Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

hint
*

hint /hint/ danh từ lời gợi ý; khẩu ca xa xôi, tiếng nói ám chỉkhổng lồ drop (give) a hint: gợi nhắc, nói nhẵn gióa broad hint: lời ám bỏ ra khá lộ liễu (từ bỏ Mỹ,nghĩa Mỹ) tí chút, tí ti, dấu vếtnot the slightest hint of...

Bạn đang xem: Hint nghĩa là gì

: không tồn tại một 1 chút nào..., không tồn tại mảy may một vết tích như thế nào...

Xem thêm: Sản Phẩm Bàn Giao Dự Án ( Deliverables Là Gì, Thuật Ngữ, Deliverables Là Gì

ngoại đụng từ nhắc nhở nhẹ nhàng; nói trơn nói gió, nói ám chỉ nội cồn từ bỏ (+ at) lưu ý nhẹ nhàng, nói xa xôi, nói ám chỉ (cho dòng gì)
gợi ý
*

*

*

hint

Từ điển Collocation

hint noun

1 suggestion

ADJ. broad, clear, heavy, strong He gave a broad hint that he was on the verge of leaving. | gentle, subtle, veiled | tantalizing

VERB + HINT drop, give sầu (sb) I dropped a few subtle hints about the payment being due. | get, take OK, I get the hint! Can"t you take a hint and leave sầu me alone?

PREP.. ~ about, ~ from a hint from my boss about my absences from the office | ~ to Is that a hint to me lớn leave?

2 small amount of sth

ADJ. svào a dish with a svào hint of garlic | faint, merest, slighkiểm tra The slighthử nghiệm hint of gossip upphối her.

PREPhường. ~ of There was a hint of amusement in his voice.

PHRASES at the first hint of sth At the first hint of trouble, I will call the police.

3 piece of advice

ADJ. handy, helpful, practical, useful

VERB + HINT give (sb)

PREP. ~ about The book gives some useful hints about how khổng lồ plan your garden. | ~ on a book full of handy hints on painting và decorating

Từ điển WordNet


n.

v.


English Synonym & Antonym Dictionary

hints|hinted|hintingsyn.: imply insinuate intimate suggest
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *