Rút gọn gàng biểu thức đựng cnạp năng lượng là một trong những kiến thức trung tâm vào lịch trình Tân oán 9 với cũng là tư liệu khôn cùng hữu ích luôn luôn phải có dành cho những học viên lớp 9 sẵn sàng thi vào 10 tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Chuyên đề căn bậc hai lớp 9

Các bí quyết thay đổi cnạp năng lượng thức.Cách kiếm tìm điều kiện trong bài xích toán thù đựng căn uống thức.Các dạng toán thù biến hóa căn thức thường chạm chán.Pmùi hương pháp cần sử dụng ẩn phụ nhằm 1-1 giải hóa bài xích toán.Các bài xích toán về tính tổng dãy có quy pháp luật.Rút gọn biểu thức chứa một giỏi những ẩn.

Chuyên đề rút ít gọn biểu thức lớp 9

Các cách làm biến đổi căn uống thức

*

*
(Với
*
;
*
)

*
(Với A0 ext ) endarray" width="580" height="51" data-latex="7. sqrtfracAB=frac1 sqrtA B quad (Với A geq 0 ; B>0 )eginarrayll ext 8. fracAsqrtB & =fracA sqrtBB & ext (Với B>0 ext ) endarray" class="lazy" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=7.%20%5Csqrt%7B%5Cfrac%7BA%7D%7BB%7D%7D%3D%5Cfrac%7B1%7D%7B%7CB%7C%7D%20%5Csqrt%7BA%20B%7D%20%5Cquad%20(V%E1%BB%9Bi%20A%20%5Cgeq%200%20%3B%20B%3E0%20)%0A%5Cbegin%7Barray%7D%7Bll%7D%5Ctext%20%7B%208.%20%7D%20%5Cfrac%7BA%7D%7B%5Csqrt%7BB%7D%7D%20%26%20%3D%5Cfrac%7BA%20%5Csqrt%7BB%7D%7D%7BB%7D%20%26%20%5Ctext%20%7B%20(V%E1%BB%9Bi%20%7D%20B%3E0%20%5Ctext%20%7B%20)%20%7D%5Cend%7Barray%7D">

*

*

*

* Cách tìm điều kiện trong bài bác toán cất căn uống thức

0 quad Ví dụ: fracx+1sqrtx-3 quad ĐKXĐ: quad x>3" width="486" height="48" data-type="0" data-latex="3. fracAsqrtB quad oxminus K X Đ: B>0 quad Ví dụ: fracx+1sqrtx-3 quad ĐKXĐ: quad x>3" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=3.%20%5Cfrac%7BA%7D%7B%5Csqrt%7BB%7D%7D%20%5Cquad%20%5Cboxminus%20K%20X%20%C4%90%3A%20B%3E0%20%5Cquad%20V%C3%AD%20d%E1%BB%A5%3A%20%5Cfrac%7Bx%2B1%7D%7B%5Csqrt%7Bx-3%7D%7D%20%5Cquad%20%C4%90KX%C4%90%3A%20%5Cquad%20x%3E3">


0 quad" width="261" height="51" data-type="0" data-latex="4. fracsqrtAsqrtB quad ĐKXĐ: A geq 0 ; B>0 quad" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=4.%20%5Cfrac%7B%5Csqrt%7BA%7D%7D%7B%5Csqrt%7BB%7D%7D%20%5Cquad%20%C4%90KX%C4%90%3A%20A%20%5Cgeq%200%20%3B%20B%3E0%20%5Cquad"> Ví dụ: 3endarray Leftrightarrow x>3 ight." width="309" height="50" data-type="0" data-latex="fracsqrtxsqrtx-3 quad ĐKXĐ: quadleft\beginarraylx geq 0 \ x>3endarray Leftrightarrow x>3 ight." data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cfrac%7B%5Csqrt%7Bx%7D%7D%7B%5Csqrt%7Bx-3%7D%7D%20%5Cquad%20%C4%90KX%C4%90%3A%20%5Cquad%5Cleft%5C%7B%5Cbegin%7Barray%7D%7Bl%7Dx%20%5Cgeq%200%20%5C%5C%20x%3E3%5Cend%7Barray%7D%20%5CLeftrightarrow%20x%3E3%5Cright.">

Cho a >0 ta có:

6. a Leftrightarrowleft<eginarraylx>sqrta \ xa Leftrightarrowleft<eginarraylx>sqrta \ x Ví dụ: 1 Leftrightarrowleft<eginarraylx>sqrta \ x1 Leftrightarrowleft<eginarraylx>sqrta \ x

*Dạng 1: Các bài bác toán thù chuyển đổi căn thức hay gặp

Thí dụ 1.

Xem thêm: 3K Nêu Ý Nghĩa Của Động Vật Đối Với Đời Sống Con Người, Ý Nghĩa Của Động Vật Đối Với Đời Sống Con Người

(Trích đề thi HSG thị trấn Nghi Xuân Hà Tĩnh)

Tính cực hiếm của biểu thức:

Lời giải

Ta có:

* Thí dụ 2. (Trích đề thi HSG tỉnh Lâm Đồng năm 2010-2011)

Cho 2+1) sqrt<3>fracsqrt<3>2-13" width="191" height="60" data-type="0" data-latex="mathrmE=(sqrt<3>2+1) sqrt<3>fracsqrt<3>2-13" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cmathrm%7BE%7D%3D(%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D%2B1)%20%5Csqrt%5B3%5D%7B%5Cfrac%7B%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D-1%7D%7B3%7D%7D">. Chứng minc rằng E là số nguyên

Lời giải

Ta có:

(sqrt<3>2+1)^3 cdot frac(sqrt<3>2-1)3=sqrt<3><2+1+3 sqrt<2>2(sqrt<3>2+1)> fracsqrt<3>2-13=sqrt(8-3 sqrt7)^2-sqrt(8+3 sqrt7)^2 \&=sqrt<3>(1+sqrt<3>2+sqrt<3>4)(sqrt<3>2-1)=sqrt<3>2-1=1endaligned" width="784" height="101" data-type="0" data-latex="eginalignedE &=sqrt<3>(sqrt<3>2+1)^3 cdot frac(sqrt<3>2-1)3=sqrt<3><2+1+3 sqrt<2>2(sqrt<3>2+1)> fracsqrt<3>2-13=sqrt(8-3 sqrt7)^2-sqrt(8+3 sqrt7)^2 \&=sqrt<3>(1+sqrt<3>2+sqrt<3>4)(sqrt<3>2-1)=sqrt<3>2-1=1endaligned" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cbegin%7Baligned%7D%0A%0AE%20%26%3D%5Csqrt%5B3%5D%7B(%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D%2B1)%5E%7B3%7D%20%5Ccdot%20%5Cfrac%7B(%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D-1)%7D%7B3%7D%7D%3D%5Csqrt%5B3%5D%7B%5B2%2B1%2B3%20%5Csqrt%5B2%5D%7B2%7D(%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D%2B1)%5D%20%5Cfrac%7B%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D-1%7D%7B3%7D%7D%3D%5Csqrt%7B(8-3%20%5Csqrt%7B7%7D)%5E%7B2%7D%7D-%5Csqrt%7B(8%2B3%20%5Csqrt%7B7%7D)%5E%7B2%7D%7D%20%5C%5C%0A%0A%26%3D%5Csqrt%5B3%5D%7B(1%2B%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D%2B%5Csqrt%5B3%5D%7B4%7D)(%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D-1)%7D%3D%5Csqrt%5B3%5D%7B2-1%7D%3D1%0A%0A%5Cend%7Baligned%7D">

Vậy E là số nguyên

• Thí dụ 3. (Trích đề thi chọn HSG tỉnh Hòa Bình Năm 2010-2011)

Rút gọn: 8+sqrtsqrt2-1-sqrtsqrt<4>8-sqrtsqrt2-1}sqrtsqrt<4>8-sqrtsqrt2+1." width="356" height="81" data-type="0" data-latex="A=fracsqrtsqrt<4>8+sqrtsqrt2-1-sqrtsqrt<4>8-sqrtsqrt2-1sqrtsqrt<4>8-sqrtsqrt2+1." data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=A%3D%5Cfrac%7B%5Csqrt%7B%5Csqrt%5B4%5D%7B8%7D%2B%5Csqrt%7B%5Csqrt%7B2%7D-1%7D%7D-%5Csqrt%7B%5Csqrt%5B4%5D%7B8%7D-%5Csqrt%7B%5Csqrt%7B2%7D-1%7D%7D%7D%7B%5Csqrt%7B%5Csqrt%5B4%5D%7B8%7D-%5Csqrt%7B%5Csqrt%7B2%7D%2B1%7D%7D%7D.">


Lời giải

Đặt 0 yêu cầu mathrmT=sqrtmathrmT^2" width="264" height="40" data-type="0" data-latex="mathrmA=fracmathrmTmathrmM. Ta gồm mathrmT>0 bắt buộc mathrmT=sqrtmathrmT^2" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cmathrm%7BA%7D%3D%5Cfrac%7B%5Cmathrm%7BT%7D%7D%7B%5Cmathrm%7BM%7D%7D.%20Ta%20c%C3%B3%20%5Cmathrm%7BT%7D%3E0%20n%C3%AAn%20%5Cmathrm%7BT%7D%3D%5Csqrt%7B%5Cmathrm%7BT%7D%5E%7B2%7D%7D">

8+sqrtsqrt2-1)-2 cdot sqrtsqrt<4>8+sqrtsqrt2-1 cdot sqrtsqrt<4>8-sqrtsqrt2-1+(sqrt<4>8-sqrtsqrt2-1) \&=2 sqrt<4>8-2 sqrtsqrt8-(sqrt2-1) \&=2 sqrt<4>8-2 sqrtsqrt2+1 \&=2(sqrt<4>8-sqrtsqrt2+1) \Rightarrow & mathrmT=sqrt2(sqrt<4>8-sqrtsqrt2+1) \Rightarrow & mathrmA=sqrt2endaligned" width="748" height="246" data-type="0" data-latex="eginaligned& ext Xét mathrmT^2=(sqrt<4>8+sqrtsqrt2-1)-2 cdot sqrtsqrt<4>8+sqrtsqrt2-1 cdot sqrtsqrt<4>8-sqrtsqrt2-1+(sqrt<4>8-sqrtsqrt2-1) \&=2 sqrt<4>8-2 sqrtsqrt8-(sqrt2-1) \&=2 sqrt<4>8-2 sqrtsqrt2+1 \&=2(sqrt<4>8-sqrtsqrt2+1) \Rightarrow & mathrmT=sqrt2(sqrt<4>8-sqrtsqrt2+1) \Rightarrow & mathrmA=sqrt2endaligned" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Cbegin%7Baligned%7D%0A%0A%26%20%5Ctext%20%7B%20X%C3%A9t%20%7D%20%5Cmathrm%7BT%7D%5E%7B2%7D%3D(%5Csqrt%5B4%5D%7B8%7D%2B%5Csqrt%7B%5Csqrt%7B2%7D-1%7D)-2%20%5Ccdot%20%5Csqrt%7B%5Csqrt%5B4%5D%7B8%7D%2B%5Csqrt%7B%5Csqrt%7B2%7D-1%7D%7D%20%5Ccdot%20%5Csqrt%7B%5Csqrt%5B4%5D%7B8%7D-%5Csqrt%7B%5Csqrt%7B2%7D-1%7D%7D%2B(%5Csqrt%5B4%5D%7B8%7D-%5Csqrt%7B%5Csqrt%7B2%7D-1%7D)%20%5C%5C%0A%0A%26%3D2%20%5Csqrt%5B4%5D%7B8%7D-2%20%5Csqrt%7B%5Csqrt%7B8%7D-(%5Csqrt%7B2%7D-1)%7D%20%5C%5C%0A%0A%26%3D2%20%5Csqrt%5B4%5D%7B8%7D-2%20%5Csqrt%7B%5Csqrt%7B2%7D%2B1%7D%20%5C%5C%0A%0A%26%3D2(%5Csqrt%5B4%5D%7B8%7D-%5Csqrt%7B%5Csqrt%7B2%7D%2B1%7D)%20%5C%5C%0A%0A%5CRightarrow%20%26%20%5Cmathrm%7BT%7D%3D%5Csqrt%7B2(%5Csqrt%5B4%5D%7B8%7D-%5Csqrt%7B%5Csqrt%7B2%7D%2B1%7D)%7D%20%5C%5C%0A%0A%5CRightarrow%20%26%20%5Cmathrm%7BA%7D%3D%5Csqrt%7B2%7D%0A%0A%5Cend%7Baligned%7D">

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *