Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hoà rã các thành phần hỗn hợp bột tất cả m gam Cu và 4,64 gam F e 3 O 4 vào hỗn hợp H 2 S O 4 (loãng, vô cùng dư), sau thời điểm các phản nghịch ứng hoàn thành chỉ chiếm được dung dịch X. Dung dịch X làm mất đi màu sắc toàn vẹn 100 ml dung dịch K M n O 4 0,1M. Tính quý giá của m.

Bạn đang xem: Hòa tan hỗn hợp bột gồm m gam cu


*

*


Hoà chảy hỗn hợp bột có m gam Cu với 4,64 gam F e 3 O 4 vào dung dịch HCl vô cùng dư, sau thời điểm những bội nghịch ứng hoàn thành chỉ thu được hỗn hợp X. Dung dịch X làm mất color hoàn toản 50 ml dung dịch K M n O 4 0,1M. Giá trị của m là ?


Hoà tung hh bột bao gồm m gam Cu với 4,64 gam Fe3O4 vào dd H2SO4 (loãng, vô cùng dư), sau khi các bội phản ứng kết thúc chỉ nhận được dd X. Dung dịch X làm mất đi màu sắc toàn diện 100 ml dd KMnO4 0,1M. Giá trị của m là

A. 0,96

B.1,24

C. 3,2

D.0,64


Hòa chảy các thành phần hỗn hợp bột tất cả m gam Cu cùng 2,32 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, vô cùng dư), sau khoản thời gian những bội phản ứng xong chỉ thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất color toàn vẹn 50 ml hỗn hợp KMnO4 0,1 M. Giá trị của m là

A. 0,62

B.0,32

C. 1,6

D.0,48


Hòa tan tất cả hổn hợp bột có m gam Cu với 5m gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, hết sức dư), sau khoản thời gian các phản bội ứng kết thúc chỉ chiếm được dung dịch X. Dung dịch X làm mất màu sắc hoàn toản 49 ml hỗn hợp KMnO4 1M. Giá trị của m là

A.2,32.

B.7,20.

C.5,80

D.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Văn Bản Và Diễn Ngôn Là Gì, Khái Niệm Diễn Ngôn

4,64.


Hòa tan tất cả hổn hợp bột có m gam Cu cùng 5m gam Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 (loãng, khôn xiết dư), sau thời điểm các phản nghịch ứng xong chỉ chiếm được dung dịch X. Dung dịch X làm mất đi color đầy đủ 49 ml dung dịch KMnO4 1M. Giá trị của m là

A. 2,32

B. 7,20

C. 5,80

D. 4,64.


Thứ đọng tự xảy ra các phản nghịch ứng là:

Fe₃O₄ + H₂SO₄ → FeSO₄ + Fe₂(SO₄)₃ + 4H₂O

Cu + Fe₂(SO₄)₃ → CuSO₄ + 2FeSO₄ (*)

10FeSO₄ + 8H₂SO₄ + 2KMnO₄ → 5Fe₂(SO₄)₃ + K₂SO₄ + 2MnSO₄ + 8H₂O

→ nFeSO₄ = 5nKMnO₄ = 0,245 mol; nCu = m ÷ 64 mol; nFe₃O₄ = 5m ÷ 232

→ nFe₂(SO₄)₃ = 5m ÷ 232 > nCu → Fe₂(SO₄)₃ dư sinh sống làm phản ứng (*)→ nFeSO₄ (*) = nCu = m ÷ 64 mol

→ ∑nFeSO₄ = 5m ÷ 232 + 2 × m ÷ 64 = 0,245 mol → m = 4,64(g) → Đáp án D


Hòa tan các thành phần hỗn hợp bột tất cả m gam Cu với 5m gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, khôn xiết dư), sau khoản thời gian những phản ứng ngừng chỉ chiếm được hỗn hợp X. Dung dịch X làm mất color vừa đủ 49 ml hỗn hợp KMnO4 1M. Giá trị của m là

A. 2,32.

B. 7,20.

C. 5,80

D. 4,64.


Hòa chảy hỗn hợp bột bao gồm m gam Cu cùng 5m gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, vô cùng dư), sau thời điểm các làm phản ứng ngừng chỉ chiếm được hỗn hợp X. Dung dịch X làm mất đi color trọn vẹn 49 ml dung dịch KMnO4 1M. Giá trị của m là

A.2,32.

B.7,20.

C.5,80

D.4,64.


Hòa rã tất cả hổn hợp bột tất cả m gam Cu với 4,64 gam Fe3O4vào hỗn hợp H2SO4(loãng, khôn xiết dư), sau khoản thời gian các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn chỉ chiếm được dung dịch X. Dung dịch X làm mất color toàn diện l00ml hỗn hợp KMnO4 0,1M. Giá trị của m là:

A.0,96

B.3,2

C.0,64

D.1,24


Đáp án A:

H2SO4 loãng không sở hữu và nhận electron của các thành phần hỗn hợp nhưng chỉ tất cả KMnO4 thừa nhận electron.

Bảo toàn electron đến toàn thể vượt trình

*


Hòa rã hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X có Cu với Fe3O4 (trong những số ấy oxi chiếm 25,8% về khối lượng của X) vào hỗn hợp H2SO4 loãng, vô cùng dư, chiếm được dung dịch Y. Biết rằng 1/10 dung dịch Y làm mất đi màu vừa đủ 30 ml hỗn hợp KMnO4 0,2M. Giá trị của m gần quý giá nào độc nhất sau đây?

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *