Thầy cô cùng những em xem thêm Đề kiểm soát 1 máu (45 phút) môn Hóa 11 cmùi hương 1 năm 2015: Sự điện ly.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 1 tự luận

(Cho Na:23, K:39, O:16, S:32, N:14, Al:27,P:31, H:1)

I.TRẮC NGHIỆM:(4đ)

*
1: Phản ứng như thế nào sau đây xảy ra:A. Cu(NO3)2 + Na2SO4 B.MgCl2 + KNO3

C.BaCl2 +KOH D.CuCl2 + NaOH

2: Trong hỗn hợp Na3PO4 0,15M thì tổng độ đậm đặc mol/ của các ion vào hỗn hợp là:

A. 0,3M B.0,45M C.0,15M D.0,6M

3: Dãy hỗn hợp như thế nào sau đây chỉ bao gồm các chất năng lượng điện li mạnh dạn :

A. Ba(OH)2, KCl, NaNO3, C2H5OH B.HNO3, KOH, CH3COOH, K2SO4

C. Na3PO4, K3PO4, HCl , Ca(OH)2 D.K2S, KMnO4, Na2SO4, H2S

4: Trường phù hợp như thế nào những ion sau hoàn toàn có thể tồn tại trong thuộc dung dịch:

A. OH– , K+ , Fe2+ , SO42- B.OH– , Ba2+ , CH3COO–, Al3+

C. K+ , NH4+ , CO32- , Fe2+ D.K+ , Ba2+ , NH4+ , HCO3–

5: Ion CO32- không bội nghịch ứng với những ion như thế nào sau đây :

A. NH4+ , Na+ , K+ B.Ca2+ , Mg2+

C.H+ , NH4+ , Na+ , K+ D.Ba2+ , NH4+ , Cu2+ , K+

6: Trong những muối hạt sau, hỗn hợp muối như thế nào tất cả môi trường thiên nhiên trung tính?

A. Na2CO3 B.CuCl2 C.FeCl3 D.Na2SO4


Quảng cáo


7: Cho dãy những chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, FeCl3. Số chất vào hàng tính năng cùng với lượng dư hỗn hợp Ba(OH)2 tạo ra thành kết tủa là

A. 5 B.3 C.4 D.1

8: pH của hỗn hợp A chứa KOH 0,001M là:

A. 11,0 B.2,2 C.3,0 D.11,8

9: Phải thêm bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M vào 495 ml nước sẽ được dung dịch có pH = 2?

A. 10 ml B.5 ml C.15 ml D.25 ml

10: Theo thuyết A-rê-ni-ut, Tóm lại nào sao đấy là đúng ?

A. Một hòa hợp chất trong nhân tố phân tử gồm team OH là bazơ.

B.

Xem thêm: Thực Phẩm Có Thể Giữ Thực Phẩm Được Khá Lâu Trong Tủ Lạnh Vì Sao?

Một thích hợp chất lúc tan nội địa ko tạo nên cation H+ có cách gọi khác là bazơ.

C. Một phù hợp hóa học trong yếu tắc phân tử tất cả hidro là axit .

D. Một hợp chất có công dụng phân li ra anion OH– nội địa Điện thoại tư vấn là bazơ.

11: Hiđroxit như thế nào sau đây không phải là hiđroxit lưỡng tính


Quảng cáo


A. Ba(OH)2 B.Al(OH)3 C.Pb(OH)2 D.Zn(OH)2

12: Phương thơm trình năng lượng điện li làm sao sau đây ko đúng?

A. HSO3– ⇔ H+ + SO32- B.HNO3 → H+ + NO3–

C. K2­SO4 K2+ + SO42- D.Mg(OH)2 ⇔ Mg2+ + 2OH–

13: Phương trình ion rút ít gọn của bội phản ứng cho thấy thêm :

A. Những ion làm sao trường tồn vào hỗn hợp .

B. Bản hóa học của phản ứng vào dung dịch những hóa học năng lượng điện li.

C. Không tồn tại phân tử trong dung dịch các hóa học năng lượng điện li.

D. Nồng độ đa số ion làm sao vào dung dịch lớn nhất.

14: Hòa tan một bazơ vào nước sinh sống 250C, tác dụng là :

A. .>1,0.10–14 B.–>

C.= D.>

15: Dung dịch nào tiếp sau đây có chức năng dẫn điện?

A. Dung dịch benzen vào ancol B.Dung dịch rượu

C. Dung dịch mặt đường D.Dung dịch muối hạt ăn

16: pH của dd H2SO4  0,1M là:

A. 13,3 B.13 C.0,7 D.1

II.TỰ LUẬN:(6đ)

1: (2đ)Hoàn thành phương trình phân tử và ion thu gọn gàng lúc cho bội phản ứng với nhau:

a. KOH cùng H2SO4 b. K2CO3 và BaCl2

c. NaHCO3 với HCl d. Cu(OH)2 cùng HNO3

e.Ba(NO3)2 + H2SO4 f. BaCO3 + HCl

g. BaCl2 + ? → BaCO3 + ? h. FeS + ? → FeSO4 + ?

2: (2,5đ)Tính pH của các dung dịch sau:

a. 400 ml dung dịch chứa 2,7 gam KOH.

b. Trộn 200ml dd H2SO4 0,05M cùng với 300ml dd NaOH 0,05M

3: (1,5đ) Một dung dịch có chứa 2 cation Na+ (x mol) , K+ (y mol) , và 2 anion là CO32- (0,1 mol) , SO42- (0,2 mol) .Biết rằng Lúc cô cạn hỗn hợp nhận được 42,2g hóa học rắn khan.

a. Xác định quý hiếm của x với y.

b. Cho hỗn hợp bên trên công dụng với HCl dư. Tính thể tích khí thu được (đktc)

Lưu ý: Các em thử có tác dụng với gửi giải đáp của em bên dưới box comment bên dưới nhằm so sánh đáp án cùng với các bạn nhé.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *