Cho 4,48 lkhông nhiều khí CO (nghỉ ngơi đktc) nhàn trải qua ống sđọng nung nóng đựng 8 gam một oxit Fe cho đến lúc phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn. Khí thu được sau bội nghịch ứng gồm tỉ kăn năn so với hiđro bằng trăng tròn. Công thức của oxit Fe cùng Phần Trăm thể tích của khí CO2 vào tất cả hổn hợp khí sau phản nghịch ứng là


Bạn đang xem: Cho 4 48 lít khí co từ từ đi qua ống sứ

+) Bảo toàn C: nCO thuở đầu = nCO2 + nCO dư 

$arM_hh=frac44x+28yx+y=40$ 

+) Bảo toàn O: nO (trong oxit) = nCO pđọng = nCO2

+) moxit = mO + mFe

+) nsắt : nO = 0,1 : 0,15 = 2 : 3


nCO = 0,2 mol

=> tất cả hổn hợp khí sau bội nghịch ứng tất cả CO2 (x mol) cùng CO dư (y mol)

Bảo toàn C: nCO ban đầu = nCO2 + nCO dư => x + y = 0,2 (1)

$arM_hh=frac44x+28yx+y=40$ (2)

Từ (1) với (2) => x = 0,15; y = 0,05

Bảo toàn O: nO (trong oxit) = nCO pứ đọng = nCO2 = 0,15 mol

moxit = mO + mFe => mFe = 8 – 0,15.16 = 5,6 gam => nsắt = 0,1 mol

=> nFe : nO = 0,1 : 0,15 = 2 : 3

=> bí quyết của oxit Fe là Fe2O3

%VCO2 = 0,15 / 0,2 . 100% = 75%


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3nung nóng đến lúc phản nghịch ứng trọn vẹn, chiếm được 8,3 gam chất rắn. Kân hận lượng CuO tất cả vào tất cả hổn hợp ban đầu là


Dẫn nhàn nhã V lkhông nhiều khí CO (sinh hoạt đktc) đi qua một ống sđọng đựng lượng dư hỗn hợp rắn có CuO, Fe2O3(nghỉ ngơi ánh sáng cao). Sau lúc những phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được khí X. Dẫn toàn thể khí X ngơi nghỉ bên trên vào lượng dư hỗn hợp Ca(OH)2thì sản xuất thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là


Cho H2dư qua 8,14 gam tất cả hổn hợp A gồm CuO, Al2O3cùng FexOynung nóng. Sau Khi phản ứng xong xuôi, thu được 1,44 gam H2O với a gam hóa học rắn. Giá trị của a là


Cho khí CO qua ống chứa 15,2 gam tất cả hổn hợp có CuO và FeO nung nóng. Sau một thời gian nhận được tất cả hổn hợp khí B và 13,6 gam hóa học rắn C. Cho B chức năng với dung dịch Ca(OH)2dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Cho V lít hỗn hợp khí (sinh sống đktc) gồm CO cùng H2phản bội ứng với cùng 1 lượng dư hỗn hợp rắn có CuO và Fe3O4nung nóng. Sau khi những phản bội ứng xảy ra trọn vẹn, trọng lượng các thành phần hỗn hợp rắn bớt 0,32 gam. Giá trị của V là


Khử trọn vẹn 58 gam hỗn hợp X bao gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 phải toàn vẹn 22,4 lkhông nhiều (đktc) hỗn hợp CO và H2. Kăn năn lượng sắt sinh ra là


Hoà tan trọn vẹn trăng tròn gam một oxit kim loại bằng hỗn hợp H2SO4loãng nhận được 50 gam muối hạt. Khử trọn vẹn lượng oxit đó thành kim loại sinh hoạt ánh sáng cao yêu cầu V lkhông nhiều khí CO (đktc). Giá trị của V là


Chia 47,2 gam các thành phần hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3cùng Fe3O4thành 2 phần cân nhau. Phần 1 khử trọn vẹn bằng CO dư làm việc ánh nắng mặt trời cao chiếm được 17,2 gam 2 sắt kẽm kim loại. Phần 2 cho công dụng toàn diện với hỗn hợp H2SO4loãng, chiếm được m gam muối bột. Giá trị của m là


Khử 3,48 gam một oxit của kim loại M phải sử dụng 1,344 lkhông nhiều H2 (đktc). Toàn bộ lượng sắt kẽm kim loại M có mặt mang lại công dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,008 lkhông nhiều H2(đktc). Công thức oxit là


Cho 4,48 lít khí CO (sinh sống đktc) đàng hoàng trải qua ống sđọng nung lạnh đựng 8 gam một oxit Fe cho đến khi phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn. Khí thu được sau phản bội ứng bao gồm tỉ khối so với hiđro bằng trăng tròn. Công thức của oxit Fe với Phần Trăm thể tích của khí CO2trong tất cả hổn hợp khí sau phản nghịch ứng là


Xem thêm: Trình Bày Đặc Điểm Cấu Tạo Của Dơi Thích Nghi Với Đời Sống Bay

Hỗn hợp A có CuO và MO theo xác suất mol tương xứng là 1 trong những : 2 (M là kim loại hóa trị không đổi). Cho 1 luồng H2dư đi qua 3,025 gam Anung nóng thu được hỗn hợp chất rắn B. Để hoà tung hết B bắt buộc 40 ml hỗn hợp HNO32,5M cùng nhận được V lkhông nhiều khí NO nhất (đktc). Hiệu suất các phản nghịch ứng đạt 100%. Klặng một số loại M với giá trị của V là


Cho 31,9 gam tất cả hổn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tác dụng hết cùng với CO dư, làm cho nóng chiếm được 28,7 gam hỗn hợp X. Cho X tác dụng cùng với dung dịch HCl dư nhận được V lkhông nhiều khí H2 (đktc). V có giá trị là:


Khử trọn vẹn 32,2 gam các thành phần hỗn hợp có CuO, Fe2O3cùng ZnO bởi CO ngơi nghỉ nhiệt độ cao chiếm được 25 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại. Cho X công dụng toàn vẹn với dung dịch HNO3thì nhận được khí NO (sản phẩm khử độc nhất, đktc) và dung dịch cất m gam muối hạt. Giá trị của m là


Khử hoàn toàn 69,6 gam tất cả hổn hợp A bao gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4với CuOnghỉ ngơi nhiệt độ cao thành kim loại bắt buộc 24,64 lít khí CO (đktc) với nhận được x gam chất rắn. Cũng đến 69,6 gam A tác dụng cùng với hỗn hợp HCl vừa đủ nhận được hỗn hợp B đựng y gam muối. Cho B tác dụng cùng với hỗn hợp NaOH dư thấy sinh sản thành z gam kết tủa. Giá trị của x, y, z theo thứ tự là


Cho một luồng khí CO trải qua ống sđọng đựng m gam Fe2O3 nung lạnh. Sau một thời gian thu được 10,44 gam hóa học rắn X gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4. Hòa rã không còn X trong dung dịch HNO3 đặc, rét chiếm được 4,368 lít NO2 (thành phầm khử tuyệt nhất sinh sống đktc). Giá trị của m là


Dẫn 11,2 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X bao gồm CO với CO2 (tất cả tỉ kăn năn đối với H2 bằng 15,6) qua ống đựng các thành phần hỗn hợp hóa học rắn gồm CuO, Fe2O3 nung rét, thu được tất cả hổn hợp khí Y (bao gồm tỉ khối so với H2 bằng 18). Kân hận lượng chất rắn còn sót lại sau bội phản ứng đã giảm sút đối với ban đầu là


Cho khí CO đi qua ống sứ đựng 0,09 mol tất cả hổn hợp A tất cả Fe2O3 cùng FeO nung rét sau một thời hạn nhận được 10,32 gam chất rắn B. Dẫn khí đi ra khỏi ống sứ đọng vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư nhận được 17,73 gam kết tủa. Cho B tác dụng không còn với hỗn hợp HNO3 dư nhận được V lkhông nhiều NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là:


Cho khí CO qua tất cả hổn hợp T bao gồm sắt với Fe2O3 nung rét nhận được các thành phần hỗn hợp khí B và tất cả hổn hợp chất rắn D. Cho B qua hỗn hợp Ca(OH)2 dư thu được 6 gam kết tủa. Mặt khác, hài hòa hỗn hợp D bằng dung dịch H2SO4 sệt, lạnh, dư nhận được 0,18 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất) cùng 24 gam muối bột. Phần trăm số mol của sắt trong tất cả hổn hợp T là


Đun 0,04 mol các thành phần hỗn hợp bao gồm khá nước cùng khí CO2 qua cacbon nung đỏ, chiếm được 0,07 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 cùng CO2. Cho Y đi qua ống đựng trăng tròn gam hỗn hợp tất cả Fe2O3 với CuO (dư, nung nóng), sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là


Hỗn đúng theo X có sắt, FeO, Fe2O3. Cho một luồng khí CO trải qua ống sứ đọng đựng m g các thành phần hỗn hợp X nung lạnh. Sau khi dứt thí nghiệm thu được 64 g chất rắn A và 11 phần 2 lít khí B (đktc) có tỉ kân hận đối với hiđro là đôi mươi,4. Giá trị của m là


Cho H2 dư qua m gam hỗn hợp chất rắn X bao gồm Fe, CuO, Fe3O4 nung nóng, làm phản ứng chấm dứt thấy cân nặng hóa học rắn giảm 0,48 gam. Nếu hài hòa trọn vẹn m gam X vào V(ml) hỗn hợp HNO3 0,5M vừa đủ thì thu được buổi tối nhiều 1,344 lkhông nhiều NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là


*

Cơ quan tiền công ty quản: cửa hàng Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung ứng các dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP. – BTTTT vì Sở tin tức với Truyền thông.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *