Bộ đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2017-2018 bao gồm câu trả lời là tư liệu ôn thi học viên xuất sắc có ích giành cho các em học sinh lớp 6, trải qua bài toán luyện tập cùng với đề thi để giúp các em làm quen thuộc cùng với các dạng câu hỏi cùng rút ít kinh nghiệm trong quá trình làm bài bác thi. Mỗi đề thi kèm theo giải đáp và trả lời giải cụ thể giúp chúng ta thuận lợi hơn trong vấn đề ôn tập cũng tương tự rèn luyện kỹ năng giải đề. Mời quý thầy cô với chúng ta thuộc tìm hiểu thêm đề thi.Quý khách hàng vẫn xem: Đề thi hsg giờ đồng hồ anh 6 cung cấp thị trấn có giải đáp tiên tiến nhất năm 2022


*

Bộ đề thi học viên giỏi môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2017-2018 tất cả đáp án là tài liệu ôn thi học viên tốt hữu dụng giành cho những em học sinh lớp 6, thông qua bài toán luyện tập cùng với đề thi để giúp đỡ các em làm quen thuộc với những dạng thắc mắc cùng rút kinh nghiệm tay nghề trong quy trình làm cho bài xích thi. Mỗi đề thi tất nhiên giải đáp cùng hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn dễ dãi rộng vào việc ôn tập tương tự như tập luyện kĩ năng giải đề. Mời quý thầy cô cùng chúng ta cùng xem thêm đề thi.

Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 cấp huyện năm 2016-2017

Đề thi chọn học sinh tốt cấp cho thị trấn môn Tiếng Anh 6 năm 2017-2018 bao gồm đáp án - Phòng GD&ĐT thị xã Quảng Xương

PHÒNG GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN lỚP 6

Năm HỌC: 2017 - 2018

MÔN: TIẾNG ANH

THỜI GIAN LÀM BÀI: 1đôi mươi PHÚT

Lưu ý: Thí sinch làm cho bài xích vào tờ giấy thi

Đề thi có 3 trang

I. Chọn trường đoản cú cơ mà phần gạch chân tất cả cách phát âm khác cùng với các tự sót lại.

1. A. noodle B. food C. door D. stool

2. A. take B. game C. gray D. hand

3. A. buses B. goes C. boxes D. couches

4. A. music B. lunch C. mum D. up

5. A. ear B. heavy C. head D. bread

II. Chọn câu trả lời đúng độc nhất vô nhị (A, B, C hoặc D) nhằm ngừng những câu sau.

6. “7.45” is read ____________.

A. a quarter to lớn eight B. seven forty-five sầu C. seven past forty-five D. A và B

7. Tam’s house is _______ a bookshop _______ a restaurant.

A. next khổng lồ - và B. between - & C. next lớn - of D. between - of

8. Do you go to school _______ xe đạp or _________ foot?

A. by - by B. on - on C. on - by D. by - on

9. Do you have sầu any toothpaste? I’d like a large ________.

A. bar B. tube C. bag D. loaf

10. _________ does your brother go jogging? – Everyday.

A. How B. How often C. How long D. What time

11. - Would you lượt thích something khổng lồ drink? - ____________.

A. Thank you. I’m full. B. No, I don’t lượt thích.

C. No, thanks. D. Yes, I lượt thích.

12. These are my notebooks, và those are _________.

A. they B. their C. there’s D. theirs

13. The boy _________thin, but he is strong.

A. is looking B. look C. looks D. looking

14. My mother _________ housework everyday.

A. does B. makes C. goes D. plays

15. What would you like ________ for you?

A. me doing B. me vày C. me to lớn vị D.I do

III. Điền và phân chia rượu cồn từ thích hợp vào mỗi vị trí trống trong số câu sau.

drink – play – listen – be – want – have – eat – hate – jog – water

18. He likes _________ football with his sons on Sunday afternoons.

19. She’s a vegetarian. She never _________ meat.

20. Sue likes cats but she _________ dogs.

21. Well, they ___________to lớn the radio. Don’t disturb them!

22. _________ you sometimes _________a winter holiday ?

23. What’s there __________? – Only some water.

24. Jaông chồng __________ the flowers at the moment.

25. __________ is my favorite sport.

IV. Cho dạng đúng của tự vào ngoặc nhằm xong mỗi câu sau.

26. What is the __________ of Mount Everest. (HIGH)

27. Is that your____________ house? (BEAUTY)

28. Nam và Mai are good ___________ (FRIENDLY)

29. Mrs. Nga _________us English. (TEACHER)

30. My mother usually goes _________ in the early morning. (JOG)

Đề thi lựa chọn học sinh xuất sắc cấp cho ngôi trường môn Tiếng Anh 6 năm 2017-2018 tất cả lời giải - Trường trung học cơ sở Chiềng Sàng

Trường trung học cơ sở Chiềng Sàng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổ KHXH Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

Năm HỌC 2017 - 2018

MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6

Thời gian có tác dụng bài :150 phút

I. Piông chồng out the word whose underlined part in pronounced differently from that of the other words.

1.

A.

beach

B.

seat

C.

meat

D.

great

2.

A.

boots

B.

floor

C.

toothpaste

D.

food

3.

A.

idea

B.

year

C.

wear

D.

near

4.

A.

camp

B.

plan

C.

plane

D.

badminton

5.

A.

maps

B.

beds

C.

rooms

D.

taxis

II. Choose the best answer by circling A, B, C or D khổng lồ complete these sentences

6. ……………are you going lớn stay ? _ In a khách sạn.

A. Which B. Where C. When D. What

7. What vị you bởi .............................the weekkết thúc.

A. on B. in C khổng lồ D. for

8. I am going .........Ha Long bay

A. visiting B. visit C. visited D. khổng lồ visit

9. There isn’t ……………………..milk in the bottle.

A. an B. a C. any D. some

10. How much is a …………………of toothpaste.

A. can B. bar C. tube D. box

11. What about …………….table-tennis?

A. lớn play B. playing C. plays D. play

12. Fall means ……………..in British-English .

Xem thêm:

A. summer B. winter C. autumn D. spring

13. What is her ………………………? _ She is Australian.

A. language B. nationality C. population D. country

14. They are going ………………………….vacation in London.

A. in B. on C. at D. for

15…………………….languages can you speak?

A. When B. How C. How much D. Which

III. Supply the correct verb tense/ size of the verbs in the brackets.

16.Mrs Thu (do) ………the housework every day

=>……………………………. ………………………………….

17. My brother (listen) ………………. to music now.

=> ……………………………………………………………………….

18. They (visit)……………. Da Lat this summer vacation.

=> ………………………………………………………………………..

19. Long is thirsty. He’d lượt thích (drink)………….. some water.

=> ……………………………….............................................................

đôi mươi. Now they (play) …………soccer.

=> ……………………………….............................................................

VI. Read the passage carefully & then answer the following questions.

My name is Petty và this is my husb&, Phil. We both work in offices in London. We have sầu breakfast at half past seven. We don’t have sầu a big breakfast. We usually have sầu bread, coffee and orange juice.

For lunch we usually have sầu a salad or soup and sandwich. That’s at about 1.30.

We usually have dinner at half past seven in the evening. It is a big meal of the day và we have meat or fish with vegetables & potatoes or rice. We have orange juice with the milk. On Saturday evenings we go khổng lồ a restaurant for dinner at about eight o’cloông xã.

21. Who is Petty’s husband?

..........................................................................................................................

22. What vì they have for lunch?

……………………………………………………………………………

23. What time vị they usually have sầu dinner?

…………………………………………………………………………………

24. What vị they drink for dinner?

……………………………………………………………………………………

25. Where bởi they have dinner on Saturday evenings?

………………………………………………………………………………

26. Is dinner a big meal for Petty and her husband?

...................................................................................................................................

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh 6 năm 2017-2018 bao gồm lời giải - Phòng GD&ĐT Tiền Hải

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠOTIỀN HẢI

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2017-2018

MÔN: TIẾNG ANH 6

(Thời gian làm bài: 120 phút)

ĐIỂM BÀI THI

Bằng số:………..

Bằng chữ:………

HỌ TÊN, CHỮ KÝ NGƯỜI CHẤM THI

1.……………………………………………….

2.……………………………………………….

SỐ PHÁCH

(Hợp Đồng chnóng thi ghi)

……………………………………………………………………………………………………

Thí sinc làm bài bác trực tiếp vào đề, đề thi gồm 04 trang

I. NGỮ ÂM

1. Tìm một trường đoản cú có phần gạch chân được phân phát âm không giống so với những từ bỏ còn lại.

1. A. thick

2. A. visit

3. A. cool

4. A. question

5. A. takes

B. this

B. season

B. good

B.destination

B. stops

C. tooth

C. museum

C. room

C. intersection

C. writes

D. think

D. sister

D. food

D. station

D. travels

1........................

2........................

3........................

4........................

5........................

2. Tìm một trường đoản cú gồm phần trọng âm chủ yếu được vạc âm không giống đối với những tự sót lại.

6. A. evening

7. A. museum

8. A. literature

9. A. between

10. A. vacation

B. Japanese

B. correct

B. difficult

B. village

B. pagoda

C. engineer

C. ahead

C. beautiful

C. river

C. basketball

D.intersection

D. flower

D. routine

D. opposite

D. pollution

6........................

7........................

8........................

9........................

10......................

II. NGỮ PHÁPhường - TỪ VỰNG

1. Chọn đáp án thích hợp độc nhất vô nhị (A, B, C hoặc D) nhằm xong từng câu sau

11. A customer is a person who ………………………………. things or uses services.

A. buys B. sells C. acts D. plays

12. There is ……….. university và …………… big stadium in our city.

A. a- a B. an- a C. an- the D. a- Æ

13. My sister works …………………….. than me.

A.less hours B. fewer hour C. more hours D. little hours

14. Mr Baker doesn’t want much milk for his coffee. He asks for ……………….

A. little B. few C. a few D. a little

15. Is there ………else you want?

A. a B. an C. something D. anything

16. They usually go ………. after work.

A. khổng lồ fishing B.cinema C. trang chủ D. house

17. Whose book is this, his or ………………?

A. she B. hers C. her D. him

18. ……………………. vị the trains run? - Every four hours.

A. What time B. How often C. How far D. How much

19. This ……………………. oto belongs lớn Mr. Brown.

A. Italian big expensive sầu B. big expensive sầu Italian

C. expensive Italian big D. expensive big Italian

20. I am going to lớn school to learn how to play……. guitar and my mother is going lớn ……………. school khổng lồ see my teacher.

A. the - the B. Æ- the C. a - the D. the - Æ

21. She’s doing ………………. in the garden, just walking about.

A.anything B. nothing C. everything D. something

22. She wants the ………………… to make a special cake for her daughter’s birthday.

A. actor B. baker C.cashier D. mechanic

23. What ……….. there ……………….. for dinner ?

A. are- drink B. are – khổng lồ drink C. is – khổng lồ drink D. is - drink

24. There are ………………. syllables in the word “chocolate”

A. two B. three C. four D. five

25 My aunt & uncle’s children are my …………………………

A. nieces B. nephews C. cousins D. sisters

11 ................ 12................ 13 .............. 14 .......... 15....................

16.................... 17.................. 18................. 19..... ....... trăng tròn...................

21.................... 22.................. 23................. 24..... ....... 25...................

2. Hãy mang đến dạng đúng của các hễ tự trong ngoặc

a.(26 - Not leave) ................................ your seat.The plane (27 – take off) ................................ very soon.

b. She (28 – have)................................ a very good job in a famous bank at present.

c. Are you upstairs? you ( 29 - watch) ……………… television?

d. Peter usually (30 – not study) ................................ in the school library in the afternoon.

26................................. 27................................. 28................................. 29............................ 30.......................

3. Hãy đến dạng đúng của những từ in hoa.

a. My father is a driver & my mother is a (31)................................ cook

b The (-32) …………..….lượt thích going to the forest when spring comes. village

c. I only eat a (33)................................ of the cake. (1/4)

d. We have Physical Education (34)................................ a week two

e. My sister is a singer. She sings (35)................................. beauty

f. Is Mr Bill Gates a (36)................................ ? billion

g. I’m afraid that the answer is (-37)……………………. Please try again! CORRECT

h. Nam is (38) ................................ than his brother CLEVER

i. These children lượt thích (39)................................ .. weather. sun

j. Her birthday is on the (40)................................ of September. nine

36................................. 37................................. 38................................. 39............................ 40.......................

--- Mời các bạn cài đặt về tư liệu Ðề thi học viên tốt môn Tiếng Anh lớp 6 giúp xem những phần còn lại của đề thi ---

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *