Hiện tại đối chọi cùng hiện nay tiếp tục là nhị trong số đầy đủ thì thông dụng vào giờ Anh cùng có rất nhiều điểm tương tự nhau. xemlienminh360.net đã share mang lại bạn đa số bài xích tập thì bây giờ đối kháng với bây giờ tiếp diễn bao gồm lời giải dưới đây sẽ giúp bọn họ so sánh chi tiết hai thì qua cấu trúc, biện pháp sử dụng, dấu hiệu nhận ra với giải pháp phát âm của 2 thì trong giờ Anh đặc biệt trong ngữ pháp giờ Anh cơ bạn dạng kết quả.

Bạn đang xem: Hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn bài tập


*

Phần 1: Ôn tập thì bây chừ đơn cùng hiện tại tiếp diễn

Bây Giờ đơnLúc Này tiếp diễn
Cấu trúcS + V(s, es)/is/are/am + …S + is/am/are + Ving + …
Cách dùng+ Hành cồn xẩy ra thường xuyênVí dụ: He rides his xe đạp every day.+ Diễn tả sự thật, chân lý hiển nhiênVí dụ: The sun rises in the east. (Mặt trời mọc nghỉ ngơi đằng đông)+ Lịch trình, thời gian biểuVí dụ: The flight leaves at 6 am tonight+ Hành cồn đã xẩy ra ở thời khắc nóiVí dụ: He is riding his xe đạp.+ Diễn tả hành động mang tính trợ thời thờiVí dụ: She is cooking at present.+ Kế hoạch được sắp sẵn lịchVí dụ: We are joining a conference tomorrow.
Các đụng tự thường dùng nghỉ ngơi thìGiác quan(Senses): see, smell, taste, feelhearOpinion(Quan điểm): agree, disagree, consider, believe, thinkEmotion(Cảm xúc): dislike, lượt thích, enjoy, love sầu, hateOther: appear, want, need, wishbelongĐộng tự cần sử dụng chỉ sự vắt đổi: get, change, increase, improve sầu, fall, become, begin
Các trạng từ chỉ thời hạn thường đi kèm nhằm dìm biếtAlways, usually, often, sometimes, every day, every month, once a week, occasionally, seldom/rarely, neverNow, right now, Listen!, Look!at present, at the moment,

Phần 2: các bài luyện tập phối kết hợp thì ngày nay solo cùng bây giờ tiếp diễn

Bài 1.

Chia hễ tự sau đây ở Thì Lúc Này solo hoặc Thì Lúc Này tiếp diễn

1. Listen! My sister (sing)________________________a tuy vậy.

2. Every night, We (go)________________________to bed at 11p.m

3. Minh (like)_______________Music but I (like)____________________ Physics.

4. Now, they (stay)___________________________in Ha Noi .

5. My grandfather (read)__________________________a newspaper in the morning.

6. Look! Hoa (run)______________________.

7. Thuy usually (listen)____ to lớn the teacher in the class, but she (not listen)_____now.

8. Where _____________________ your brother (be)?He (be)________ living room. He (watch) ______TV.

9.____________they (go) lớn school by car today?

10.There(be)___________many trees in our garden.

11.Everyday,Mr. Hoang (not go)_______________________to work by oto.

12.In the autumn, I rarely (go)_______ sailing and (go)________ to lớn school.

13.I (write)_____________________ a letter khổng lồ my best frikết thúc now.

14.At 11 a.m every day, I (have)_______ lunch và (go)________ to lớn bed.

15.On Tuesday, I (have)____________ Math và Art.

16.On Thursday, I (have)____________ English.

17.At the moment, I (eat)_______an orange and My brother (play) ___Tennis.

18.Now, she (look)_______ her cat . It (eat)______ a mouse in the garden.

19. Minch, Tkhô nóng, Lan, Mai (be)__________________ cthua thảm frikết thúc.

đôi mươi.___________your mother(walk)_________to market?

21.It (be)__________10.00.We (learn)___________________our lesson.

22.What___________you (do)____________now?

23.__________your mother (walk) to lớn work every day?

24.They (not play)________________volleyball in the morning.

25____________Duc(work)____________in the garden at the moment?

26.My sister (do)___________________her homework in her room now. She does it every

day.

27. John and his brother (play)__________________basketball at the moment. They (play)

_________________ it every afternoon.

28.Where________________the old man (live)___________now?

29.Mrs.Lisa often (teach)____ class 3A,but this morning she (teach)_____class 3B.

30.It’s 7.00 now. He (study)_______________ science in the classroom.

Bài 2.

Chia hễ trường đoản cú dưới đây ở thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where ___________you (live)____________?

I (live)______________in Bac Ninc town.

2. What ______________she (do) ______________now?

She (water)_________________trees in the garden.

3. What _______________he (do)_____________?

Mai (be)______________a teacher.

4. Where _________________you (be) from?

5. At the moment, my sisters (play) ____________ badminton & my brother (play) ______________basketball.

6. It is 8.00; my family (watch)___________________TV.

7. In the summer, I usually (go) ______________ to lớn the theater with my friends, & in the spring, we (have) ___________Tet Holiday; I (be) ________ happy because I always (visit) ______________ my grandparents.

8. ____________your father (go)_____________lớn work by car?

9. How ___________your borther (go)___________khổng lồ school?

10. What time _____________they (get up)_________________?

11. What ____________they (do)________________in the autumn?

12. Today, we (have)______________Math class.

13. His favorite subject (be)__________________English.

14. Now, my brother (like)_________________eating strawberry.

15. Look! Tom (call)_________________you.

16. Keep silent ! I (listen)____________________to lớn the radio.

17. ______________ you (play)_________________soccer now?

18. Everyday, my father (get up)_________________ at 5.00 a.m, but today, he (get up) __________________ at 5.30 am.

19. Every morning , I (watch)_________________tv at 10.00, but today I (Listen) ________________ lớn music at 11.00.

20. Everyday , I (go) __________lớn school by bike but today I go lớn school by motorxe đạp.

21. Every morning, my father (have) ______________a cup of coffee but today he (drink)____________milk.

22. At the moment, I(read)_______________a book & my brother (watch)_______ TV.

23. Hoa (live)________________in Hanoi, and Ha (live)________________in TP HCM City.

24. Tam and his friend (play)_______________soccer.

25. They usually (get up)___________________at 7.00 in the morning.

26. Vinch never (go)______________fishing in the winter but he always (do)_____________ it in the summer.

27. My teacher (tell)__________________Hoa about Math.

28. There (be)____________________ animals in the circus.

29. _______________he (watch)______________TV at 7.00 every morning?

30. What _____________she (do) _________________at 8.00 am?

31. How old _________she (be)?

32. How ___________she (be)?

33. My children (go)________________lớn school by bus.

34. We (go)_______________khổng lồ supermarket lớn buy some fruit.

35. Mr. Nam (go)________________on business khổng lồ Hai Duong every month.

36. Lien (like)______________coffee very much, but I (not like)______________it.

37. He (like)________________cream, but he (not like)____________________coffee.

38. I (love)_______________ cats, but I (not love)__________________dogs.

39. Everyday ,I (go)______________lớn school on foot, but today I (go)________________to school by bike.

40. Who you _________________(wait) for Minh?

– No, I _______________________(wait) for Mr. Thanh hao.

41. My sister (get)______________ dressed và (brush)_______________her teeth herself at 6.20 everyday.

42. Mrs. Lisa (not live)____________in downtown. She (rent)___________in an apartment in the suburb.

43. How _________your children (go)_________________khổng lồ school everyday?

44. It’s 8 o’clock in the morning. Lien (be)________in her room. She (listen) _______________lớn music.

45. We_______________________(play) soccer in the yard now.

46. My father (go)___________ to work by oto. Sometimes he(walk)______________.

47. _________you (live)________near a market? _ It (be)____________noisy?

48. Now I (do)_____________the cooking while Huong (listen)_______________to lớn music.

49. At the moment, Minch and his friends (go)_______________________shopping at the mall.

50. In the autumn, I rarely (go)______________sailing & (go)__________lớn school.

51. I (write)_____________________________ a letter to my friend now.

52. At 12 a.m every day, I (have)______________lunch và (go)____________lớn bed.

53. On Monday, I (have)________________________ math and Art.

54. On Friday, I (have)______________________English.

55. At the moment, I (eat)______________an táo khuyết, & my brother (play)_______ Tennis.

56. _______her bags (be)?

– No, they(not be)______________.

57. What time _____________your children (go)____________ khổng lồ school?

58. He (live)________________in Ha Noi.

59. What time___________your sister usually (get)___________up?

60. My house (be)_________in the đô thị và it (be)_________small.

61. Every morning , we (have)__________breakfast at 7.30 am.

62. This (be)________a book and there (be)_________pens.

63. Mr. Quan (live)____________in the countryside. He (have)__________a big garden.

64. Jame (not have)______________Physics lesson on Friday.

65. What time _________you (start)___________your class?

66. ___________you (be) in class 11A7?

67. Mrs. Hue (learn)__________________in Tkhô hanh Hoa, but she (not live)__________________ there.

68. My sister (not live)____________________in London; she (live)_______________ in Manchester.

69. Now Mr. Tkhô cứng (design) ____________________his dream house.

70. He (like)_____________peaches, but he (not like)_____________________bananas.

71. __________________she (like)______________bananas?

72. Usually, I (have)_________________lunch at 11.00.

-__________________you (have) ___________________lunch at 12.00?

73. She can (swim)_______________but I can’t(swim)_____________________.

74. At the moment, my farther (read)___________________ a comic book.

75. I (like)__________________ice-cream.

76. What ___________________Mr. Hau (live)_______________?

77. Monkeys can (climb)_________________ the tree.

78. Anmãng cầu (go)__________________lớn the bookshop now because she (want) ___________to lớn buy some books.

79. We (go) ______________lớn market and (buy)_________________some fruits.

80. Now, Hanh (study)________________English and Thu (listen)______________khổng lồ music.

81. Every night , she (have)____________________dinner at 6.30 p.m.

82. Every year, I usually (go)______________________ThaiL&.

83. In the summer, I sometimes (go)____________________swimming.

84. Every evening, my mother (like)___________ watching TV.

85. Huong (have)_______________breakfast and (go)___________lớn school at 6.trăng tròn a.m.

86. We (not read)___________________after lunch.

87. Tom (be)___________my friover. He (play)______________soccer everyday.

88. ______________your students (play)__________basketball every afternoon?

89. She (go)_____________to lớn bed at 11.00 p.m.

90. They (go)___________trang chủ và (have)___________lunch.

91. ___________he (play)__________sports?

92. She (teach)_______________English in a big school in town.

93. Everyday he (go)____________to work by bike.

94. We usually (read)_________books, (listen)_________to music or (watch)_______TV.

95. Sometimes, I (play)__________ volleyball.

96. Hamãng cầu (like)____________her job very much.

97. ___________your mother (walk)_________to lớn the market?

98. Look! They (run)_________________________together.

Bài 3.

Chia đụng từ bỏ tiếp sau đây ngơi nghỉ thì HTĐ hoặc HTTD

1. Where’s Jame? He ________(listen) to lớn a new CD in his room.

2. Don’t forget lớn take your umbrella with you khổng lồ London. You know it always

________ (rain) in Englvà.

3. Lisa ________(work) hard all day but she ________(not work)

at the moment.

4. Look! That girl ________ (run) after the bus. She________(want) lớn catch it.

5. She ________(speak) German so well because she ________(come) from Germany.

6. Shh! The boss ________(come). We ________(meet) her in an hour and nothing is ready!

7. ________you usually ________(go) away for Birthday tiệc nhỏ or________ you ________(stay) at home?

8. He ________(hold) some roses. They________(smell) lovely.

9. Oh no! Look! It ________(snow) again. It always________(snow) in this country.

10. Tam ________ (swim) very well, but he ________(not run) very fast.

11. ________ you ________(enjoy) this party? Yes, I ________(have) a great time!

12. Sorry I can’t help you. I ________(not know) where she keeps her files.

13. What ________you________(do) next Sunday? Nothing special. I ________

(stay) at home.

14. I ________ (think) your new dress ________(look) nice on you.

15. I ________ (live) with my parents but right now I ________(stay) with some friends for a few days.

16. I can’t talk on the phone now. I ________ (drive) trang chính.

17. Where are the children? They ________ (lie) on the beach over there.

18. You never ________(listen) lớn a word I say! You ________always ________ (listen) to lớn that mp3 player!

19. She ________ (not understand) what you ________ (talk) about. She’s foreign.

20. How much ________your suitcase ________(weigh)? It ________ (look) really heavy.

Bài 4.

Bài tập ngày nay đối kháng, hiện tại tiếp diễn

Put the verbs into the correct tense (simple present or present progressive).

1. Look! He (leave) _________the house.

2. Quiet please! I (write) ________ a chạy thử.

3. She usually (walk) ________khổng lồ school.

4. But look! Today she (go)________ by bike.

5. Every Sunday we (go) ________to see my grandparents.

6. He often (go) ________khổng lồ the cinema.

Xem thêm:

7. We (play) ________Monopoly at the moment.

8. The child seldom (cry)________ .

9. I (not/ do) ________anything at the moment.

10. (watch/ he) ________the news regularly?

Bài 5.

Look at the picture on the right and complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. This (be)________ Marc.

2. He (wear)________ a t-shirt and shorts today.

3. He (eat)________ an hãng apple at the moment.

4. Marc (like)________ fruits & vegetables.

5. He (eat)________ some every day.

6. Marc (know) ________that apples (be) good for his health.

Bài 6.

Look at the picture on the right và complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. This (be)________ Caroline.

2. Caroline (have)________ long blond hair.

3. She usually (wear) ________glasses, but now she (wear) tương tác lenses.

4. Caroline (like) ________sports.

5. She (play) ________handball every Monday & Thursday.

Bài 7.

Exercise on Simple Present – Present Progressive

Look at the picture on the right & complete the sentences (Simple Present or Present Progressive).

1. Jenny & Dennis (be)________ best friends.

2. They often (meet)________ in the afternoon.

3. What (do/ they)________ at the moment?

4. They (play) ________football.

5. They (love) ________football.

6. Jenny (practise)________ with his father every weekover, but Dennis (not/ play)________ football very often.

Bài 8.

Bài tập thì hiện giờ 1-1 cùng hiện nay tiếp diễn

It (0. be) ………is Sunday evening & my friends and I (1. be)……. at Jane’s birthday party. Jane (2. wear)……. a beautiful long dress and (3. stand)……. next lớn her boyfriover. Some guests (4. drink)……. wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance)……. in the middle of the room. Most people (6. sit)……. on chairs, (7. enjoy)……. foods và (8. chat)……. with one another. We often (9. go)……. khổng lồ our friends’ birthday parties. We always (10. dress)……. well & (11. travel)……. by taxi. Parties never (12. make)……. us bored because we like them.

Bài 9.

các bài tập luyện hiện nay solo, bây giờ tiếp diễn

1. Sit down! A strange dog (run)________ to lớn you.

2. My mom often (buy)________ meat from the butcher’s.

3. My brothers (not/ drink) ________coffee at the moment.

4. Look! Those people (climb) ________the mountain so fast.

5. That girl (cry) ________loudly in the party now.

6. These students always (wear) ________warm clothes in summer.

7. What (you/ do)________ in the kitchen?

8. I never (eat)________ potatoes.

9. The 233 bus (phối off)________ every fifteen minutes.

10. Tonight we (not/ go) ________lớn our teacher’s wedding tiệc nhỏ.

Bài 10

các bài tập luyện hiện tại solo, hiện nay tiếp diễn

1. He/ often/ have/ breakfast/ late.

2. You/ do/ the housework/ at the moment?

3. I/ not/ go/ to school/ on weekends.

4. John’s girlfriend/ wear/ a red T-shirt/ now.

5. They/ like/ beer or wine?

6. What/ he/ usually/ do/ at night?

7. The teacher/ never/ lose/ his temper.

8. Why/ you/ listen/ to music/ loudly now?

Bài 11

a/ Cho dạng đúng của rượu cồn tự trong ngoặc sống thì hiện giờ đơn

a/ Điền vào khu vực trống

1. The Earth (go) _______ around the Sun.

2. My mother (sweep) _______ the floor every morning.

3. We often (be) _______ at home page on Tet holiday.

4. I (not use) _______ this oto regularly.

5. Thu (drive) _______ lớn work every day.

6. They often (not watch) _______ TV.

7. My cousin (study) _______ Math every night.

8. _______ the plane (take) _______ off Maths at 6 pm this weekend?

9. My sister (not love) _______ Maths.

10. _______ Nam và Trang usually (go) _______ lớn the cinema together?

b/ Xây dựng câu sử dụng thì ngày nay tiếp diễn phụ thuộc vào các từ bỏ gợi nhắc mang lại sẵn.

1. They/ ask/ a/ woman/ about/ the/ way/ the/ railway/ station.

2. My/ father/ water/ some plants/ the/ garden.

3. Tam/ have/ lunch/ her/ friends/ a/ restaurant.

4. My/ daughter/ draw/ a/ beautiful/ picture.

5. My/ mother/ clean/ kitchen.

c/ Chia dạng đúng của đụng tự vào ngoặc (thì Bây Giờ Đơn hoặc thì Hiện tại Tiếp diễn)

1. He always (go) _______ class lately.

2. Sit down! A strange dog (run) _______ lớn you.

3. That baby (cry) _______ loudly in the party now.

4. Lien (travel) _______ to London every weekend.

5. My sisters (not/drink) _______ tea at the moment.

6. We (have) _______ a holiday in June every year.

7. You (play) _______ football once a week.

8. The moon (circle) _______ around the earth.

9. You always (teach) _______ me new things.

10. Look! Those people (climb) _______ the mountain so fast.

Bài 12.

Chia đụng trường đoản cú trong ngoặc đúng để ngừng đoạn vnạp năng lượng sau (thì hiện nay đối chọi hoặc ngày nay tiếp diễn)

Dear Editor!

I ____________(1. write) this letter because it ___________ (2. seem) lớn me that far too many changes ___________ (3. take) place in my country these days, &, as a result, we __________ (4. lose) our identity. I _________ (5. live) in a small town but even this town ___________ (6. change) before my eyes. For example, town authorities ______________ (7. build) a burger place where my favourite restaurant used khổng lồ be.

Our culture __________ (8. belong) khổng lồ everybody toàn thân, & I __________ (9. not understand) why the town leaders ________ (10. not do) khổng lồ preserve sầu it. They simply __________ (11. not care). In fact, I ________ (12. think) of starting an action group. I _________ (13. appear) on a TV show on Friday evening to lớn make people aware of how important this issue is. It’s time for us lớn start doing something before it _____________________ (14. get) too late.

Bài 13.

Chia rượu cồn từ vào ngoặc làm việc dạng đúng (thì hiện giờ đối chọi hoặc hiện thời tiếp diễn)

1. Look. He _______ (listen) to lớn us.

2. We ________ (stay) at a khách sạn this week.

3. I _________ (go) khổng lồ bed early on Sundays.

4. My mum is at the cửa hàng. She _______ (buy) a new dress.

5. Jill _____ (have) a lot of money.

6. They usually _____ (leave) on Sunday.

7. Please, stop! You _____ (drive) so fast!

8. We ______ (meet) in Berlin each year.

9. We ______ (go) khổng lồ discos on Fridays.

10. He normally ______ (come) on time. I can’t hear you!

11. I _____ (have) a shower

12. Sam ____ (do) his homework at night.

Bài 14:

Complete the sentences using the correct khung of verbs

1. It often __________________ in Irelvà. That’s why they Điện thoại tư vấn it the “Green Island”. But it __________________ there at the moment. (rain, not rain)

2. Such behavior normally __________________ me furious. (make)

3. Stop right now! You __________________ the flowers every time the ball __________________ in the flower bed. (break, land)

4. Where is Tom? – I don’t know. I __________________ he __________________ tennis with his younger brother, Mark. (think, play)

5. Our children __________________ going skiing with us. (enjoy)

6. My brother isn’t here. He __________________ Spain at the moment. (tour)

Đáp án bài tập thì bây chừ đối kháng và bây giờ tiếp diễn

Bài 1

1 – is singing2 – go3 – likes – doesn’t like4 – are staying5 – reads
6 – is running7 – listens – isn’t listening8 – is – is – is watching9 – Do … go10 – are
11 – doesn’t go12 – go – go13 – am writing14 – have – go15 – have
16 – have17 – am eating – is playing18 – is looking – is eating19 – aređôi mươi – Does … walk
21 – is – are learning22 – are you doing23 – Does … walk24 – don’t play25 – Is … working
26 – is doing27 – are playing – play28 – is … living29 – teaches – is teaching30 – is studying

Bài 2:

1 – bởi vì … live sầu – live;2 – is …. doing – is watering;3 – does … vị – is;4 – are;5 – is playing – is playing;6 – is watching;7 – go – have – am – visit;8 – Does … go;9 – does … go;10 – vì … get up;11 – do … do;12 – have;13 – is;14 – likes;15 – is calling;16 – am listening;17 – Are… playing18 – gets up – gets up;19 – watch – am listening;đôi mươi – go;21 – drinks – drinks;22 – am reading – is watching;23 – lives – lives;24 – play;25 – get up;26 – goes – does;27 – tells;28 – are;29 – Does … watch;30 – does… do;31 – is;32 – is;33 – go;34 – go;35 – goes;36 – likes – don’t like;37 – likes – doesn’t like;38 – love sầu – don’t love;39 – go – go;40 – Are … waiting – am waiting;41 – gets – brushes;42 – doesn’t live sầu – rents;43 – do … go;44 – is – is listening;45 – are playing;46 – goes – walks;47 – Do … live – is;48 – am dong – is listening;49 – are going;50 – go – go;51 – am writing;52 – have sầu – go;53 – have;54 – have;55 – am eating – is playing;56 – Are – aren’t;57 – do … go;58 – lives;59 – does … get;60 – is – is;61 – have;62 – is – are;63 – live – has;64 – doesn’t have;65 – bởi … start;66 – Are;67 – learn – doesn’t live;68 – doesn’t live – lives;69 – is designing;70 – likes – doesn’t like;71 – Does … like;72 – have – Do … have;73 – swim – swim;74 – is reading;75 – like;76 – does – live77 – climb;78 – is going – wants;79 – go – buy;80 – is studying – is listening;81 – has;82 – go;83 – go;84 – likes;85 – has – goes;86 – don’t read;87 – is – plays;88 – Do … play;89 – goes;90 – go – have;91 – Does … play;92 – teaches;93 – goes;94 – read – listen – watch;95 – play;96 – likes;97 – Does … walk;98 – are running;

Bài 3. Chia rượu cồn từ tiếp sau đây sinh hoạt thì HTĐ hoặc HTTD

1 ‘s listening

2. is raining

3. Works, Is not working

4. ‘s running, wants

5. Speaks, comes

6. Is coming, ‘re meeting

7. Do, Go, vì chưng, stay

8. ‘s holding, smell

9. ‘s snowing, snows

10. Swims, doesn’t run

11. Are, enjoying, ‘m having

12. Do not know

13. Are, doing, ‘m staying

14. Think, looks

15. Live sầu, ‘m staying

16. ‘m driving

17. ‘re lying

18. Listen, are listening

19. Does not underst&, ‘re talking

20. Does, weigh, looks

Bài 4. Put the verbs inlớn the correct tense (simple present or present progressive).

1. Look! He is leaving the house.

2. Quiet please! I am writing a chạy thử.

3. She usually walks to lớn school.

4. But look! Today she is going by xe đạp.

5. Every Sunday we go lớn see my grandparents.

6. He often goes to the cinema.

7. We are playing Monopoly at the moment.

8. The child seldom cries.

9. I am not doing anything at the moment.

10. Does he watch the news regularly?

Bài 5

1. This is Marc.

2. He is wearing a t-shirt and shorts today.

3. He is eating an hãng apple at the moment.

4. Marc likes fruits & vegetables.

5. He eats some every day.

6. Marc knows that apples are good for his health.

Bài 6

1. This is Caroline.

2. Caroline has long blond hair.

3. She usually wears glasses, but now she is wearing liên hệ lenses.

4. Caroline likes sports.

5. She plays handball every Monday and Thursday.

Bài 7

1. This is Caroline.

2. Caroline has long blond hair.

3. She usually wears glasses, but now she is wearing contact lenses.

4. Caroline likes sports.

5. She plays handball every Monday and Thursday.

Bài 8

It (0. be) is Sunday evening & my friends và I (1. be) are at Jane’s birthday tiệc ngọt. Jane (2. wear) is wearing |’s wearing a beautiful long dress & (3. stand) standing next lớn her boyfrikết thúc. Some guests (4. drink) are drinking wine or beer in the corner of the room. Some of her relatives (5. dance) are nhảy đầm in the middle of the room. Most people (6. sit) are sitting on chairs, (7. enjoy) enjoying foods & (8. chat) chatting with one another. We often (9. go) go to lớn our friends’ birthday parties. We always (10. dress) dress well and (11. travel) travel by xe taxi. Parties never (12. make) make us bored because we lượt thích them.

