The article was entitled “Making up with the minimum of fuss: a five-minute beauty routine that every busy woman should know”.

Đang xem: Make a fuss tức là gì

khổng lồ give too much attention lớn small matters that are not important, usually in a way that shows that you are worried và not relaxed: the condition of being excited, annoyed, or not satisfied about something, esp.

Bạn đang xem: Make a fuss là gì

about something that is not very important: Các ý kiến của các ví dụ không bộc lộ ý kiến của những biên tập viên mister-bản đồ.com xemlienminh360.net hoặc của xemlienminh360.net University Press hay của những nhà cấp phép. Scientists vì not vì chưng their best work if they are for ever fussing, understandably, about their personal future in the short and medium terms. He has been fussing about fees; distracting attention from the real things by trying khổng lồ force up students” fees.

Xem thêm: ❤️ Shark Khoa Là Ai ? Xem Thông Tin Đầy Đủ Về Shark Lê Đăng Khoa

The argument is put forward that these powers exist in other countries & that we should not be so fussed about them. As a consequence, some addicts decide after a couple of weeks that they are not that fussed about rehabilitation any more. I am not so fussed—as many traditionalists seem to be—about reducing the percentage of seats occupied by local authority representatives.

*

*

*

*

Thêm đặc tính có lợi của xemlienminh360.nets.com mister-bản đồ.com vào trang mạng của người sử dụng sử dụng phầm mềm form kiếm tìm kiếm miễn mức giá của Cửa Hàng chúng tôi.Tìm kiếm áp dụng từ bỏ điển của chúng tôi ngay lập tức bây giờ cùng chắc hẳn rằng rằng bạn không bao giờ trôi mất xuất phát điểm từ một đợt tiếp nhữa. Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn xemlienminh360.nets.com English xemlienminh360.nets.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật thực hiện

/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *