Số ngulặng tử C mức độ vừa phải bởi 0,5 : 0,2 = 2,5 → X gồm các ancol có tối đa 2 chức

Để lượng muối là tối đa thì lượng chức ancol cũng là buổi tối đa → Công thức chung của X là C2,5H5(OH)2

C2,5H5(OH)2+ 2Na → C2,5H5(ONa)2+ H2

0,2 →0,2 (mol)

→ mmuối= 0,2.113 = 22,6 gam

Đáp án nên chọn là:D


Cho biết X mạch hở. Đốt cháy a mol X chiếm được 4a mol CO2 và 4a mol H2O. Nếu đến a mol X tính năng hết với Na chiếm được a mol H2. Số CTCT thỏa mãn của X là


Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm 6,4 gam ancol metylic và b (mol) 2 ancol A và B no, đối kháng chức liên tục. Chia X thành 2 phần đều nhau.

Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp x gồm 2 ancol

Phần 1: Tác dụng không còn với Na nhận được 4,48 lkhông nhiều H2 (đktc).

Xem thêm: Cho Tam Giác Abc Nội Tiếp Đường Tròn (O) Đường Kính Bc, Cho Tam Giác Abc Nội Tiếp Đường Tròn (O R)

Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn rồi cho thành phầm cháy lần lượt qua bình 1 đựng P2O5, bình 2 đựng Ba(OH)2 dư thấy cân nặng bình 1 tăng a gam, bình 2 tăng (a + 22,7) gam. CTPT của 2 ancol A và B là


Hỗn thích hợp X gồm metanol, etanol, propan -1-ol, và H2O. Cho m gam X tính năng cùng với Na dư thu được 15,68 lít khí H2 (đktc). Mặt không giống đốt cháy hoàn toàn X nhận được V lkhông nhiều CO2 (đktc) cùng 46,8 gam H2O. Giá trị của m cùng V thứu tự là


Cho 0,1 mol C2H5OH làm phản ứng cùng với 0,2 mol CH3COOH trong điều kiện H2SO4 sệt, t0 chiếm được m gam este CH3COOC2H5, biết hiệu suất phản bội ứng là 60%. Giá trị m là


Cho m gam một ancol no, đối chọi chức X qua bình CuO dư nấu nóng. Sau khi phản nghịch ứng trọn vẹn, khối lượng hóa học rắn trong bình sút 0,32 gam. Hỗn hợp tương đối nhận được có tỉ khối hận với hiđro là 15,5. Giá trị của m là


Cho 18,4 gam X có glixerol cùng một ancol no đơn chức Y tính năng với Na dư nhận được 5,6 lít khí hiđro (đktc). Lượng hiđro vày Y sinh ra bằng23 lượng hiđro vị glixerol có mặt. Công thức phân tử của Y là


Chia hỗn hợp bao gồm nhì rượuđối chọi chức X cùng Y (phân tử khối hận của X nhỏ tuổi hơn của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành nhị phần bởi nhau:

- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 chiếm được 5,6 lít CO2 (đktc) cùng 6,3 gam H2O.

- Đun lạnh phần 2 với H2SO4 đặc sống 1400C chế tạo ra thành 1,25 gam hỗn hợp cha ete. Hóa hơi hoàn toàn tất cả hổn hợp ba ete bên trên, nhận được thể tích bởi thể tích của 0,42 gam N2 (trong thuộc điều kiện nhiệt độ, áp suất).

Hiệu suất của bội nghịch ứng chế tác ete của X, Y lần lượt là:


Cho trăng tròn,7 gam một ancol đơn chức X tác dụng cùng với CuO dư, nung lạnh nhận được hỗn hợp Y gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho Y tính năng với Na dư thu được 5,04 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Biết H = 88,89%. Ancol X và khối lượng anđehit trong Y là


Hỗn hợp X tất cả ancol propylic, etylenglicol, glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được một,7 mol CO2 với 2,4 mol H2O. Mặt không giống, cũng m gam X tác dụng về tối đa với 24,5 gam Cu(OH)2. Giá trị của m là


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Thanh hao Xuân, Thành phố TP. hà Nội, Việt Nam

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *