A. Amin được cấu thành bằng phương pháp thay thế sửa chữa một giỏi nhiều nguim tử hyđro của amoniac bằng một tốt các cội hiđrocacbon.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 12 chương 3 4 có đáp án

quý khách đã xem: Đề đánh giá 1 máu Hóa 12 Chương 3 với 4 – Đề 5

B. Tùy nằm trong vào cấu tạo của cội hiđrocacbon hoàn toàn có thể phân nhiều loại amin ko thơm, amin thơm cùng amin dị vòng.


C. Trong phân tử amin gồm trường đoản cú 2 nguyên ổn tử C trlàm việc lên thì ban đầu mở ra hiện tượng kỳ lạ đồng phân.

D. Bậc của amin được tư tưởng theo bậc của nguim tử cacbon link với team amin.

Câu 2: Công thức tổng quát của amin đối kháng chức, no, mạch hlàm việc là

A. CnH2n+3N.

B. CnH2n+2N.

C. CnH2n+1N.

D. CnH2n-1N.

Câu 3: Glyxin là tên gọi của amino axit 

A. CH3CH(NH2)COOH.

B. H2N2COOH.

C. CH3CH(NH2)CH2COOH.

D. H2NCH2COOH.

Câu 4: Phát biểu như thế nào dưới đây không đúng?

A. Các amino axit dễ bay khá.

B. Các amino axit làm việc ĐK hay trường thọ tâm trạng tinh thể rắn.

C. Các amino axit dễ rã nội địa.

D. Các amino axit là tinc thể không color tất cả vị khá ngọt.

Câu 5: Số links peptit vào phân tử Gly-Val-Gly-Gly là .

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 6: Trong khung người, protein chuyển biến thành

A. amino axit.

B. glucozơ.

C. axit to.

D. axit cơ học.

Câu 7: Polime có cấu trúc mạng không khí là

A. cao su thiên nhiên lưu hóa.

B. cao su đặc buna-S.

C. Phường.E.

D. poliisopren.

Câu 8: Polime chiếm được tự phản bội ứng trùng hợp propen là

A. (-CH2-CH2-)n.

B. (-CH2-CH2-CH2-)n.

C. (-CH2-CH-CH3-)n.

D. (-CH2-CH(CH3)-)n. 

MỨC ĐỘ HIỂU (8 CÂU)

Câu 9: Chất có tác dụng giấy quỳ tím ẩm hóa xanh là

A. C6H5NH2.

B. C2H5OH.

C. NaCl.

D. CH3NH2.

Câu 10: Thuốc thử nhằm nhận ra tía dung dịch H2N-CH2-COOH, CH3-CH2-COOH, CH3-(CH2)3-NH2 là

A. NaOH.

B. HCl.

C. CH3OH/HCl.

D. quì tím.

Câu 11: Tính hóa học nào tiếp sau đây đúng với glyxin?

A. Tan các nội địa, không làm cho đổi màu quì tím, là hòa hợp chất lưỡng tính.

Xem thêm: ' Tái Khám Tiếng Anh Là Gì, Các Câu Tiếng Anh Dùng Tại Phòng Khám Bác Sĩ

B. Tan các nội địa, đổi màu quì tím, là đúng theo hóa học lưỡng tính, có tác dụng trùng ngưng.

C. Không tan nội địa, không thay đổi màu quì tím, là vừa lòng chất lưỡng tính.

D. Không chảy nội địa, là hợp hóa học lưỡng tính, có khả năng trùng dừng.

Câu 12: Thực hiện làm phản ứng tạo đipeptit từ bỏ hỗn hợp alanin với valin, số đipeptit tối đa gồm chiếm được là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 13: Phát biểu nào sau đây ko đúng?

A. Cao su buna-N nằm trong một số loại cao su vạn vật thiên nhiên.

B. Lực bazơ của anilin yếu đuối rộng lực bazơ của metylamin.

C. Chất lớn có cách gọi khác là triglixerit hoặc triaxylglixerol.

D. Poli(metyl metacrylat) được dùng để làm sản xuất chất thủy tinh cơ học.

Câu 14: Cho các chất sau: CH2=CH2 (1), CH3–CH2 –CH3 (2), CH2=CH–Cl (3), CH3–CH3 (4). Những chất có thể tsi mê gia phản bội ứng trùng đúng theo là:

A. (1), (3).

B. (3), (2).

C. (1), (2), (3), (4).

D. (1), (2), (3).

Câu 15: Cho vào ống nghiệm 4 ml hỗn hợp lòng trắng trứng, 1 ml dung dịch NaOH 30% cùng một giọt hỗn hợp CuSO4 2% , nhấp lên xuống dịu thì thấy xuất hiện

A. kết tủa color quà.

B. kết tủa blue color.

C. hòa hợp hóa học gồm màu sắc tím.

D. dung dịch màu xanh lá cây lam.

Câu 16: Cho những polime sau: cao su thiên nhiên isopren, tơ axetat, tơ capron, poli (metyl metacrylat), poli (vinyl clorua), bakelit. Polime sử dụng nhằm thêm vào chất dẻo là:

A. Poliisopren, poli (metyl metacrylat), bakelit.

B. Xenlulozơtri axetat, poli (metyl metacrylat), bakelit.

C. Poli (metyl metacrylat), bakelit, poli (vinyl clorua).

D. Xenlulozơtri axetat, poli (metyl acrylat).

MỨC ĐỘ VẬN DỤNG (6 CÂU)

Câu 17: Lúc mang lại 19,53 gam anilin chức năng hoàn toàn với 0,2 lít dung dịch HCl 1M thì trọng lượng muối bột chiếm được là (Cho H =1, C=12, N=14, O=16)

A. 20,25 gam.

B. 19,43 gam.

C. 25,90 gam.

D. 27,15 gam.

Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn 45,1 gam tất cả hổn hợp X tất cả CH3CH(NH2)COOH và CH3COONH3CH3 nhận được CO2, H2O, N2 có tổng khối lượng là 109,9 gam. Phần trăm cân nặng từng chất trong X theo thứ tự là (Cho H =1, C=12, N=14, O=16)

A. 59,2% cùng 40,8%.

B. 49,33% cùng 50,67%.

C. 39,47% và 60,53%.

D. 35,52% và 64,48%.

Câu 19: Cho 0,01 mol amino axit X phản nghịch ứng trọn vẹn cùng với 0,02 mol HCl hoặc vừa đủ với 0,01 mol NaOH. Công thức của X gồm dạng

A. H2NRCOOH.

B. (H2N)2RCOOH.

C. H2NR(COOH)2.

D. (H2N)2R(COOH)2.

Câu 20: Cho sơ thiết bị bội phản ứng sau:

*
 polime. X bao gồm cách làm phân tử C8H10O với ko công dụng với NaOH. Công thức kết cấu thu gọn của X, Y thứu tự là 

A. C6H5CH(CH3)OH, C6H5COCH3.

B. C6H5CH2CH2OH, C6H5CH2CHO. 

C. C6H5CH2CH2OH, C6H5CH=CH2.

D. CH3-C6H4CH2OH, C6H5CH=CH2.

Câu 21: Tdiệt phân trọn vẹn 1 mol pentapeptit A thì chiếm được 3 mol glyxin, 1 mol alanin, 1 mol valin. Thủy phân ko hoàn toàn A, ko kể thu được các amino axit thì còn nhận được 2 đipeptit Ala-Gly, Gly- Ala và một tripeptit Gly-Gly-Val. Trình từ bỏ các gốc α–amino axit trong A là

A. Ala-Gly-Gly-Gly-Val.

B. Gly-Gly-Ala-Gly-Val. 

C. Gly-Ala-Gly-Val-Gly.

D. Gly-Ala-Gly-Gly-Val.

Câu 22: Cho sơ đồ gia dụng chuyển hóa sau: 

*
 . Y là

A. CH3-CH(NH3Cl)COOH.

B. CH3-CH(NH3Cl)COONa.

C. H2N-CH2-CH2-COOH.

D. CH3-CH(NH2)-COONa.

MỨC ĐỘ VẬN DỤNG CAO (3 CÂU)

Câu 23: Este X (có cân nặng phân tử bởi 103 đvC) được pha trộn từ 1 ancol 1-1 chức (tất cả tỉ khối hận tương đối đối với oxi to hơn 1) với một amino axit. Cho 25,75 gam X phản nghịch ứng hết với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M, chiếm được hỗn hợp Y. Cô cạn Y thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (Cho H =1, C=12, N=14, O=16, Na=23)

A. 29,75.

B. 27,75.

C. 24,25.

D. 26,25.

Câu 24: Cho 0,1 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 150 ml hỗn hợp HCl 2M, nhận được dung dịch . Cho NaOH dư vào . Sau lúc các phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn, số mol NaOH đã bội nghịch ứng là (Cho H =1, C=12, N=14, O=16, Na=23, Cl=35,5)

A. 0,70.

B. 0,50.

C. 0,65.

D. 0,55. 

Câu 25: Tbỏ phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, chiếm được dung dịch X. Cô cạn toàn thể thu được 2,4 gam muối hạt khan. Giá trị của m là (Cho H =1, C=12, N=14, O=16, K=39)

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *