Cập nhật xác định Đề thi Tiếng Anh lớp 8 học kì 2 năm 2021 - Đề số 3 tự hệ thống đề thi, đề chất vấn của ngôi trường trên cả nước. Hỗ trợ những em lớp 8 ôn luyện giải đề công dụng. Có file cài về PDF miễn giá tiền.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra tiếng anh lớp 8 học kì 2 có đáp án


Chuẩn bị đến kì thi học tập kì 2 sắp tới đây, Cửa Hàng chúng tôi xin ra mắt đến những em bộ đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2021 - Đề số 3 tất cả lời giải cụ thể. Nội dung bám sát theo công tác học tập trong bên trường. Giúp chúng ta học sinh ôn tập cùng rèn luyện làm cho quen với rất nhiều dạng đề, đôi khi cũng sẵn sàng giỏi mang lại kì thi tới đây của bản thân mình. Mời các bạn xem thêm bài viết tiếp sau đây.

Đề thi Tiếng Anh học tập kì 2 lớp 8 năm 2021 - Đề số 3

A. Phonetics

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A. slope B. bother

C. volcano D. pottery

2. A. separate B. shelter

C. rescue D. require

Choose the word which has the MAIN STRESS different from others.

3. A. bulletin B. computer

C. requirement D. departure

4. A. install B. message

C. fiber D. sample

B. Vocabulary & Grammar 

Choose the best answer A, B, C, or D lớn complete the following sentences.

1. The weather .................. nice yesterday.

A. is B. was

C. will be D. has been

2. It's difficult ................ your direction.

A. lớn follow B. following

C. khổng lồ following D. followed

3. Would you mind .............. in the front of the Taxi, Mark?

A. sit B. lớn sit

C. sitting D. siting

4. The boy ................. over there is my brother.

A. st& B. stood

C. standing D. being stood

5. I was cooking for dinner ...........................................

A. Then the phone rang B. then the phone was ringing

C. When the phone rang D. when the phone was ringing.

6. The leader said that ................... khổng lồ award the prize to you.

A. He is pleasing B. he was pleasing

C. he is pleased D. he was pleased

7. At Christmas, people often ...................... their house.

A. are decorated B. were decorated

C. decorating D. decorate

8. He asked me ..................................

A. Where I lượt thích coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What's was wrong with your printer?

A. It didn't work B. It doesn't work.

C. It hasn't work D. It won't work.

10. The Statue of Liberty was ................. to lớn the USA by the French.

A. constructed B. designed

C. completed D. presented

11.

Xem thêm: Cá Sea Bass Là Gì - MờI Cả Nhà DùNg MóN Cá

He had his father..................... his bicycle yesterday.

A. fixed B. fixing

C. to fix D. fix

12. She asked me ............... a driving license

A. if I have B. whether I have

C. if I had D. whether I have had

C. Reading 

Complete the passage with the suitable words in the box


Christmas is the biggest ................(1) of the year in the most of Britain. Celebrations start on 24 December, Christmas eve sầu, ................(2) there have sầu been several weeks of ..................(3) beforeh&. The Christmas trees, presents, food, drinks & decorations have been ...............(4). Christmas cards have already been sent to lớn friends &................(5). About a week before Christmas, people usually.............(6) up their decorations & an angel on the .................(7) of the Christmas tree. Family presents .............(8) usually put under the tree.

Your answer:


Read the following passage và answer the questions

Viet is a student & he lives in a bed-sit in a suburb of Hanoi. It’s a part of an old house. He has one room and a kitchen và cốt truyện a bathroom with three other people. In his room, there is a bed on the left-h& side. There is an armchair beside the bed. The desk is opposite the bed & there is a clophối on the right side of the room. Above sầu the desk, there is a bookshelf & above sầu the bed, there is a cloông chồng. He has a TV & a hi-fi, too. In the kitchen, there is a cooker on the right-hvà side. The sink is near the cooker. There’s a small table và two chairs in the center. The kitchen is small, but it’s ok. Viet like his room very much.

1. Where does Viet live?

....................................................................................................

2. How many people share the bathroom with Viet?

....................................................................................................

3. What is there on the right side of the room?

....................................................................................................

4. Where is the cooker?

....................................................................................................

D. Writing

Complete the second sentence so that it has the same meaning lớn the first

1. To go swimming is interesting

It's ..............................................................................................................

2. I kicked the ball into the goal yesterday.

The ball ......................................................................................................

Đề thi Anh lớp 8 học tập kì hai năm 2021 - Đề số 3

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 - Đề số 3

A. Phonetics 

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A 2. D 3. A 4. A

B. Vocabulary & Grammar 

1. B 2. A 3. C 4. C 5. C

6. D 7. D 8. A 9. A 10. D

C. Reading 

Complete the passage with the suitable words in the box

1. holiday 2. although 3. preparations 4. bought

5. relatives 6. put 7. top 8. are

Read the following passage và answer the questions.

1. He lives in a bed-sit in a suburb of Hanoi,

2. Three other people.

3. There is a clophối on the right side of the room.

4. It’s near the sink.

D. Writing 

Complete the second sentence so that it has the same meaning to lớn the first

1. It’s interesting lớn go swimming.

2. The ball was kicked inkhổng lồ the goal yesterday.

File download miễn phí đề Tiếng Anh lớp 8 học tập kì 2 - Đề số 3

CLICK NGAY vào đường truyền sau đây nhằm cài đề thi học kì 2 giờ anh lớp 8 (Đề số 3) năm 2021 file word, pdf hoàn toàn miễn tầm giá.

Tsi khảo đề thi học tập kì 2 lớp 8 khác:

Ngoài văn bản trên, những em coi và bài viết liên quan những môn học khác: Toán, Anh, Hóa, Lí, Sinc, Sử, Địa, GDCD,... được cập nhật liên tiếp tiên tiến nhất tại chuyên trang của chúng tôi.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *