Câu 2: Chất X có CTPT C4H8O2. Lúc mang lại X tính năng cùng với ddKOH (to) thì thu được hóa học Y có cách làm C3H5O2K. Công thức cấu tạo của hóa học X là

A. HCOOC3H5.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 12 chương 1 và 2 co dap an

B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5.

D. HCOOC3H7.

Câu 3: Cho m gam các thành phần hỗn hợp A có nhì hóa học cơ học X , Y (MX y) chức năng toàn diện với 150 ml NaOH 1M nấu nóng nhận được hỗn hợp chứa hỗn hợp muối hạt (R1COONa với R2COONa) với ancol R’OH (trong các số đó R1, R2, R’ là những cội hidrocacbon, toàn bô cacbon vào R1 và R’ bằng số cacbon vào R2). Cho ancol chiếm được tính năng cùng với K dư thu được 1,68 lit H2 (đktc).

Đốt cháy hoàn toàn 5,42 gam A vào oxi đầy đủ rồi dẫn thành phầm cháy theo lần lượt qua: bình 1 đựng P2O5, bình 2 đựng hỗn hợp Ca(OH)2, thấy cân nặng bình 1 tăng 4,14 gam; bình 2 tất cả 16 gam kết tủa đồng thời cân nặng dung dịch giảm đi 3,68 gam. Mặt khác, mang lại 10,84 gam A tính năng cùng với lượng KOH trọn vẹn nhận được 10,64 gam các thành phần hỗn hợp muối bột. Số hóa học Y vừa lòng là

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Câu 4: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Este với axit là đồng phân team chức của nhau.

B. Trong công nghiệp hoàn toàn có thể gửi hoá hóa học phệ lỏng thành chất lớn rắn.

C. Sản phẩm của bội phản ứng xà phòng hoá hóa học mập là axit mập và glixerol.

D. Nhiệt độ sôi của este rẻ hơn hẳn đối với ancol có thuộc phân tử khối.

Câu 5: Triolein bao gồm phương pháp là

A. (C15H31COO)3C3H5.

B. (C17H35COO)3C3H5.

C. (C17H33COO)3C3H5.

D. (C17H33OOC)3C3H5.

Câu 6: Hỗn thích hợp Y tất cả etyl axetat, metyl fomat, đimetyl oxalat. m gam Y phản bội ứng hoàn toản với 200 KOH 3M. Mặt không giống, đốt cháy trọn vẹn m gam Y đề xuất dùng 30,24 lit khí oxi (đktc), nhận được x mol CO2 và 21,6 gam H2O. Giá trị của x là ____:

A. 1,35

B. 0,5

C. 0,6

D. 0,9

Câu 7: Tbỏ phân hoàn toàn 17,6 gam este X (tạo ra trường đoản cú axit với ancol đông đảo solo chức, mạch hở) cần100 ml ddKOH 2M chiếm được 9,2 gam một ancol Y. Tên hotline của X là

A. etyl propionat.

B. etyl axetat.

C. propyl axetat.

D. etyl fomat.

Câu 8: Cho 10,4 gam một hỗn hợp X bao gồm axit axetic với etyl axetat tính năng hoàn toản cùng với 168 gam ddKOH 5%. %m của etyl axetat vào X là

A. 88%.

B. 57,7%.

C. 42,3%.

D. 22%.

Câu 9: Chất bao gồm phản nghịch ứng tvậy gương (tvắt bạc) là

A. Glucozơ.

B. CH3COOH.

C. Tinch bột.

D. Sobitol.

Câu 10: Chất nào dưới đây không gồm vào lipit?

A. Chất béo.

B. Steroit.

C. Dầu hỏa.

D. Sáp.

Câu 11: Lượng glucozơ nên dùng để tạo thành 3,64 gam sobitol cùng với năng suất 100% là

A. 2,88 gam.

B. 3,64gam.

C. 4,5 gam.

D. 3,60 gam.

Câu 12: Để minh chứng trong phân tử của fructozơ có không ít team hiđroxyl, fan ta cho hỗn hợp glucozơ bội phản ứng với

A. AgNO3 (hoặc Ag2O) vào hỗn hợp NH3, đun cho nóng.

B. H2 (Ni, to).

C. kim loại Na.

D. Cu(OH)2 sinh hoạt ánh nắng mặt trời thường.

Câu 13: Sắp xếp theo hướng tăng ngày một nhiều về nhiệt độ sôi của những chất (1) C3H7COOH, (2) CH3COOC2H5 và (3) C3H7CH2OH, ta có sản phẩm công nghệ từ bỏ :

A. (2), (3), (1).

B. (3), (2), (1).

C. (1), (3), (2).

D. (1), (2), (3).

Câu 14: Phát biểu như thế nào dưới đây không đúng?

A. Chât lớn không tan trong nước.

B. Chất béo là trieste của glixerol cùng axit cacboxylic đối chọi chức bao gồm mạch cacbon dài, ko phân nhánh.

C. Dầu ăn uống và ngấn mỡ chất trơn tru gồm cùng yếu tố nguyên ổn tố.

D. Chất phệ không chảy nội địa, nhẹ hơn nước mà lại tan các trong dung môi hữu cơ.

Xem thêm: Thuật Luyện Kim Đã Được Phát Minh Như Thế Nào ? Thuật Luyện Kim Được Phát Minh Như Thế Nào

Câu 15: Phát biểu như thế nào sau đây là đúng?

A. Tbỏ phân trọn vẹn tinch bột chiếm được fructozơ với glucozơ.

B. Xenlulozơ và tinh bột là đồng phân của nhau

C. Fructozơ gồm phản ứng tcầm cố bạc, chứng minh phân tử fuctozơ tất cả team chức -CHO.

D. Thủy phân trọn vẹn xenlulozơ nhận được glucozơ.

Câu 16: Đun lạnh 3,42 gam saccarozơ trong dd axit sunfuric loãng, làm cho nóng, hòa hợp axit sau phản ứng rồi cho tất cả hổn hợp chức năng hoàn toàn với AgNO3 dư trong dd NH3, nấu nóng chiếm được 3,78 gam Ag. Vậy hiệu suất bội nghịch ứng tdiệt phân là:

A. 62,5%.

B. 87,5%.

C. 81,0%.

D. 75,0%.

Câu 17: Số đồng phân este ứng cùng với công thức phân tử C4H8O2 là

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 18: Este no, đối chọi chức, mạch hnghỉ ngơi bao gồm phương pháp tầm thường là

A. C2nHnO2 , n ≥2.

B. CnH2nO , n ≥ 2.

C. CnH2nO2 , n ≥ 1 .

D. CnH2nO2 , n ≥ 2.

Câu 19: Một este X có tỷ khối hận tương đối đối với khí CO2 bởi 2. khi đun nóng este này với dung dịch NaOH tạo thành muối hạt có khối lượng bằng 

*
cân nặng este sẽ phản nghịch ứng. Công thức cấu tạo X là

A. C2H5COO-CH3

B. CH3COO-CH3

C. CH3COO-C2H5 

D. H-COO-C3H7

Câu 20: X là este 2 chức, tạo thành trường đoản cú CH3COOH cùng C2H4(OH)2. Công thức của X là:

A. C2H4(COOCH3)2

B. CH3(COO)2C2H4

C. CH3COOC2H4

D. (CH3COO)2C2H4

Câu 21: Các hóa học Glucozơ (C6H12O6), fomandehit (HCHO), axetandehit(CH3CHO), metyl fomat (H-COOCH3), phân tử đều có team – CHO mà lại trong thực tiễn nhằm tcầm gương hoặc ruột phíc tín đồ ta chỉ dùng

A. CH3CHO

B. HCOOCH3

C. C6H12O6

D. HCHO

Câu 22: Amilopectin gồm cấu tạo là

A. Mạng không gian.

B. Mạch thẳng.

C. Mạch vòng.

D. Mạch phân nhánh.

Câu 23: Cho 0,1 mol tripanmitin chức năng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH dư, nấu nóng, nhận được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 4,6.

B. 27,6.

C. 9,2.

D. 14,4.

Câu 24: Đốt cháy trọn vẹn một phù hợp chất hữu cơ X, thu được số mol CO2 to hơn số mol mol H2O. X là

A. Glucozơ.

B. Axit axetic.

C. Fructozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 25: Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam một este 1-1 chức X thu được 6,72lkhông nhiều CO2 (đkc) với 5,4 gam nước. Công thức phân tử của X là

A. C2H4O2.

B. C3H6O2.

C. C5H10O2.

D. C4H8O2.

Câu 26: Cho sơ đồ gia dụng đưa hóa sau (từng mũi tên là một phương trình phản bội ứng):

Xenlulozơ → X → Y → Z → metyl axetat. Chất Y vào sơ vật dụng bên trên là

A. CH3COOH.

B. C6H12O6.

C. C2H5OH.

D. CH3OH.

Câu 27: Khẳng định như thế nào sau đây là đúng?

A. Phản ứng tbỏ phân este vào môi trường thiên nhiên kiềm là bội phản ứng một chiều.

B. Phản ứng thủy phân este trong môi trường xung quanh kiềm điện thoại tư vấn là phản ứng este hóa.

C. Phản ứng thủy phân este vào môi trường axit là làm phản ứng một chiều.

D. Este chỉ bị tbỏ phân trong một môi trường là axit.

Câu 28: Để minh bạch các dung dịch glucozơ, saccarozơ cùng anđehit propionic có thể sử dụng dãy hóa học như thế nào tiếp sau đây làm cho dung dịch thử?

A. Nước brom với NaOH.

B. Cu(OH)2 và AgNO3/NH3.

C. AgNO3/NH3 với NaOH.

D. HNO3 và AgNO3/NH3.

Câu 29: Các chất: etyl fomat, sacarozơ, xenlulozơ, tinc bột tất cả đặc thù chất hóa học phổ biến nào sau đây?

A. Đun lạnh cùng với AgNO3 trong hỗn hợp NH­3 mang lại kết tủa Ag.

B. Thủy phân trong hỗn hợp axit..

C. Hoà tan CuO mang đến hỗn hợp greed color lam.

D. Hoà rã Cu(OH)2 cho hỗn hợp màu xanh da trời lam.

Câu 30: Cho 18 gam fructozơ tính năng với lượng dư AgNO3/NH3, nấu nóng. Lượng muối hạt cơ học thu được sau phản bội ứng trọn vẹn là

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *