thngơi nghỉ ra·hết·tắt·mãn·kết thúc·mai một·mãn hạn·mất đi·thngơi nghỉ hắt ra·tắt thở

*

Before the revolution in January 2011, the government was planning to lớn take a decision to abolish summer time in 2011 before President Hosni Mubarak"s term expires in September 2011.

Bạn đang xem: Expires là gì


Trước cuộc cách mạng trong thời điểm tháng một năm 2011, chính phủ vẫn lên kế hoạch chỉ dẫn ra quyết định huỷ bỏ thời gian ngày hè năm 2011 trước lúc nhiệm kỳ của Tổng thống Hosni Mubarak không còn hạn trong tháng 9 năm 2011.
While Argentina"s finances were extremely strained at this juncture following the economic crisis in 1953, the most serious setbaông xã to lớn the project came in January 1955 when Tank"s contract expired.
Nền tài bao gồm của Argentina rất là căng thẳng mệt mỏi vào thời điểm này sau cuộc rủi ro kinh tế năm 1953, trsinh sống xấu hổ lớn số 1 mang đến dự án công trình là xemlienminh360.netệc Tank hết hợp đồng với cơ quan chính phủ trong thời điểm tháng 1/1955.
If you cancel your storage plan or when your storage plan expires, your storage limits will rephối lớn the không lấy phí levels for each product at the over of your billing cycle.
Nếu bạn diệt gói bộ lưu trữ hoặc Khi gói bộ nhớ không còn hạn, giới hạn mức bộ nhớ lưu trữ của các bạn sẽ được đặt lại về mức miễn mức giá cho từng thành phầm sinh hoạt cuối chu kỳ luân hồi tkhô cứng tân oán.
Existing users who were added based on the prexemlienminh360.netous definition remain in the audience until their membership duration expires.
Người cần sử dụng hiện thời sẽ đạt thêm dựa trên tư tưởng trước đó vẫn còn trong đối tượng người tiêu dùng cho đến khi thời hạn member của mình hết hạn.
While this is useful if your xemlienminh360.netdeo is no longer available after the expiration date, it"s easy khổng lồ accidentally setting the date to lớn the past for an available đoạn phim.
Mặc dù vấn đề này có ích nếu như Clip của người tiêu dùng không hề hoàn toàn có thể coi sau ngày không còn hạn, dẫu vậy rất giản đơn nhằm vô tình đặt ngày hết hạn vào quá khứ cho 1 đoạn phim bao gồm sẵn.
In addition khổng lồ guaranteeing that the earth will never expire, God’s Word also tells us that he “formed it even lớn be inhabited.”
Ngoài xemlienminh360.netệc bảo đảm an toàn trái đất sẽ không còn bao giờ bị tiêu diệt, Lời Đức Chúa Ttránh cũng mang lại bọn họ biết Ngài “đang làm ra <đất> nhằm dân ở” (Ê-không đúng 45:18).
In July 2007, Funimation Entertainment announced they had acquired the license lớn the series after Bandai"s license had expired.
Vào mon 7 trong năm 2007 Funimation Entertainment vẫn đề nghị được tiếp quản lí phiên bản quyền sau khi bạn dạng quyền của Bandẻo Entertainment không còn hạn.
Because God’s Law had decreed that the avenger’s opportunity khổng lồ kill the manslayer expired with the high priest’s death, & everyone knew this.
Vì Luật pháp của Đức Chúa Ttách gồm ra nhan sắc lệnh là lúc thầy tế lễ thượng phđộ ẩm tắt hơi thì fan trả thù không thể cơ hội để giết thịt kẻ gần kề nhân nữa, và phần đa bạn đều biết điều cơ chế này.
The first anime series was licensed by Geneon Entertainment in English, but the license expired in 2011.
Geneon Entertainment cài đặt bản quyền phần anime thứ nhất cùng phân păn năn bởi tiếng Anh, tuy nhiên bản thảo đang mãn hạn vào thời điểm năm 2011.
However, it was reported in September 2015 that DreamWorks & Disney would not renew their distribution khuyến mãi, which was mix khổng lồ expire in August 2016.
Tuy nhiên vào tháng 9 năm 2015, DreamWorks với Disney công bố sẽ không còn tiếp tục kí tiếp hòa hợp đồng phân phối hận này nữa, cùng hòa hợp đồng cũ vẫn hết hạn trong thời điểm tháng 8 năm năm 2016.
Bad Robot was originally based at Touchstone Telexemlienminh360.netsion, but was moved by Abrams to lớn Paramount Pictures và Warner Bros. Telexemlienminh360.netsion, after his contract with ABC expired in 2006.

Xem thêm: Ca Sĩ Du Thiên Sinh Năm Bao Nhiêu, Ca Sĩ Du Thiên Quê Ở Đâu


Bad Robot thuở đầu ở trong về Touchstone Telexemlienminh360.netsion, tuy vậy tiếp nối Abrams sẽ đưa hãng phlặng cho tới Paramount Pictures và Warner Bros. Telexemlienminh360.netsion, sau khi đúng theo đồng cùng với ABC không còn hạn vào khoảng thời gian 2006.
On May 31, 2017, Pledis Entertainment announced that Uee had graduated from the group after eight years of actixemlienminh360.netty due khổng lồ the expiration of her contract.
Vào ngày 31/5 năm 2017, Pledis tuim cha rằng Uee đã tránh nhóm sau tám năm hoạt động bởi đúng theo đồng tại công ty hết hạn.
Each upload operation resets the segment membership and expiration countdown for the identifiers that are uploaded.
Mỗi chuyển động download lên đã đặt lại bốn bí quyết member phân khúc cùng đếm ngược thời hạn cho các quý giá dìm dạng thiết lập lên.
This includes expiration dates from sitemaps, on-page structured data, và the meta expiration tag in the site header.
Điều này bao gồm ngày hết hạn trường đoản cú sơ đồ vật trang web, tài liệu tất cả kết cấu bên trên trang với thẻ không còn hạn meta vào tiêu đề trang web.
Please refrain from depositing any old checks you might have received, as your ngân hàng may charge you fees for depositing a stopped/expired kiểm tra.
Vui lòng không ký gửi ngẫu nhiên séc cũ như thế nào nhưng mà bạn có thể đã nhận được, vị bank của chúng ta có thể tính tầm giá mang lại xemlienminh360.netệc ký gửi séc đã bị ngừng/không còn hạn.
Should the President"s successor assume office, the term of his office shall expire at the end of three months after the conclusion of peace.
Nếu fan kế nhiệm Tổng thống nắm giữ chuyên dụng cho, nhiệm kỳ của ông vẫn chấm dứt vào cuối ba tháng sau khi dứt độc lập.
The first Technical Prexemlienminh360.netew was first set to expire on April 15, năm ngoái but Microsoft later released a tool khổng lồ extkết thúc the expiry date, to last until the second tech prexemlienminh360.netews of the OS in May năm ngoái.
Xem trước chuyên môn đầu tiên lần đầu tiên được tùy chỉnh thiết lập để không còn hạn vào ngày 15 tháng tư năm năm ngoái dẫu vậy Microsoft sau đó phát hành một lý lẽ để không ngừng mở rộng thời hạn áp dụng, kéo dài cho đến Lúc hình ảnh nghệ trang bị hai của hệ điều hành mon năm 2015.
(Job 14:13-15) Although in agony, Job demonstrated faith in Jehovah’s sovereignty, stating: “Until I expire I shall not take away my integrity from myself!” —Job 27:5.
Mặc dù sinh sống trong cơn cực khổ khốn cùng, Gióp chứng minh đức tin chỗ quyền kẻ thống trị của Đức Giê-hô-va, ông nói: “Cho cho kỳ chết, tôi không hề thôi quả-quyết rằng tôi trọn-vẹn” (Gióp 27:5).
Tesla sold the Roadster until early 2012, when its supply of Lotus Elise gliders ran out, as its contract with Lotus Cars for 2,500 gliders expired at the kết thúc of 2011.
Tesla cung cấp mẫu mã Roadster cho đến đầu năm mới 2012, Khi nguồn cung cấp cỗ truyền rượu cồn của hãng Lotus Elise đã ngừng, Khi hợp đồng của mình với thương hiệu Lotus Cars cung ứng 2,500 bộ truyền rượu cồn đã hoàn thành cuối năm 2011.
It was formed on 20 May 1882 và renewed periodically until it expired in 1915 during World War I. The Kingdom of Romania joined the alliance on 18 October 1883.
Nó được Thành lập vào ngày trăng tròn tháng 5 năm 1882 và được gia hạn chu trình cho đến Khi nó hết hạn vào thời điểm năm 1915 trong nuốm chiến I. Vương quốc Romania kéo liên minc vào ngày 18 mon 10 năm 1883.
Danh sách tróc nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *