khi làm cho đề thi để sở hữu cảm hứng như thi thật. quý khách hãy sử dụng đồng hồ đeo tay báo thức online nhé. Báo thức online này khiến cho bạn đếm ngược thời gian thi với rung chuông lúc hết giờ thi. Chúc chúng ta thi đạt kết quả tốt!!!

I. Odd one out.

Bạn đang xem: Tải top 5 đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 3 năm học 2020

1. A. dog B. sunny C. windy D. cloudy

2. A. six B. seven C. school D. ten

3. A. cát B. fish C. bird D. pet

4. A. bedroom B. she C. bathroom D. kitchen

5. A. she B. that C. he D. I

6. A. book B. pen C. TV D. ruler

 

II. Circle the right answer.

1. _______ am ten.

A. He B. I C.She

2. ________ is the weather today?

A. What B. Where C. How

3. I have a _______.

A. mèo B. cats C. cates

4. How old _______ you?

A. is B. are C. am

5. _________ rainy in Hanoi today.

A. They’re B. She’s C. It’s

6. ________ is your name?

A. Where B. What C. When

 

III. Fill in the table.

Hello, this is the weather forecast. It’s rainy in Ha Noi today. But in Hue, the weather is very fine, it’s windy softly. It’s cloudy in Da Nang today. There are many clouds. It’s sunny in Ho Chi Minh City. There are no clouds.

 

CitiesWeather
Ha Noi 
Hue 
Da Nang 
Ho Chi Minch city 

 

IV. Look and reorder the words.

*

*

*

 

V. Look and read. Put a tiông chồng (√ : TRUE) or cross (x: FASLE) in the box.


Example:

*

1234
*
Nam has got a goldfish.
*
Jack is playing football.
*
It is cloudy today.
*
My brother is cooking.

Xem thêm: Ampe Kế Là Dụng Cụ Dùng Để Làm Gì

 

 

VI. Read the passage and select the correct answers.

It is our break time. We are playing in the schoolyard. Many boys are playing football. Some girls are playing skipping. Three boys are running on the grass ground. Two girls are sitting on a bench. Some girls & boys are chatting.

 

1. The students are playing in ______________.

A. classroom B. schoolyard C. playground

2. __________ are playing football.

A. Boys B. Girls C. Boys và girls

3. __________ girls are sitting on a bench.

A. Three B. Some C. Two

4. Some __________ are chatting.

A. girls B. boys C. boys & girls

 

ĐÁP ÁN

I.

1. A2. C3. D4. B5. B6. C

 

 

II.

1. B2. A3. A4. B5. C6. B

 

 

III.

CitiesWeather
Ha NoiRainy
HueWindy
Da NangCloudy
Ho Chi Minch citySunny

 

 

IV.

1. windy2. bedroom3. cooking4. cat

 

 

V.

1. X2. V3. X4. X

 

 

VI.

1. B2. A3. C4. C

 

 

TẢI XUỐNG

Các đề khám nghiệm, đề thi Tiếng Anh lớp 3 bao gồm đáp án khác:


Một số đề HOT - Mới cập nhật!!!


1Đề 1- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 1 ( tất cả đáp án)
2Đề 2- Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 ( có đáp án)
3Đề 3- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 1 ( bao gồm đáp án)
4Đề 4 – Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học kì 1 ( gồm đáp án)
5Đề 5 – Đề thi môn tiếng Anh lớp 3 học kì 1 ( tất cả đáp án)
6Đề 5 – Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 ( có đáp án)
7Đề 3 – Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học tập kì 2 ( gồm đáp án)
8Đề 2- Đề thi môn giờ Anh lớp 3 học kì 2 ( có đáp án)
9Đề 1- Đề thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 2 ( gồm đáp án)
lúc làm đề thi để sở hữu cảm hứng như thi thiệt. Bạn hãy thực hiện đồng hồ đeo tay báo thức online nhé. Báo thức online này giúp bạn đếm ngược thời hạn thi với rung chuông lúc không còn tiếng thi. Chúc chúng ta thi đạt hiệu quả tốt!!!
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *