Dẫn nhàn V lkhông nhiều khí CO (sống đktc) đi sang một ống sứ đựng lượng dư tất cả hổn hợp rắn có CuO, Fe2O3(sinh sống nhiệt độ cao). Sau lúc những bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn cục bộ khí X sinh hoạt bên trên vào lượng dư hỗn hợp Ca(OH)2thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là

quý khách đang xem: Dẫn thong dong v lít khí co đi sang một ống sđọng đựng lượng dư tất cả hổn hợp rắn bao gồm cuo fe2o3

Pmùi hương pháp giải

+) $n_CO = n_CO_2$

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

+)$n_CO_2 = n_CaC extO_3 = 0,04,mol$

Lời giải của GV smarthaông xã.vn

CO + CuO $xrightarrowt^o$Cu + CO2

3CO + Fe2O3 $xrightarrowt^o$2Fe + 3CO2

Từ 2 PTHH => $n_CO = n_CO_2$

Cho khí X vào dung dịch Ca(OH)2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

$n_CaC extO_3 = frac4100 = 0,04,mol$

Theo PTHH:$n_CO_2 = n_CaC extO_3 = 0,04,mol$

=> nCO = 0,04 mol

=> V = 0,04.22,4 = 0,896 lít

Đáp án nên lựa chọn là: a


Bạn đang xem: Dẫn từ từ v lít khí co đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm cuo fe2o3

*

*

Xem thêm: Giới Thiệu Phần Mềm Spss Là Gì Và Các Ứng Dụng Liên Quan Đến Spss

*

*

*

Cho luồng khí H2dư qua hỗn hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung nóng sinh hoạt ánh sáng cao. Sau phản nghịch ứng, tất cả hổn hợp hóa học rắn còn lại là

Cho khí CO (dư) đi vào ống sđọng nung nóng đựng tất cả hổn hợp X tất cả Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO nhận được hóa học rắn Y. Cho Y vào hỗn hợp NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy còn lại phần không rã Z. Giả sử những bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn. Phần ko tan Z gồm:

Cho khí CO dư đi qua ống đựng 0,2 mol MgO cùng 0,2 mol CuO nung rét đến làm phản ứng hoàn toàn, chiếm được x gam hóa học rắn. Giá trị của x là

Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam tất cả hổn hợp bao gồm CuO và Al2O3nung lạnh cho đến lúc phản nghịch ứng hoàn toàn, nhận được 8,3 gam chất rắn. Khối hận lượng CuO bao gồm vào tất cả hổn hợp ban đầu là

Cho V lít khí CO (sống đktc) phản bội ứng với 1 lượng dư tất cả hổn hợp rắn gồm CuO và Fe2O3nung rét. Sau Lúc những phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn, khối lượng hỗn hợp rắn bớt 0,32 gam. Giá trị của V là

Dẫn rảnh V lít khí CO (nghỉ ngơi đktc) đi sang một ống sđọng đựng lượng dư hỗn hợp rắn tất cả CuO, Fe2O3(làm việc ánh nắng mặt trời cao). Sau lúc các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn, nhận được khí X. Dẫn tổng thể khí X sinh hoạt bên trên vào lượng dư hỗn hợp Ca(OH)2thì tạo thành thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là

Hoà tan trọn vẹn trăng tròn gam một oxit sắt kẽm kim loại bằng hỗn hợp H2SO4loãng chiếm được 50 gam muối bột. Khử hoàn toàn lượng oxit kia thành kim loại sống nhiệt độ cao buộc phải V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là

Cho H2dư qua 8,14 gam tất cả hổn hợp A có CuO, Al2O3với FexOynung nóng. Sau Khi phản nghịch ứng chấm dứt, thu được một,44 gam H2O và a gam hóa học rắn. Giá trị của a là :

Khử 3,48 gam một oxit của kim loại M đề nghị dùng 1,344 lít H2 (đktc). Toàn cỗ lượng kim loại M ra đời mang lại tác dụng với hỗn hợp HCl dư thu được 1,008 lít H2(đktc). Công thức oxit là

Cho khí CO qua ống cất 15,2 gam tất cả hổn hợp A có CuO với FeO nung lạnh. Sau một thời gian nhận được hỗn hợp khí B và 13,6 gam hóa học rắn C. Cho B tính năng cùng với dung dịch Ca(OH)2dư nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là :

Dẫn một luồng khí CO dư qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4và CuO nung lạnh đến lúc làm phản ứng hoàn toàn chiếm được 2,32 gam lếu kim loại tổng hợp loại. Khí thoát thoát khỏi bình được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư chiếm được 5 gam kết tủa. Giá trị của m là :

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *