Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

KHối lượng tính bởi gam của nguyên tử NHôm là

A 5,4833.10^23

B 4,4833.10^23

C 6,4833.10^23

D 3,4833.10^23


*

*

Biết quý hiếm trọng lượng tính bằng gam của nguyên tử cacbon là 1,9926.10-23 (g). Hãy tính coi một đơn vị chức năng cacbon tương xứng bao nhiêu gam? Khối hận lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C tốt D?


a. Ta bao gồm : C = 12 đvC = 1,9926.10-23(g)

=>1 đvC = (1,9926.10−2312" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">1,9926.10-23) : 12≈1,66.10-24(g).

Bạn đang xem: Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm

b. Khối lượng tính bởi gam của nguim tử nhôm là :

mAl= 27 đvC = 27. 1,66.10-24= 4,482.10-23(g)


a)Theo cực hiếm khối lượng tính bằng gam của ngulặng tử cacbon mang lại trong bài học , hãy tính xem một đơn vị cacbon tương xứng cùng với bao nhiêu gam.b) Kân hận lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A,B,C hay D :A. 5,342 . 10-23gB. 6.023 . 10-23gC. 4,482 . 10-23gD. 3,990 . 10-23gMỌI NGƯỜI GIẢI THÍCH CẶN KẼ GIÚPhường MÌNH LUÔN NHA ^^ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI 


a) Ta có : C = 12 đvC = 1,9926.10-23(g)

=>1 đvC =

*
≈1,66.10-24(g).

Xem thêm: Adi Là Gì - Acceptable Daily Intake

b) Kân hận lượng tính bởi gam của ngulặng tử nhôm là :

mAl= 27 đvC = 27. 1,66.10-24= 4,482.10-23(g)

Đáp án C.


a) Ta gồm :

(Rightarrow)1 đvC tương ứng=(frac1,9926.10^-2312)=(1,6605.10^-24)g

b) Ta bao gồm : Al = 27 đvC

(Rightarrow)(m_Al)= 27.(1,6605.10^-24)=(4,482.10^-23)g

Đáp án là C


Biết khối lượng tính = đơn vị gam của 1 nguyên tử cacbon là 1 trong những,9926.10-23gam. Kân hận lượng = đơn vị chức năng gam 1 nguim tử oxi là? A. 1,6605.10-24 B. 5,3136.10-23 C. 2,6568.10-23 D. 3,18816.10-22


Mấy chế mang lại em hỏi mấy câu

Câu 1: Nguyên tử cacbon bao gồm cân nặng bằng 1,9926.10-23g. Khối lượng tính bởi gam của Natri là:

A 3.10-23g B 2,82.10-23g C 3,82.10-23g D 4,5.10-23g

Câu 2: Khối lượng thức của nguyên tử O tính ra gam có thể là:

A.2,6568.10-22g B 2,6.10-23g C 1,328.10-22g D 2,6568.10-22g

Các bạn đến em cách tính của 2 câu này cùng chọn câu làm sao à! Em k biết tính khới lượng của những nguim tố ra gam mong phần đa tín đồ bảo ban ạ

*


Câu 1:

(m_1 extđvC=frac112 imes m_C=frac112 imes1,9926 imes10^-23=1,66 imes10^-23g)

(mleft(Na ight)=NTKleft(Na ight) imes m_1 extđvC=23 imes0,166 imes10^-23=3,82 imes10^-23g)

=> Chọn C

Câu 2:

(mleft(O ight)=NTKleft(O ight) imes m_1 extđvC=16 imes0,166 imes10^-23=2,6568 imes10^-23g)


Câu 1:

Ta có: 1đvC = (frac1,9926.10^-2312=1,6605.10^-24)

Ta lại sở hữu : Na = 23 (đvC)

(Rightarrow m_Na=1,6605.10^-24.23=3,81915.10^-23left(g ight))

Vậy câu trả lời và đúng là C

Câu 2:

Ta bao gồm : O = 16 (đvC)

(Rightarrow m_O=1,6605.10^-24.16=2,6568.10^-23left(g ight))

Vậy câu trả lời và đúng là B


Hãy tính xem trong 1g hidro gồm từng nào nguyên ổn tử H (gợi ý: Cần biết khối lượng tính bởi gam của một ngulặng tử H).Số nguim tử H tính được ngay gần với con số làm sao tuyệt nhất sau đây

A: 4.10^23

B: 5.10^23

C: 6.10^23

D: 7.10^23

Dấu ^ là số nón nha m.n

Giúp mk nha


Cho biết khối lượng tính bằng game của cạc nguim tửNguim tử A:3,818.10^-23Nguim tử B:6,474.10^-23Nguyên ổn tử X:9,296.10^-23Nguyên tử Y:3,984.10^-23Cho biết A,B,X,Y là nguim tố gì?


$M_A = dfrac3,828.10^-231,66.10^-24 = 23$(Natri)

$M_B = dfrac6,474.10^-231,66.10^-24 = 39$(Kali)

$M_C = dfrac9,296.10^-231,66.10^-24 = 56$(Sắt)


Nguyên tử cacbon tất cả trọng lượng = 1,9926.10-23 gam. Kăn năn lượng bởi gam của Ca là:

A.7,63.10-23 B. 6,64.10-23

C. 32,5.10-23 D. 66,4.10-23


NTK (C) = 12 đvC = 1,9926.10-23 g

=> 1 đvC = 1,9926.10-23 / 12 = 0,16605.10-23 (g)

Kân hận lượng = gam của Ca = 0,16605.10-23 . 40 (approx) 6,64.10-23 g

=> lựa chọn B


(KLT_1đvC=frac112 imes1,9926 imes10^-23=0,16605 imes10^-23left(g ight))

(KLT_Ca=0,16605 imes10^-23 imes40=6,642 imes10^-23left(g ight)approx6,64 imes10^-23left(g ight))

Vậy chọn B


Có: 1 ngulặng tử C=12đvC nặng 1,9926.10^-23

mà 1 ngt Ca=40đvC=40/12 ngt C

=> 1 ngt Ca nặng: 40/12.1,9926.10^-23=6,64.10^-23

=> Chọn B.


Nguyên tử Na bao gồm 11 proton, 12 nơtron, 11 electron thì cân nặng của nguim tử Na xấp xỉ

A. 24 u B. 23 u C. 23 gam D. 22 gam


Biết trọng lượng của nguyên ổn tử cacbon tính bởi gam là một trong,9926.10-23g. Hãy tính cân nặng tính bởi đơn vị chức năng gamcủa ngulặng tử photpho?


(m_1 extđvC=frac112 imes m_C=frac112 imes1,9926 imes10^-23g=0,166 imes10^-23g)

(m_gamleft(P ight)=m_1 extđvC imes NTKleft(P ight)=0,166 imes10^-23g imes31approx5,15 imes10^-23g)


nguyên tử kăn năn của photpho là 31 (1)

cân nặng tính bằng gam của 1đơn vị chức năng cacbon là :

(1,9926 * 10-23) : 12 = 1,66 * 10-24(g)

=> khối lượng tính bởi gam của ngulặng tử phốt pho

là : 1,66 * 10-24* 31 = 5,1*10-23 (g)


Khối hận lượng tính bởi gam của một đ.v.c là:

m(1đ.v.c)=(frac1,9926.10^-2312)=(0,16605.10^-23) (g)

Khốilượng tính bằng gam của một nguyên tử photpho là:

mP=m(1đ.v.c). NTK(P)=(0,16605.10^-23)(.31)=(5,14755.10^-23)(approx5,15) (g)


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *