Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hòa tung kim loại M vào HNO3 chiếm được dd A. Cho NaOH dư vào dd A thu được 2,24l khí cùng 23,2g kết tủa. Xác định M


*

1,Hòa chảy 2,49g tất cả hổn hợp bao gồm sắt kẽm kim loại A(hóa trị II) và Al vào dd HCl dư chiếm được dd X cùng 1,68 lkhông nhiều khí H2(đktc).Nếu thường xuyên đến dd NaOH dư vào dd X thì thu được 2,7g kết tủa.

Bạn đang xem: Hòa tan kim loại m vào hno3

a,Viết các PTHH xảy ra

b,Xác định thương hiệu sắt kẽm kim loại A

c,Kăn năn lượng muối bột nhận được bao gồm vào dd X


*

a, PTHH:

(A+2HCl ightarrow ACl_2+H_2left(1 ight))

(2Al+6HCl ightarrow2AlCl_3+3H_2left(2 ight))

(AlCl_3+4NaOH ightarrow NaAlO_2+3NaCl+2H_2O)

b, Ta có(n_AlCl_3=n_NaAlO_2=dfrac2,782=0,03left(mol ight))

(Rightarrowleft{eginmatrixn_Al=n_AlCl_3=0,03left(mol ight)\n_H_2left(2 ight)=dfrac32n_AlCl_3=0,045left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrixm_Al=27.0,03=0,81left(g ight)\n_A=n_H_2left(1 ight)=dfrac1,6822,4-n_H_2left(2 ight)=0,03left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrixm_A=2,49-0,81=1,68left(g ight)\n_A=0,03left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrow M_A=dfrac1,680,03=56left(g/mol ight)Rightarrow A)là(Fe)

c,(m_ extmuối=m_FeCl_2+m_AlCl_3)

(=127.n_Fe+133,5.n_Al)

(=127.0,03+133,5.0,03=7,815left(g ight))


Đúng 3
Bình luận (1)

Hòa tung trọn vẹn 4 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm Fe và một sắt kẽm kim loại M bao gồm hóa trị II trong vừa lòng chất vào dd HCl dư chiếm được 2,24l khí H2 ( đktc).Nếu chỉ sử dụng 2,4 gam sắt kẽm kim loại M trên cho vô dd HCl thì sử dụng ko hết 0,5 mol HCl. Xác định sắt kẽm kim loại M.


Lớp 8 Hóa học Bài 33. Điều chế Hiđro - Phản ứng thế
2
0
Gửi Hủy

(Feleft(x ight)+2HClleft(2x ight) ightarrow FeCl_2+H_2left(x ight))

(Mleft(y ight)+2HClleft(2y ight) ightarrow MCl_2+H_2left(y ight))

Gọi số mol của sắt, M lần lược là x,y thì ta có

(56x+My=4left(1 ight))

(n_H_2=frac2,2422,4=0,1)

(Rightarrow x+y=0,1left(2 ight))

Nếu chỉ sử dụng 2,4 g M thì

(n_HCl=2n_M=frac2.2,4M=frac4,8M

Từ (1), (2), (3) ta gồm hệ: (left{eginmatrix56x+My=4\x+y=0,1\frac4,8M

(Leftrightarrowleft{eginmatrix56left(0,1-y ight)+My=4\x=0,1-y\frac4,8M

(Leftrightarrowleft{eginmatrixyleft(56-M ight)=1,6\x=0,1-y\M>9,6endmatrix ight.)

(Rightarrow9,6

Tới phía trên thì chọn kim loại làm sao tất cả hóa trị II cơ mà nằm trong khoản kia cùng chất vấn vừa lòng hệ phương thơm trình là chấm dứt.


Đúng 1

Bình luận (8)

Hung Nguyen: phân tích và lý giải hộ mình ở vị trí vết ngoặc nhọn thứ hai đc ko. bản thân ko phát âm tự lốt ngoặc nhọn thứ nhất có tác dụng gắng làm sao để ra được vệt ngoặc nhọn thứ 2. cảm ơn trước nha

*


Đúng 0
Bình luận (2)

a)Khử trọn vẹn 23,2g một oxit sắt kẽm kim loại bằng CO sống ánh nắng mặt trời cao thành sắt kẽm kim loại. Dẫn toàn bộ khí hiện ra vào trong bình đựng 250ml dd Ba(OH)2 1M thấy tạo nên 19,7g kết tủa. Nếu đến lượng kim loại ra đời kết hợp hết vào dd HCl dư thì thu được 6,72 lkhông nhiều khí (đktc). Xác định oxit kyên lọa.

b) Cho 11,6g oxit sắt kẽm kim loại trên vào 250g dd HCl 7,3%. Tính C% của dd thu đc sau pứ


Lớp 9 Hóa học tập Chương thơm I. Các một số loại đúng theo hóa học vô cơ
0
0
Gửi Hủy

Hòa tung hoàn toàn các thành phần hỗn hợp bao gồm 0,1 mol F e 2 O 3 cùng 0,2 mol FeO vào dd HCl dư thu được dd A. Cho NaOH dư vào dd A nhận được kết tủa B. Lọc đem kết tủa B rồi lấy nung trong bầu không khí mang đến cân nặng không thay đổi được m(g) hóa học rắn, m có giá trị là

A. 16g.

B. 32g.

Xem thêm: " Vore Là Gì ? Vore In Vietnamese Vore In Vietnamese

C. 48g.

D. 52g.


Lớp 12 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Hòa rã 13,2g hh bột Fe,FeO,với Fe2O3 vào dd HCl.sau bội nghịch ứng chiếm được chất rnạp năng lượng A là kim loại ; 0,56l khí B và một dd C.Cho dd C tác dụng hết với dd NaOH dư chiếm được kết tủa D.Nung kết tủa D trong bầu không khí mang đến cân nặng không thay đổi chiếm được 12g hóa học rắn.Mặt không giống,ví như mang khối lượng chất rắn A đúng bằng khối lượng của nó sẽ mang hòa tan trả trong H2SO4 đặc,lạnh dư nhận được 3,36l khí mùi xốc(đktc).tính %FeO trong hh.


Lớp 10 Hóa học tập Chương thơm 4. Phản ứng oxy hóa - khử
0
0
Gửi Hủy

Hòa rã hoàn toàn 7,8g hh Mg, Al vào HCl dư chiếm được 8,96l H2 cùng dd A

a) Tính %m mỗi klặng loại

b) Cho dd A td với NaOH dư thu được m(g) kết tủa. Tính m


Lớp 8 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Đặt nMg=a(mol); nAl=b(mol)

PTHH: Mg +2 HCl -> MgCl2 + H2

a________2a_______a_____a(mol)

2 Al + 6 HCl -> 2 AlCl3 +3 H2

b_____3b____b_____1,5b(mol)

Ta tất cả hpt:(left{eginmatrix24a+27b=7,8\a+1,5b=0,4endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixa=0,1\b=0,2endmatrix ight.)

=> %mMg=<(0,1.24)/7,8>.100=30,769%

=>%mAl= 69,231%

c) MgCl2 + 2 NaOH -> Mg(OH)2 + 2 NaCl

0,1_______________0,1(mol)

AlCl3 + 3 NaOH -> Al(OH)3 + 3 NaCl

0,2____________0,2(mol)

=> m=m(kết tủa)= mMg(OH)2+ mAl(OH)3= 58.0,1+ 78.0,2= 21,4(g)


Đúng 1

Bình luận (0)

Hòa rã 5.9 g tất cả hổn hợp cu với al vào 400ml dd h2so4 loãng 1M sau pđọng thu được 6.72l h2 cùng đ Aa, tính trọng lượng mỗi sắt kẽm kim loại b, mang lại dd bacl2 mang lại dư vào dd A nhận được m g kết tủa .tính m


Lớp 10 Hóa học
3
0
Gửi Hủy

nH2SO4=0,4*1=0,4 mol

nH2=6,72/22,4=0,3 mol

2Al + 3H2SO4 -->Al2(So4)3 + 3H2

0,2 0,3 mol

=> mAl = 0,2*27=5,4 g

=> mCu =5,9-5,4=0,5 g

BaCl2 + H2SO4 --> BaSO4 + 2HCl

0,4 0 ,4 mol

=> m BaSO4 = 0,4 * 233=93,2 g


Đúng 1

Bình luận (0)

(a) 2Al+ 3H_2SO_4 lớn Al_2(SO_4)_3 + 3H_2\n_H_2 = dfrac6,7222,4 = 0,3(mol)\n_Al = dfrac23n_H_2 = 0,2(mol)\m_Al = 0,2.27 = 5,4(gam)\m_Cu = 5,9 - 5,4 = 0,5(gam)\b) )

Bảo toàn nguim tố cùng với S :

(n_BaSO_4 = n_H_2SO_4 = 0,4(mol)\m = 0,4.233 = 93,2(gam))


Đúng 1
Bình luận (0)

(a) 2Al+ 3H_2SO_4 lớn Al_2(SO_4)_3 + 3H_2\n_H_2 = dfrac6,7222,4 = 0,3(mol)\n_Al = dfrac23n_H_2 = 0,2(mol)\m_Al = 0,2.27 = 5,4(gam)\m_Cu = 5,9 - 5,4 = 0,5(gam)\b) )

Bảo toàn nguyên tố với S :

(n_BaSO_4 = n_H_2SO_4 = 0,4(mol)\m = 0,4.233 = 93,2(gam))


Đúng 0
Bình luận (0)

phối hợp trọn vẹn 22,4g bột sắt vào 500 ml dd HCl 1,6 M được dd A đun cho nóng dd A rồi sục khí Cl2 vào được dd B , mang lại dd NaOH dư vào dd B nhận được hh kết tủa C sấy cùng nung kết tủa trong bầu không khí thu được lượng hóa học rắn bao gồm cân nặng giảm đi 15,12 Phần Trăm so với khối lượng kết tủa thuở đầu . tính nồng độ mol những chất tất cả trong dd B


Lớp 9 Hóa học tập Bài 16. Tính Hóa chất của kim loại
0
0
Gửi Hủy

Cho 19,5 gam tất cả sắt kẽm kim loại M hóa trị II, oxit cùng muối bột caccbonat của kim loại đó chảy vào dd H2SO4 loãng dư nhận được dd M1 với 8,4 lkhông nhiều một chất khí sống đktc. Cho hỗn hợp NaOH dư vào M1 thu được kết tủa M2. Nung M2 cho ánh sáng cao thì còn sót lại 21 gam hóa học rắn.

Mặt không giống, mang đến lượng các thành phần hỗn hợp bên trên vào 0,3 lít dd CuSO4 2M. Sau khi làm phản ứng ngừng, tách vứt hóa học kết tủa rồi rước cô cạn dd thì nhận được 76,8 gam hóa học rắn.

Xác định kim loại.


Lớp 9 Hóa học Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit, axit
0
0
Gửi Hủy

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
xemlienminh360.net

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *