CÁC CÂU LỆNH THƯỜNG DÙNG TRONG NGÔN NGỮ SQL SERVER, DML VÀ DDL LÀ GÌ

Bài từ bây giờ sẽ làm cho quen với tư tưởng Data Manipulation Language (DML) với Data Definition Language (DDL) vào SQL Server.

DML với DDL là gì?

DDL là viết tắt của ngôn từ Định Nghĩa dữ liệu và vày vậy nói cách khác câu lệnh DDL được dùng để làm định hình dữ liệu của người sử dụng trông như vậy nào, tổ chức ra sao. Một trong những câu lệnh DDL thịnh hành mà họ dễ bắt gặp nhất bao gồm là:

CREATE – được dùng để làm tạo mới các đối tượng người tiêu dùng trong cơ sở tài liệu như database, table, function, stored procedure, trigger.

Bạn đang xem: Các câu lệnh thường dùng trong ngôn ngữ sql

ALTER – được dùng để làm sửa đổi các đối tượng người dùng như table (thêm cột), column (sửa đổi dạng hình dữ liệu), trigger (sửa đổi nội dung).DROP – dùng để làm xóa các đối tượng trong cửa hàng dữ liệu.TRUNCATE – dùng để làm xóa toàn bộ dữ liệu của bảng một biện pháp nhanh chóng.

DML là viết tắt của Ngôn Ngữ thao tác làm việc Dữ liệu, chính là những câu lệnh tróc nã vấn, thêm xóa sửa mà bọn họ thường dùng khi thao tác với dữ liệu lưu trữ trong SQL Server. Một trong những câu lệnh thông dụng như:

INSERT – thêm dữ liệu vào một bảng trong các đại lý dữ liệu.UPDATE – sửa đổi dữ liệu trong một bảng.DELETE – xóa dòng tài liệu trong bảng.SELECT – tầm nã vấn dữ liệu.

Xem thêm: Sóng Ánh Sáng Là Sóng Ngang Hay Dọc, Sóng Điện Từ Là Gì

Một vài lấy ví dụ như của câu lệnh DDL với DML

Câu lệnh DDL

Sử dụng DDL để tạo mới bảng, sau đó thêm cột, sử đổi kiểu dáng dữ liệu, xóa cột.


CREATE DATABASE labdb03GOUSE labdb03GO-- 1. Sinh sản bảng
CREATE TABLE T1(Id INT,data1 SMALLDATETIME,data2 VARCHAR(16))GO-- 2. Sửa thay đổi bảng, thêm cột
ALTER TABLE T1 địa chỉ data3 TINYINT-- 3. Sửa đổi kiểu tài liệu của cột data3, đổi sang giao diện bigint
ALTER TABLE T1 ALTER COLUMN data3 BIGINT-- 4. Xóa cột
ALTER TABLE T1 DROP COLUMN data3-- 5. Xóa toàn bộ dữ liệu của bảng
TRUNCATE TABLE T1

USE labdb03GO-- 1. Thêm mới những dòng tài liệu vào bảng T1INSERT INTO T1(Id,data1, data2)SELECT 1, GETDATE(), "row 1"UNION ALLSELECT 2, GETDATE(), "row 2"UNION ALLSELECT 3, GETDATE(), "row 3"-- 2. Update các cố đổi
UPDATE T1 phối data2 = ""WHERE Id = 2-- 3. Xóa dòng tài liệu của bảng T1DELETE FROM T1 WHERE Id = 2
Câu lệnh SELECT thường dùng để truy vấn, đối chiếu dữ liệu, lập báo cáo thuộc câu lệnh DML. Đây cũng chính là câu lệnh mang lại những trở ngại và thách thức nếu dữ liệu truy vấn càng to và độ phức hợp càng cao. Mình đã viết loạt bài mày mò và nâng cấp hiệu năng câu tróc nã vấn trên blog, các chúng ta cũng có thể xem ở links này

Một vài biệt lập cơ phiên bản giữa nhị câu lệnh DDL và DML

Câu lệnh DDL ảnh hưởng lên các đối tượng người tiêu dùng của cơ sở tài liệu như bảng, cột, view, trigger, stored procedure. Trong lúc đó DML ảnh hưởng tác động lên đối tượng người sử dụng là các dòng tài liệu trong bảng.Các câu lệnh DDL không có mệnh đề WHERE bởi chúng sẽ tác động đến cả đối tượng bị tác động. Câu lệnh DML có thể sử dụng mệnh đề WHERE để giới hạn con số dòng dữ liệu bị ảnh hưởng.

Trong bài viết này bọn họ sẽ thuộc nhau tò mò 4 có mang cơ bảng vào SQL là Data Definition Language, Data Manipulation Language, Transaction Control Language, và Data Control Language.

*
*

DDL – Data Definition Language

DDL là tên gọi viết tắt của ngữ điệu định nghĩa dữ liệu, tương quan đến các lược vật và trình bày cơ sở dữ liệu, về kiểu cách dữ liệu sẽ phía trong cơ sở dữ liệu.

CREATE – để tạo nên cơ sở dữ liệu và các đối tượng người dùng của nó như (bảng, chỉ mục, dạng xem, giấy tờ thủ tục lưu trữ, hàm với trình kích hoạt)ALTER– biến hóa cấu trúc của cơ sở tài liệu hiện cóDROP – xóa các đối tượng khỏi đại lý dữ liệuTRUNCATE – xóa tất cả các phiên bản ghi khỏi một bảng, bao gồm tất cả các không khí được phân bổ cho các bạn dạng ghi được xóaCOMMENT – thêm chủ ý ​​vào từ điển dữ liệuRENAME – thay tên một đối tượng

DML – Data Manipulation Language

DML là tên gọi viết tắt của Ngôn ngữ thao tác dữ liệu liên quan đến thao tác dữ liệu và bao gồm hầu hết các câu lệnh SQL thông dụng như SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, v.v. Cùng được áp dụng để lưu lại trữ, sửa đổi, truy nã xuất, xóa và cập nhật dữ liệu trong cửa hàng dữ liệu.

TCL – Transaction Control Language

Những lệnh SQL được áp dụng để cách xử lý các biến đổi có tác động đến tài liệu trong các đại lý dữ liệu. Về cơ bản, họ sử dụng những lệnh này còn có trong các giao dịch hoặc để thực hiện một điểm ổn định trong thừa trình đổi khác trong cơ sở tài liệu mà chúng ta có thể rollback tâm lý cơ sở tài liệu nếu bắt buộc thiết. Trong mục này, bọn họ có savepoint, ROLLBACK với COMMIT

COMMIT – đưa các đổi khác xuống database.ROLLBACK: trở lại trạng thái ban đầu trước lúc bị transaction chỉnh sửa dữ liệu do xẩy ra lỗi trong phía bên trong xử lý của transaction.SAVEPOINT – lưu trạng thái dữ liệu ở một thời điểm ngẫu nhiên của một transaction, chúng ta cũng có thể roll-back về tâm trạng này bất cứ khi nào.

DCL – Data Control Language

Những lệnh SQL được áp dụng để thực hiện an ninh trên các đối tượng người sử dụng cơ sở dữ liệu như bảng, xem, thủ tục lưu trữ, vv trong mục này, bọn họ có GRANT cùng REVOKE.


Grant Command: Lệnh này được sử dụng để cung cấp có thể chấp nhận được người sử dụng ví dụ trên các đối tượng người tiêu dùng cơ sở dữ liệu cụ thể như bảng, coi vv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.