau một danh sách những validation phổ cập nhất các thuộc tính bao gồm sẵn khi kiến thiết một quy mô code-first.** Compare**So sánh quý giá của một property đối với property khác. Những property Compare trường tồn trong cả System.Web.Mvc với System.Component.Data
Annotations
Ví dụ tiếp sau đây làm cho chắc hẳn rằng rằng những đặc tính email và Email

public class Register
Email
Address
View
Model public int User
Id get; set; public string email get; set; public string Email
Verify get; set; Xin lưu ý rằng lấy ví dụ như trên không tồn tại ý định mang lại việc lưu trữ cơ sở dữ liệu. Nếu bạn sử dụng thuộc tính đối chiếu trong một lớp quy mô cơ sở dữ liệu có thể bạn có thể thuộc tính vì bạn ko muốn lưu email 2 lần

Credit
Card

public class Transaction public int Transaction
Id get; set; public decimal Amount get; set; public string Credit
Card
Number get; set; **Custom
Validation **Khi bạn muốn viết validation của riêng bạn. Đơn giản chỉ việc tạo ra một lớp tiến hành các lớp Validation
Attribute. Thêm một công dụng public static mà gật đầu một quý hiếm được đối chiếu và trả về một biểu lộ của Validation
Result.

public class Old
Enough
Validation
Attribute : Validation
Attribute public static Validation
Result Is
Old
Enough(int given
Age) if (given
Age >= 20) return Validation
Result.Success; else return new Validation
Result(“You”re not old enough”); Sử dụng nó như sau

public class Customer{ public int Age get; set;Một biện pháp khác để tạo ra và sử dụng những custom validation, gắng vì tạo thành các public static , để ghi đè lên các chức năng Is
Valid hiện trong lớp Validation
Attribute. Override chức năng Is
Valid

public class Old
Enough
Validation
Attribute : Validation
Attribute public int Limit
Age get; set; public Old
Enough
Validation
Attribute(int limit
Age) Limit
Age = limit
Age; protected override Validation
Result Is
Valid(object value, Validation
Context validation
Context) int val = (int)value; if (val >= Limit
Age) return Validation
Result.Success; else return new Validation
Result(Error
Message
String); **Dùng nó như sau **

public class Customer{ public int Age get; set;

Kiểu dữ liệu (Data
Type)

Cho phép bạn chỉ định một kiểu dữ liệu mà ví dụ hơn những chỉ định trong database.Điều này rất có thể được thực hiện để hỗ trợ validation đúng mực hơn và hiển thị mê say hợp cho những người sử dụng. Kiểu dữ liệu hợp lệ là:

Credit
Card
Currency
Custom
Date – date value
Date
Time – date và time value
Duration
Email
Address
Html – specify that Html code is expected
Image
Url – url to an image
Multiline
Text – uses textarea instead of text as input đầu vào type in forms.Password
Phone
Number
Postal
Code
Text
Time
Upload – a tệp tin upload data type
Url

** sử dụng như sau **

public class Customer public string email get; set; Display

Trưng bày text label cho properties

public class Customer public bool Email
Is
Confirmed get; set; Display
Format

Chỉ định format dữ liệu

public class Post public Date
Time Posted
Date get; set; // Display as currency public object Writing
Cost; // Store NULL as NULL but show as empty string public string Extra
Description get; set; Email
Address

Format showroom email

public class Customer public string Email
Address get; set; Enum
Data
Type

Dùng để maps một giá trị với một chuỗi tất cả nghĩa (key-value)

public class Line public object Line
Color get; set; public enum Int
Color Red = 1, blue = 2, Green = 3, Yellow = 4File
Extensions

Chỉ định extension cho 1 file

public class Person public int Id get; set; public string First
Name get; set; public string Last
Name get; set; public string Avatar get; set; Nếu png sẽ có được lỗi như sau :

When I do a create method i bind my object in the parameter and then I kiểm tra if Model
State is valid so I add to the database:

But when I need lớn change something before I showroom to the database (before I change it the Model
State couldn"t be valid so I have to bởi vì it)why the model state still non valid.

What does this function check exactly?

This is my example:

Post>Anti
Forgery
Token>public Action
Result Create(ID,libelle,Date
Encaissement,Montant,Projet
ID,Description")> Encaissement encaissement) encaissement.Montant = Convert.To
Decimal(encaissement.Montant); View
Bag.montant = encaissement.Montant; if (Model
State.Is
Valid) db.Encaissements.Add(encaissement); db.Save
Changes(); return Redirect
To
Action("Index", "Encaissement"); ; View
Bag.Projet
ID = new Select
List(db.Projets, "Projet
Id", "nom
P"); return View(encaissement);
chia sẻ
Improve this question
Follow
edited Mar 24, 2022 at 10:10

*

Dariusz Woźniak
9,48255 gold badges6060 silver badges7171 bronze badges
asked Apr 27, 2016 at 15:08
*

Khaoula
Atallah
Khaoula
Atallah
73911 gold badge66 silver badges1616 bronze badges
3
địa chỉ a bình luận |

4 Answers 4


Sorted by: Reset to default
Highest score (default) Trending (recent votes count more) Date modified (newest first) Date created (oldest first)
53
Model
State.Is
Valid indicates if it was possible lớn bind the incoming values from the request to lớn the mã sản phẩm correctly & whether any explicitly specified validation rules were broken during the model binding process.

Xem thêm: Price quotation là gì? báo giá tiếng anh là gì? giá đã báo (quoted price) là gì

In your example, the model that is being bound is of class type Encaissement. Validation rules are those specified on the mã sản phẩm by the use of attributes, xúc tích and errors added within the IValidatable
Object"s Validate() method - or simply within the code of the kích hoạt method.

The Is
Valid property will be true if the values were able khổng lồ bind correctly to the model AND no validation rules were broken in the process.

Here"s an example of how a validation attribute & IValidatable
Object might be implemented on your mã sản phẩm class:

public class Encaissement : IValidatable
Object // A required attribute, validates that this value was submitted Message = "The Encaissment ID must be submitted")> public int Encaissement
ID get; set; public Date
Time? Date
Encaissement get; set; public IEnumerable Validate(Validation
Context validation
Context) var results = new List(); // Validate the Date
Encaissment if (!this.Date
Encaissement.Has
Value) results.Add(new Validation
Result("The Date
Encaissement must be set", new string<> "Date
Encaissement" ); return results; Here"s an example of how the same validation rule may be applied within the action method of your example:

Post>Anti
Forgery
Token>public Action
Result Create(ID,libelle,Date
Encaissement,Montant,Projet
ID,Description")> Encaissement encaissement) // Perform validation if (!encaissement.Date
Encaissement.Has
Value) this.Model
State.Add
Model
Error("Date
Encaissement", "The Date
Encaissement must be set"); encaissement.Montant = Convert.To
Decimal(encaissement.Montant); View
Bag.montant = encaissement.Montant; if (Model
State.Is
Valid) db.Encaissements.Add(encaissement); db.Save
Changes(); return Redirect
To
Action("Index", "Encaissement"); ; View
Bag.Projet
ID = new Select
List(db.Projets, "Projet
Id", "nom
P"); return View(encaissement);It"s worth bearing in mind that the value types of the properties of your model will also be validated. For example, you can"t assign a string value to lớn an int property. If you do, it won"t be bound & the error will be added to your Model
State too.

In your example, the Encaissement
ID value could not have a value of "Hello" posted khổng lồ it, this would cause a model validation error lớn be added và Is
Valid will be false.

It is for any of the above reasons (and possibly more) that the Is
Valid bool value of the mã sản phẩm state will be false.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x