Bài 9

1. Sit down! A strange dog (run) is running khổng lồ you.

2. My mom often (buy) buys meat from the butcher’s.

3. My brothers (not/ drink) aren’t drinking|are not drinking coffee at the moment.

4. Look! Those people (climb) are climbing the mountain so fast.

5. That girl (cry) is crying loudly in the buổi tiệc ngọt now.

6. These students always (wear) wear warm clothes in summer.

7. What (you/ do) are you doing in the kitchen?

8. I never (eat) eat potatoes.

9. The 203 bus (mix off) sets off every fifteen minutes.

10. Tonight we (not/ go) aren’t going|are not going lớn our teacher’s wedding party.

Bài 10:

1. He often has breakfast late.

2. Are you doing the housework at the moment?

3. I vì not go to lớn school on weekends. I don’t go lớn school on weekends.

4. John’s girlfriover is wearing a red T-shirt now.

5. Do they lượt thích beer or wine?

6. What does he usually vị at night?

7. The teacher never loses his temper.

8. Why are you listening to music loudly now?

Bài 11

a/

goessweepsaredon’t usedrives
don’t watchstudiesDoes…takedoesn’t loveDo/go

b/

1. They are asking a woman about the way lớn the railway station.

2. My father is watering some plants in the garden.

3. Tam is having lunch with her friends in a restaurant.

4. My daughter is drawing a beautiful picture.

5. My mother is cleaning kitchen

c/

is goingis runningis cryingtravelsisn’t drinking
haveplaycirclesteachare climbing

Bài 12

1 – am writing; 2 – seems; 3 – are taking; 4 – are losing; 5 – am living; 6 – is changing;

7 – are building; 8 – belongs; 9 – don’t understand; 10 – aren’t doing; 11 – don’t care;

12 – am thinking; 13 – am appearing; 14 – gets

Bài 13

1. Look. He ____is listening___ (listen) lớn us.

2. We ___are staying_____ (stay) at a hotel this week.

3. I ______go___ (go) to bed early on Sundays.

4. My mum is at the shop. She __is buying_____ (buy) a new dress.

5. Jill __has___ (have) a lot of money.

6. They usually ___leave__ (leave) on Sunday.

7. Please, stop! You _are driving__ (drive) so fast!

8. We __meet___ (meet) in Berlin each year.

9. We ____go__ (go) lớn discos on Fridays.

10. He normally __comes_ (come) on time. I can’t hear you!

11. I __am having__ (have) a shower

12. Sam __does__ (do) his homework at night.

Bài 14

1. It often _________rains_________ in Irelvà. That’s why they điện thoại tư vấn it the “Green Island”. But it _______isn’t raining___________ there at the moment. (rain, not rain)

2. Such behavior normally ________makes__________ me furious. (make)

3. Stop right now! You ________break__________ the flowers every time the ball _____is landing_____________ in the flower bed. (break, land)

4. Where is Tom? – I don’t know. I _________think_________ he _______is playing___________ tennis with his younger brother, Mark. (think, play)

5. Our children __________enjoy________ going skiing with us. (enjoy)

6. My brother isn’t here. He _____is touring_____________ Spain at the moment. (tour)

Link tải bài bác tập thì hiện giờ đối kháng với bây giờ tiếp diễn bao gồm câu trả lời full


*

Trên đấy là một số trong những bài bác tập thì ngày nay solo với hiện giờ tiếp diễn nhưng mà xemlienminh360.net mong muốn chia sẻ mang lại bạn. Hy vọng để giúp đỡ chúng ta nắm rõ giải pháp sử dụng những thì, xemlienminh360.net chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *