*
"BIO" thì không tồn tại nghĩa rõ ràng nó được đọc là một trong những trường đoản cú "tiền tố" Có nghĩa là từ đứng trước môt từ bỏ khác để ngã thêm nghĩa đến từ bỏ đó.

Bạn đang xem: Bio nghĩa là gì

Lưu ý rằng từ nhưng "BIO" xẻ nghĩa vậy nên là từ đề xuất bao gồm liên quan tới việc sống (life), tiểu sử, sinch vật, nói theo một cách khác nó là chi phí tố chỉ cuộc sống, khung người sinh sống, sinc trang bị sinh sống. Quý khách hàng hãy xem các ví dụ bên dưới để nắm rõ hơn:biology: bio(=life) + logy(=science): Sinh thứ học (ngành công nghệ phân tích về sự việc sống).biography: bio(=life) + graph(=write): Viết về cuộc sống đời thường (đái sử).

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Biểu Tượng Là Gì ? Ý Nghĩa, Cách Sử Dụng Icons Trong Thiết Kế Web

biohazard: khí giới sinh họcbiodesign: thi công bỏng sinch họcbiograph = biography: tiểu truyện, lý lịchbiographer: bạn viết đái sửbiotechnology: technology sinch họcbioengineering: chuyên môn sinh họcBạn nào hiểu thêm ví dụ khác thì phản hồi cho chính mình biết với nhé ^^! Ok... phần phân tích và lý giải của bản thân mình đang hoàn thành giờ đồng hồ hay coi vào tiếng anh tín đồ ta giải thích cố gắng làm sao nhé.What is BIO? What does BIO mean?A biography or short biographical protệp tin of someone.The prefix, bio-, implies of or related lớn life or living organisms.Example: Word Definition
autobiography a story about a person"s life (biography) written by that person
biochemical characterized by, produced by, or involving chemical reactions in living organisms
biochemist a chemist specializing in biochemistry
biochemistry chemistry that deals with the chemical compounds và processes occurring in living things
biodegradable able to break down into lớn very small harmless parts by the action of living things, e.g., bacteria; can be decomposed by living organisms
biodiesel a fuel that is similar to diesel fuel and is usually derived from plants, e.g., soybeans
biodiversity the existence of many different kinds of plants và animals in an environment
biographer someone who tells the account of a real person"s life
biographical of or relating lớn an account of a real person"s life
biography a story about a person"s life
biohazard a biological agent or condition that is a hazard to humans or the environment
biological of or relating khổng lồ biology or khổng lồ life và living things
biological clock an inherent timing mechanism in living things that controls the timing of behaviors and bodily functions which occur in cycles
biological control reduction in numbers or elimination of pest organisms by interference with their ecology, e.g., introduce a parasite
biological warfare warfare involving the use of biological weapons
biological weapon a harmful biological agent, e.g., pathogenic microorganism or a neurotoxin, used as a weapon to cause death or disease usually on a large scale
biologist a person specializing in biology
biology a science that giao dịch with living things & life processes
biome a major type of ecological community filled with distinctive plants and animals living together in a particular climate and physical environment, e.g., desert biomes
bionic having the normal biological capability to perform a physical task increased by special devices - electronic or electromechanical devices (bio + (electr)onic)
bionics a branch of science concerned with applying facts about the working of biological systems lớn the solution of engineering problems
biophysicist a speciadanh sách in biophysics
biophysics a branch of science concerned with the application of physical principles and methods to biological problems
biopsy the removal và examination of tissue, cells, or fluids from the living body
biosphere the part of the earth"s crust, waters, and atmosphere that supports life
biosynthesis the formation of chemical compounds by a living organism
biota the animals, plants, fungi, etc., of a region or period.
biotechnology the manipulation of living things to produce useful products, e.g., crops resistant to disease, drugs
bioterrorism terrorism involving the use of biological weapons
biotic of relating to, or caused by living things
biotin a growth vitamin of the Vi-Ta-Min B complex found especially in yeast, liver & egg yolk.
biotite a very common black or dark-green mineral of the mica group, containing iron, magnesium, potassium & aluminum

Maybe you like:

ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 1 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 2 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 3 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 4 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 5 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 6 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 7 - Listening Test
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *