Bộ đề ôn tập thi vào Lớp 6 môn Tiếng Anh hệ Chuyên đưa đến đề thi trường đoản cú luyện, giúp các em luyện thi vào lớp 6 năm 2022 - 2023 đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Đề thi vào lớp 6 môn tiếng anh năm học 2022

Đề từ bỏ luyện Tiếng Anh đưa cấp cho vào lớp 6 có những dạng bài bác tập chọn lời giải đúng, gạch chân được phân phát âm không giống cùng với tự còn sót lại, chọn từ bỏ không thuộc team, điền từ bỏ tương thích, viết lại câu..... Bên cạnh đó, những em rất có thể xem thêm 58 đề thi vào lớp 10 các trường Chulặng vào toàn nước những năm về trước để sở hữu thêm những kinh nghiệm tay nghề.

Đề ôn tập môn Tiếng Anh thi lên lớp 6 năm 2022 - 2023 (chuyên)

I. Chọn tự gồm phần gạch ốp chân được phân phát âm không giống so với những từ còn lại


1.

A. booksB. pencils C. rulers D. bags


2.

A. readB. teacherC. eatD. ahead


3.

A. tenthB. mathC. brotherD. theater


4.

A. hasB. nameC. familyD. lamp


5.

A. does B. watchesC. finishesD. brushes


6.

A. city B. fineC. kind D. like


7.

A. bottleB. job C. movie D. chocolate


8.

A. sonB. comeC. homeD. mother


II. Chọn một trường đoản cú không cùng đội với các từ bỏ còn lại


1.

A. never B. usuallyC. always D. after


2.

A. orange B. yellow C. hãng apple D. blue


3.

A. singB. thirsty C. hungry D. hot


4.

A. appleB. orange C. milkD. pear


5.

A. faceB. eye C. monthD. leg


6.

A. youB. their C. hisD. my


7.

A. sunny B. windyC. weather D. rainy


8.

A. in B. butC. of D. under


III. Chọn lời giải đúng độc nhất vô nhị (A, B, C hoặc D) nhằm kết thúc những câu sau

1. She ………………. khổng lồ the radio in the morning.

A. listenB. watchesC. listensD. sees

2. My friover ………………. English on Monday và Friday.

A. not have sầu B. isn’t haveC. don’t haveD. doesn’t have


3. I am ……….., so I don’t want khổng lồ eat any more.

A. hungryB. thirstyC. full D. small

4. Last Sunday we…………….in the sun, we enjoyed a lot.

A. had great fun B. have great funC. have funsD. had great funs

5. I’m going to the ……………….. now. I want khổng lồ buy some bread.

A. post officeB. drugstoreC. bakery D. toy store

6. Another word for “table tennis”………………………..

A. badminton B. ping-pongC. football D. volleyball

7. The opposite of “weak” is ………………………………

A. thin B. small C. svào D. heavy

8. How…………is it from here khổng lồ Hanoi?

A. often B. far C. many D. much

9. Where……………….you yesterday? I was at home.

A. was B. are C. were D. is

10. What is the third letter from the end of the English alphabet?

A. W B. Y C. X D. V

11. ………………. you like lớn drink coffee? Yes, please.

A. What B. Would C. Want D. How

12. I often watch football matches…………..Star Sports Channel.

A. on B. in C. at D. of

13. What about …………….. khổng lồ Hue on Sunday?

A. to lớn go B. go C. going D. goes

14. I……………go swimming because I can’t swim

A. often B. never C. usually D. sometimes

15. His mother bought hyên ổn ……….. uniform yesterday

A. a B. an C. the D. two

16. The story is so uninteresting, it means that the story is…………………….

Xem thêm: Cho Tam Giác Abc Vuông Tại A Có Ab=6Cm Ac=8Cm Đường Cao Ah, Ab = 6Cm, Ac = 8Cm


A. nice B. exciting C. funny D. boring

17. My school …… three floors and my classroom is on the first floor.

A. have B. has C. are D. is

18. His mother is a doctor. She works in a ………………….

A. hospital B. post office C. restaurant D. cinema

19. He often travels......................car……………….........my father.

A. by/ for B. by/ with C. with/ by D. for / by

đôi mươi. I ask my mother to…………..my dog when I am not at home

A. see B. look after C. look at D. take of

IV. Em hãy điền một giới tự thích hợp điền vào địa điểm trống để kết thúc các câu sau

1. My father works for a company (1)…………… Monday (2) …………… Friday.

2. He lives (3)…………………………. a house (4) ……………… the countryside.

3. Lan is standing near the store và she is waiting (5) …………………… the bus.

4. I agree (6)………..… you about that.

5. I have English……………Wednesday & Friday

6. Look (8) …………………… the picture (9) ……………….. the wall, please!

V. Cho dạng đúng của động từ bỏ trong ngoặc

1. What (be).......................your sister doing now? She (skip).....................................

2. There (be)………………a lot of people at the buổi tiệc nhỏ last night.

3. Kate (play).....................volleyball every afternoon, but she (play)..........................................badminton now.

4. We should (do)..........................morning exercises

5. He (see)…………………………….. a big dragon in his dream.

6. Laura (be)...............from Canada. She (speak).................. English and French. She (come)......................to lớn Vietphái nam tomorrow. She (stay)..................in a khách sạn in Sài Gòn City for 3 days. She (visit) ............... a lot of places of interest in Viet Nam


7. My brother can (swim)....................................

8. I prefer (live)…………………..in a village because it is peaceful.

9. There (be)…………………………………… a chair and two tables in the room.

VI. Hãy viết câu sau tất cả nghĩa sử dụng trường đoản cú hoặc đội từ gợi nhắc dưới đây

1. What time / Nga / get / morning?

…………………………………………… ……………………………………………

2. You / can / games / afternoon / but / must / homework / evening

…………………………………………… ……………………………………………

3. It is / cool / dry / November /April

…………………………………………… ……………………………………………

4. When / it / hot / we / often / go / swim

…………………………………………… ……………………………………………

5. Last summer/ Nam/ spent/ holiday/ Singapore/ his family

…………………………………………… ……………………………………………

6. I/ want/ robot/ to/ the cleaning/ the cooking

…………………………………………… ……………………………………………

7. They/ went/ China / plane / stayed / a hotel

…………………………………………… ……………………………………………

8. We / don’t/camping/because/we/ have/ tent

…………………………………………… ……………………………………………

VII. Điền từ thích hợp vào ô trống

Vietnam is in the South- East Asia. It has (1)_________ of beautiful mountains, rivers and beaches. (2) ________ are two long (3) ________ in Vietnam: the Red River in the north và the Mekong River in the (4) ________ . The Mekong River is the (5)________

river in the South- East Asia & of course it is longer (6) ________ the Red River. The Mekong River starts in Tibet and (7) ________ lớn the Bien Dong.

Phanxipang is the highest(8)________ in Vietnam giới. It’s 3,143 meters. Vietphái nam also (9) ________ many nice beaches such (10) ________ Sam Son, Do Son, Nha Trang, Vung Tau.

VIII. Viết lại số đông câu sau sao để cho nghĩa không chuyển đổi bắt đầu bởi trường đoản cú mang đến sẵn

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *