Giả sử có một mol C4H10 bội nghịch ứng.Theo BTKL: m5 hiđrocacbon = mC4H10thuở đầu = 58 gam → n5 hiđrocacbon = 58 : (16,325 x 2) ≈ 1,7764 mol

→ nC4H10bội nghịch ứng = 1,7764 - 1 ≈ 0,7764 mol → H ≈ 77,64%


Bạn đang xem: Crackinh c4h10 thu đc hh gồm 5

khi triển khai cractởm 22,4 lkhông nhiều khí C4H10 (đktc) chiếm được hỗn hợp A gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 cùng C4H10 dư. Đốt cháy trọn vẹn A thu được x gam CO2 với y gam H2O. Giá trị của x và y khớp ứng là


Cracking 0,1 mol C4H10 nhận được tất cả hổn hợp X bao gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6 với C4H10. Đốt cháy hoàn toàn tất cả hổn hợp X, kế tiếp đến thành phầm cháy kêt nạp không còn vào dung dịch nước vôi vào dư. Nhận định nào sau đây đúng ?


Cracking 4,48 lít butan (ngơi nghỉ đktc) nhận được hỗn hợp X bao gồm 5 hiđrocacbon. Dẫn tổng thể sản phẩm X đi qua bình dung dịch Brom dư thì thấy trọng lượng bình hỗn hợp Brom tăng 8,4 gam và khí bay ra khỏi dung dịch Brom là tất cả hổn hợp Y. Thể tích oxi (nghỉ ngơi đktc) đề xuất nhằm đốt cháy hoàn toàn Y là:


Cracking ankan X nhận được các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm 2 ankan với 2 anken gồm tỉ kân hận so với H2 là 14,5. Công thức phân tử của X là


Crăcgớm V lit butung thu được tất cả hổn hợp X tất cả 5 hiđrocacbon. Trộn hỗn hợp X với H2 với tỉ trọng thể tích 3 : 1 thu được hỗn hợp khí Y, dẫn Y qua xúc tác Ni/khổng lồ sau thời điểm bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí Z bao gồm 4 hiđrocacbon có thể tích giảm 25% đối với Y. Z không có khả năng làm phai và nhạt màu dung dịch brom. Hiệu suất bội phản ứng crăckhiếp burã là:


Tách hiđro từ ankan X chiếm được các thành phần hỗn hợp Y có 3 hóa học bao gồm tỉ khối hận so với hiđro bởi 13,75. Đốt cháy trọn vẹn Y chiếm được 2,64 gam CO2 và 1,44 gam H2O. CTPT của ankan với hiệu suất bội nghịch ứng anken hóa là


Thực hiện nay phản bội ứng cracgớm 1nửa lít khá isopenchảy (đktc), nhận được tất cả hổn hợp X chỉ có ankan cùng anken. Trong các thành phần hỗn hợp X bao gồm cất 7,2 gam một chất Y cơ mà đốt cháy thì thu được 11,2 lít CO2 và 10,8 gam nước. Hiệu suất phản ứng là:


Lấy V lít mechảy (đktc) đem nhiệt độ phân nghỉ ngơi 1500oC thu được hỗn hợp khí X. Nếu đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp X thì cần hoàn toản 6,72 lít O2 (đktc). Biết tỉ khối hận của X so với H2 là 4,8; năng suất của bội nghịch ứng nhiệt độ phân metung là


Xem thêm: Những Điều Thú Vị Về Lễ Hội Mardi Gras Là Gì, Lễ Hội Mardi Gras

Tiến hành sức nóng phân hexan (giả sử chỉ xẩy ra phản ứng cracking ankan) thì chiếm được tất cả hổn hợp X. Trong X tất cả cất tối đa từng nào chất tất cả CTPT khác nhau ?


Cracking m gam buchảy thu được các thành phần hỗn hợp X bao gồm các hóa học hữu cơ. Biết tỉ khối hận khá của X đối với hiđro bằng 17,40. Hiệu suất của bội nghịch ứng crackinh là


lúc nung butan cùng với xúc tác tương thích chiếm được hỗn hợp X bao gồm CH4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2 với C4H10 dư. Đốt cháy trọn vẹn các thành phần hỗn hợp X chiếm được 8,96 lkhông nhiều CO2 (đo ở đktc) với 9,0 gam H2O. Mặt không giống, tất cả hổn hợp X làm mất đi màu vừa hết 12 gam Br2 trong hỗn hợp nước brom. Hiệu suất bội nghịch ứng nung buchảy là:


Đề hiđro trọn vẹn hỗn hợp X tất cả echảy và propan có tỉ khối hận tương đối đối với hiđro là 19,2 ta chiếm được các thành phần hỗn hợp Y tất cả eten và propen. Thành phần % theo thể tích của eten cùng propen trong Y lần lượt là:


Cracgớm 560 lkhông nhiều C4H10 thu được 1010 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí X khác biệt. Các khí phần nhiều đo sinh sống (đktc). Thể tích C4H10 không bị cracking là


Khi cractởm một ankan khí ngơi nghỉ điều kiện thường xuyên chiếm được một các thành phần hỗn hợp gồm ankan cùng anken trong những số ấy gồm nhì hóa học X và Y, cơ mà tỉ kân hận của Y so với X là 1 trong,5. Công thức của X cùng Y là ?


Nung lạnh m gam propan chiếm được hỗn hợp X cất H2, C3H6, CH4, C2H4 cùng C3H8 dư. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X rồi mang lại sản phẩm cháy qua dung dịch nước vôi vào dư nhận được 30 gam kết tủa. Giá trị của m là


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Tkhô hanh Xuân, Thành phố thủ đô, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *