ĐỂ M GAM FE NGOÀI KHÔNG KHÍ, SAU MỘT THỜI GIAN ĐƯỢC 7,2 GAM HỖN HỢP X GỒM FEO, FE2O3, FE3O4 VÀ FE

O, Fe2O3, Fe3O4 và Fe. Hòa tan hết X vào dun... - Olm
*

Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Để m gam Fe ngoài không khí, sau một thời gian được 7,2 gam hỗn hợp X gồm Fe
O, Fe2O3, Fe3O4 và Fe. Hòa tan hết X vào dung dịch H2SO4 đặc thu được V lít khí SO2 (ở đktc). Tính m và V biết số mol H2SO4 đã pứ là 0,2 mol.

Bạn đang xem: Để m gam fe ngoài không khí, sau một thời gian được 7,2 gam hỗn hợp x gồm feo, fe2o3, fe3o4 và fe


*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
*

Để m gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian thu được 11,936 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe
O, Fe2O3, Fe3O4. Cho hỗn hợp X phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 0,7616 lít khí SO2(đktc). Gía trị của m là: A. 8,736 gam B.14,448 gam C.5,712 gam D.7,224...

Để m gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian thu được 11,936 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe
O, Fe2O3, Fe3O4. Cho hỗn hợp X phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 0,7616 lít khí SO2(đktc). Gía trị của m là:

A. 8,736 gam

B.14,448 gam

C.5,712 gam

D.7,224 gam


Đem 11,2 gam Fe để ngoài không khí, sau một thời gian thu được một hỗn hợp X gồm Fe và các oxit. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư, thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí SO2 (đktc). Số mol H2SO4 đã tham gia phản ứng là A. 0,4 B. 0,3 C. 0,5 D....

Đem 11,2 gam Fe để ngoài không khí, sau một thời gian thu được một hỗn hợp X gồm Fe và các oxit. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp đó trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư, thu được dung dịch Y và 3,36 lít khí SO2 (đktc). Số mol H2SO4 đã tham gia phản ứng là

A. 0,4

B. 0,3

C. 0,5

D. 0,45


Nung hỗn hợp A gồm x mol Fe và 0,15 mol Cu trong không khí một thời gian thu được 63,2 gam hỗn hợp chất rắn B. Hòa tan hết hỗn hợp B bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thu được 6,72 lít khí SO2 (đktc). Giá trị của X là: A. 0,4 mol. B. 0,5 mol. C.0,6 mol. D. 0,7...

Nung hỗn hợp A gồm x mol Fe và 0,15 mol Cu trong không khí một thời gian thu được 63,2 gam hỗn hợp chất rắn B. Hòa tan hết hỗn hợp B bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thu được 6,72 lít khí SO2 (đktc). Giá trị của X là:

A. 0,4 mol.

B. 0,5 mol.

C.0,6 mol.

D. 0,7 mol.


Đáp án C

*

Chú ý: Không tồn tại muối sunfua của Al và Fe(III). H2S không phản ứng với Al
Cl3 nhưng nếu

*

Có sự khác nhau này do Fe3+ có tính oxi hóa mạnh còn Al3+ tính oxi hóa yếu


Nung hỗn hợp A gồm x mol Fe và 0,15 mol Cu trong không khí một thời gian thu được 63,2 gam hỗn hợp chất rắn B. Hòa tan hết hỗn hợp B bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thu được 6,72 lít khí SO2 (đktc). Giá trị của X là: A. 0,4 mol. B. 0,5 mol. C. 0,6 mol. D. 0,7...

Nung hỗn hợp A gồm x mol Fe và 0,15 mol Cu trong không khí một thời gian thu được 63,2 gam hỗn hợp chất rắn B. Hòa tan hết hỗn hợp B bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư thu được 6,72 lít khí SO2 (đktc). Giá trị của X là:

A. 0,4 mol.

B. 0,5 mol.

C. 0,6 mol.

D. 0,7 mol.


Để m gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian sẽ chuyển thành hỗn hợp A có khối lượng 37,6 gam gồm Fe, Fe
O, Fe2O3, Fe3O4. Cho hỗn hợp A phản ứng hết với H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 3,36 lít khí SO2 (đktc). Giá trị của m là A. 56,0. B. 28,0 C. 11,2. D....

Xem thêm: Cục Xuất Nhập Cảnh Việt Nam, Một Đội Công Nhân Sửa Đường Trong 3 Ngày


Để m gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian sẽ chuyển thành hỗn hợp A có khối lượng 37,6 gam gồm Fe, Fe
O, Fe2O3, Fe3O4. Cho hỗn hợp A phản ứng hết với H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 3,36 lít khí SO2 (đktc). Giá trị của m là

A. 56,0.

B. 28,0

C. 11,2.

D. 8,4.


Đáp án B

Xét giai đoạn A tác dụng với H2SO4 đặc, nóng, dư:

Số mol SO2 thu được là: n SO 2 = 0 , 15 mol

Qui đổi hỗn hợp A thành Fe : a mol; O : b mol

*

Sơ đồ phản ứng :

*

Các quá trình nhường, nhận electron:

*

Xét giai đoạn để m gam Fe ngoài không khí:

Sơ đồ phản ứng :

*


Cho 12,8 gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe
O vào dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 2,24 lít H2 thoát ra.a-Tính số mol Fe và Fe
O.Biết khí đo ở đktc .(1đ)b-Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X trên tác dụng với H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít khí SO2 ở đktc .Tính V


\(n_{Fe}=a\left(mol\right),n_{Fe
O}=b\left(mol\right)\)

\(m_X=56a+72b=12.8\left(g\right)\)

\(n_{H_2}=n_{Fe}=\dfrac{2.24}{22.4}=0.1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow a=0.1\)

\(b=\dfrac{12.8-56\cdot0.1}{72}=0.1\left(mol\right)\)

\(BTe:\)

\(3n_{Fe}+n_{Fe
O}=2n_{SO_2}\)

\(\Rightarrow n_{SO_2}=\dfrac{3\cdot0.1+0.1}{2}=0.2\left(mol\right)\)

\(V_{SO_2}=0.2\cdot22.4=4.48\left(l\right)\)

\(\)


Để m gam bột sắt A ngoài không khí,sau một thời gian biến thành hỗn hợp B có khối lượng 12g gồm Fe,Fe
O,Fe3O4,Fe2O3.Hòa tan hoàn toàn B vào dd H2SO4đặc,nóng dư thu đc 3,36 lít khí SO2duy nhất(đktc).Xác định giá trị m


Coi : B gồm : Fe ( x mol) , O ( y mol)

\(m_B=56x+16y=12\left(h\right)\left(1\right)\)

\(n_{SO_2}=\dfrac{3.36}{22.4}=0.15\left(mol\right)\)

Bảo toàn e :

\(3x=2y+0.15\cdot2\left(2\right)\)

\(\left(1\right),\left(2\right):x=0.18,y=0.12\)

\(m_{Fe}=0.18\cdot56=10.08\left(g\right)\)


Quy đổi hỗn hợp về Fe và O.

Giả sử:\(\left\{{}\begin{matrix}n_{Fe}=x\left(mol\right)\\n_O=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

&r
Arr; 56x + 16y = 12 (1)

Ta có:\(n_{SO_2}=0,15\left(mol\right)\)

Theo ĐLBT mol e, có: 3x - 2y = 0,15.2 (2)

Từ (1) và (2)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,18\left(mol\right)\\y=0,12\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

&r
Arr; m
Fe= 0,18.56 = 10,08 (g)

Bạn tham khảo nhé!


Cho hỗn hợp bột X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4 (có cùng số mol). Đem nung 41,9 gam hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp Y. Hòa tan Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là: A. 5,6 lít B. 4,48 lít C. 8,96 lít D. 11,2...

Cho hỗn hợp bột X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4 (có cùng số mol). Đem nung 41,9 gam hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp Y. Hòa tan Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là:

A. 5,6 lít

B. 4,48 lít

C. 8,96 lít

D. 11,2 lít


Đáp án B

Vì Al, Fe2O3, Fe3O4 có cùng số mol nên

*

Ý nung hỗn hợp trong điều kiện không có không khí chỉ dùng để đánh lạc hướng. Bài này ta chỉ cần sử dụng phương pháp bảo toàn electron.

*


Cho hỗn hợp bột X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4 (có cùng số mol). Đem nung 41,9 gam hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp Y. Hòa tan Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là: A. 5,6 lít B.4,48 lít C.8,96 lít D. 11,2...

Cho hỗn hợp bột X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4 (có cùng số mol). Đem nung 41,9 gam hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp Y. Hòa tan Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được V lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là:

A. 5,6 lít

B.4,48 lít

C.8,96 lít

D. 11,2 lít


Đáp án B

Vì Al, Fe2O3, Fe3O4 có cùng số mol nên

*

Ý nung hỗn hợp trong điều kiện không có không khí chỉ dùng để đánh lạc hướng.Bài này ta chỉ cần sử dụng phương pháp bảo toàn electron.

*


Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
2 vote

Gửi
Hủy
Đăng nhập để hỏi chi tiết


Chưa có nhómTrả lời279

Cảm ơn

194


*

Đáp án:m=10,08(g)

$n_{H2SO4}$=0,42(mol)(BT S)

Giải thích các bước giải:

Quy đổi hỗn hợp thành:

Fe: x(mol)

O : y(mol)

Ta có hệ pt:

$\left \{ {{ 56x+16y=12} \atop {3x=2y+0,15.2(BT Fe)}} \right.$ =>$\left \{ {{x=0,18(mol)} \atop {y=0,12(mol)}} \right.$

=>m=56x=56.0,18=10,08(g)

$n_{Fe2(SO4)3}$=0,09(BT Fe)

$n_{H2SO4}$=3$n_{Fe2(SO4)3}$ +$n_{SO2}$ =3.0,09+0,15=0,42(mol)(BT S)

XIN CTLHN CHO NHÓM


Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
4
starstarstarstarstar
2 vote

Gửi
Hủy
Đăng nhập để hỏi chi tiết
XEM GIẢI BÀI TẬP SGK HOÁ 10 - TẠI ĐÂY

Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
*

Sự kiện


Bạn muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do báo cáo vi phạm?


Gửi yêu cầu Hủy


*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Thành Phát


Tải ứng dụng


*
*

*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa nhà Intracom, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số 331/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.