Cho hỗn hợp X tất cả CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tính năng không còn với dung dịch brom dư thì trọng lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu mang lại 13,44 lkhông nhiều (nghỉ ngơi đktc) các thành phần hỗn hợp khí X chức năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 tất cả vào X là


Bạn đang xem: Cho hỗn hợp x gồm ch4 c2h4 c2h2

Trong 8,6g X đựng a mol C2H4; b mol C2H2; c mol CH4

+) mhh X = PT(1)

+) nBr2 bội phản ứng = nπ vào X = nC2H4 + 2.nC2H2 => PT(2)

+) nC2Ag2 = nC2H2  => %nC2H2 vào X 

=> vào 8,6 gam X % số mol C2H2 cũng là 25% => PT(3)


Trong 8,6g X đựng a mol C2H4; b mol C2H2; c mol CH4 

mhh X = 28a + 26b + 16c = 8,6 (1)

nBr2 bội phản ứng = nπ trong X = nC2H4 + 2.nC2H2 => a + 2b = 0,3 (2)

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3

nC2Ag2 = 0,15 (mol) => nC2H2 = 0,15 (mol)

=> %nC2H2 trong X = 0,15/0,6 = 25%

=> vào 8,6 gam X % số mol C2H2 cũng là 25% => b = 25%.(a + b + c) (3)

Từ (1), (2) với (3) => a = 0,1; b = 0,1; c = 0,2


*
*
*
*
*
*
*
*

lúc cho brom hóa trọn vẹn 0,3 mol các thành phần hỗn hợp tất cả một ankin và một anken cần đầy đủ 0,4 mol Br2. Thành phần tỷ lệ về số mol của ankin vào các thành phần hỗn hợp là:


Hỗn phù hợp X có một ankan với một ankin. Cho các thành phần hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư thấy thể tích các thành phần hỗn hợp giảm đi một phần hai. Tính thể tích O2 (đktc) cần dùng để làm đốt cháy không còn 3,5 gam hỗn hợp X?


Cho 28,2 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm 3 ankin đồng đẳng tiếp đến sang 1 lượng dư H2 (khổng lồ, Ni) nhằm phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn. Sau làm phản ứng thể tích thể tích khí H2 giảm 26,88 lít (đktc). CTPT của 3 ankin là


Hỗn phù hợp X gồm 3 khí C3H4, C2H2 và H2 mang đến vào bình kín đáo bề mặt 8,96 lkhông nhiều (đktc) chứa bột Ni, nung rét bình một thời hạn nhận được tất cả hổn hợp khí Y. Biết tỉ kân hận của X so với Y là 0,75. Số mol H2 tđắm đuối gia bội phản ứng là:


Hỗn đúng theo X có ankin B và H2 tất cả tỉ khối khá đối với CH4 là 0,6. Nung X cùng với Ni xúc tác nhằm phản bội ứng xảy ra trọn vẹn nhận được tất cả hổn hợp Y gồm tỉ khối hận tương đối đối với CH4 là 1 trong. Cho Y qua dung dịch Br2 dư thì trọng lượng bình đựng sẽ:


Đun nóng các thành phần hỗn hợp khí tất cả 0,06 mol C2H2 với 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian chiếm được tất cả hổn hợp khí Y. Dẫn cục bộ tất cả hổn hợp Y lội thanh nhàn qua bình đựng hỗn hợp brom (dư) thì sót lại 0,448 lkhông nhiều hỗn hợp khí Z (sinh hoạt đktc) bao gồm tỉ kăn năn so với O2 là 0,5. Khối lượng bình hỗn hợp brom tăng là


Hỗn hợp X gồm 0,1 mol C2H2, 0,15 mol C2H4, 0,2 mol C2H6 và 0,3 mol H2. Đun nóng cùng với Ni xúc tác một thời hạn thu được tất cả hổn hợp Y. Đốt cháy trọn vẹn Y nhận được số gam CO2 với H2O theo thứ tự là:


Đun rét m gam tất cả hổn hợp X có C2H2, C2H4, Và H2 cùng với xúc tác Ni cho phản ứng xảy ra trọn vẹn, chiếm được 8,96 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp Y (gồm tỉ kân hận so với H2 bởi 8). Đốt cháy trọn vẹn cùng lượng các thành phần hỗn hợp X trên, rồi mang đến thành phầm cháy kêt nạp hoàn toàn vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư. Kăn năn lượng kết tủa tạo thành là


Hỗn hòa hợp X bao gồm C2H2 và H2 lấy thuộc số mol. Lấy một lượng tất cả hổn hợp X cho trải qua chất xúc tác thích hợp, đun cho nóng được các thành phần hỗn hợp Y tất cả 4 hóa học. Dẫn Y qua chai lọ đựng nước brom thấy khối lượng bình tăng 10,8 gam cùng thoát ra 4,48 lkhông nhiều khí Z (đktc) bao gồm tỉ kăn năn đối với H2 là 8. Thể tích O2 (đktc) đề nghị để đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp Y là


Xem thêm: Tìm Hiểu Về Trợ Lý Ảo Google Assistant, Trợ Lý Ảo Này Có Trên Smartphone Xiaomi Nào

Hỗn thích hợp khí X tất cả 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian cùng với xúc tác Ni chiếm được hỗn hợp khí Y bao gồm tỉ khối hận đối với không gian là một. Nếu đến toàn cục Y sục thong thả vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom ttê mê gia phản ứng. Giá trị của m là


Hỗn phù hợp khí A gồm 0,4 mol H2 và 0,2 mol ankin X. Nung A một thời hạn với xúc tác Ni chiếm được các thành phần hỗn hợp B bao gồm tỉ khối hận đối với H2 bằng 12. Dẫn tất cả hổn hợp B qua hỗn hợp brom dư, sau khi phản bội ứng xảy ra trọn vẹn, trọng lượng brom tmê man gia phản bội ứng là 8 gam. Công thức phân tử của X là


Hỗn hợp X tất cả một ankan cùng một ankin tất cả Tỷ Lệ mol 1 : 1. Cho 4,48 lkhông nhiều hỗn hợp X (đktc) qua hỗn hợp Br2, thấy dung dịch mất color, khối lượng hỗn hợp tăng 1,6 gam cùng khí bay ra bao gồm tỷ khối hận đối với H2 là 12,5. Vậy phương pháp của những chất trong tất cả hổn hợp X là:


Một hỗn hợp X bao gồm 1 ankan A với 1 ankin B tất cả cùng số nguim tử cacbon. Trộn 6,72 lkhông nhiều khí X với 4,48 lít H2 và để được tất cả hổn hợp Y. Lúc mang lại Y qua Pt nung nóng mang đến bội nghịch ứng trọn vẹn thì chiếm được khí Z gồm tỉ kân hận đối với CO2 bằng 1. CTPT và số mol A, B vào tất cả hổn hợp X là (Các thể tích khí đo sinh sống đkc)


Hỗn hợp ban đầu gồm một ankin, 1 anken, 1 ankan cùng H2 cùng với áp suất 4 atm. Đun lạnh bình cùng với Ni xúc tác để triển khai bội nghịch ứng cùng tiếp đến đưa bình về ánh sáng thuở đầu được tất cả hổn hợp Y, áp suất các thành phần hỗn hợp Y là 3 atm. Tỉ khối hận các thành phần hỗn hợp X và Y đối với Hgấp đôi lượt là 24 cùng x. Giá trị của x là


Cho tất cả hổn hợp X gồm 0,1 mol C2H4, 0,2 mol C2H2 với 0,7 mol H2. Nung X trong bình kín, xúc tác Ni. Sau một thời hạn thu được 0,8 mol các thành phần hỗn hợp Y. Cho Y phản ứng hoàn toản với 100 ml dd Br2 a mol/l. Giá trị a là


Cho 22,4 lkhông nhiều (đktc) các thành phần hỗn hợp E gồm x mol C2H4, z mol C2H2, y mol H2 (dE/He = 3,6) qua bình đựng Ni nung lạnh, sau một thời hạn phản nghịch ứng thì chiếm được 15,68 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí G (đktc). Dẫn tổng thể khí G lội lờ lững vào trong bình đựng dung dịch brom dư thấy có 80 gam brom phản ứng. Giá trị x cùng y theo thứ tự là


Trong một bình kín cất 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 và một không nhiều bột Ni. Nung rét bình một thời hạn, chiếm được các thành phần hỗn hợp khí X có tỉ khối hận so với H2 bởi 8. Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 mang lại phản bội ứng hoàn toàn, chiếm được các thành phần hỗn hợp khí Y và 12 gam kết tủa. Hỗn hợp khí Y bội nghịch ứng toàn diện cùng với từng nào mol Br2 trong dung dịch?


Dẫn V lít (làm việc đktc) hỗn hợp X gồm axetilen và hiđro đi qua ống sứ đựng bột niken nung rét, chiếm được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 vào hỗn hợp NH3 nhận được 12 gam kết tủa. Khí đi thoát ra khỏi hỗn hợp bội phản ứng toàn vẹn cùng với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy trọn vẹn khí Z được 2,24 lkhông nhiều khí CO2 (đktc) với 4,5 gam H2O. Giá trị của V bằng


Cho hỗn hợp X có CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X chức năng hết cùng với hỗn hợp brom dư thì trọng lượng brom bội nghịch ứng là 48 gam. Mặt không giống, nếu đến 13,44 lít (sinh hoạt đktc) tất cả hổn hợp khí X chức năng cùng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, nhận được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 gồm vào X là


Đốt cháy trọn vẹn m gam hidrocacbon sinh sống thể khí, nhẹ hơn bầu không khí, mạch hở chiếm được 7,04 gam CO2. Sục m gam hidrocacbon này vào nước brom dư mang lại phản ứng hoàn toàn, thấy có 25,6 gam brom phản nghịch ứng. Giá trị của m là


*

Cơ quan lại chủ quản: shop Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung ứng hình thức social trực con đường số 240/GPhường – BTTTT vì Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *