NGỮ PHÁP, BÀI TẬP CÂU GIÁN TIẾP LỚP 9 HAY, CÓ ĐÁP ÁN TIẾP LỚP 9 HAY, CÓ ĐÁP ÁN

Khi mong muốn thuật lại lời nói của ai đó, bạn sẽ cần dùng đến câu tường thuật. Trong giờ đồng hồ Anh chúng ta phân ra câu trực tiếp cùng gián tiếp với giải pháp chuyển ngữ pháp không giống nhau như dưới đây.

Bạn đang xem: Ngữ pháp, bài tập câu gián tiếp lớp 9 hay, có đáp án

Định nghĩa câu tường thuật, câu con gián tiếp, câu trực tiếp

Câu tường thuậtlà thuật lại tiếng nói trực tiếp. Đây là dạng câu phổ cập trong giờ Anh mà chúng ta cần để ý kỹ.

Câu tường thuật có hai kiểu:

- Tường thuật thẳng (direct speech):thuật lại rất đầy đủ và chính xác điều ai đó mô tả (trích dẫn).

Khi viết, lời của bạn nói vẫn đặt trong lốt ngoặc kép.

Ví dụ: He said “She is my girlfriend” thì khi thuật lại, câu trong ngoặc kép chính là lời nói trực tiếp của anh ý ấy. Đây là dạng câu trực tiếp.

- Tường thuật con gián tiếp (indirect speech):Là thuật lại khẩu ca của một người theo cách gián tiếp, truyền nhau mà không có dùng dấu ngoặc kép, có thể không trích dẫn y nguyên.

Ví dụ: She said: “ I want khổng lồ eat ice cream”.

-> She said she wanted khổng lồ eat ice cream.

Tường thuật gián tiếp sẽ gửi ngôi. Họ call tắt là câu con gián tiếp.

Cách gửi câu thẳng sang loại gián tiếp

Để chuyểncâu trực tiếpsang con gián tiếpthì bạn chỉ việc ghép nội dung tường thuật vào phía sau câu nói, lùi thì của rượu cồn từ xuống 1 cấp cho quá khứ, đại trường đoản cú sẽ biến đổi linh hoạt.

1. Trường phù hợp thì hiện tại

Nếu cồn từ chia ở thì lúc này thì họ giữ nguyên thì của cồn từ chính, đại từ hướng dẫn và chỉ định và trạng từ bỏ chỉ thời gian, nơi chốn trong câu trực tiếp khi đưa sangcâu gián tiếp. Chỉ biến hóa cách phân chia theo ngôi được đưa đổi.

Ví dụ:

She says: “I like ice cream.”

She says (that) she likes ice cream.

My mother says: “ I am going lớn Hanoi next week”

My mother says she is going to Ha Noi next week.

They say: “ We are going lớn the cinema.”

-> They say they are going lớn the cinema.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng that hoặc ko để phân phối câu nói thôi.

2. Trường hợp hễ từ tường thuật sinh sống thì vượt khứ

Nếucau tuong thuatở thì vượt khứ thì lùi rượu cồn từ chính của câu khi gửi sang loại gián tiếp một bậc theo phép tắc như sau - trong số ấy có một vài thì cùng từ không đổi:

Thì

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp
Hiện trên đơn

I lượt thích ice cream

He said he liked ice cream
Hiện tại tiếp diễn

I am living in London

He said he was living in London.
Quá khứ đơnI bought a car

He said he had bought a car

He said he bought a car.

Quá khứ tiếp diễn

I was walking along the street

He said he had been walking along the street.
Hiện tại hoàn thành

I haven"t seen Julie

He said he hadn"t seen Julie.
Quá khứ trả thành

I had taken English lessons before

He said he had taken English lessons before.

Chuyển đổi thì cùng với trợ hễ từ, động từ khuyết thiếu

Chuyển đổi

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp
Will - Would

I"ll see you later

She said (that) she would see me later
Would – Không gắng đổi

I would help, but..”

She said (that) she would help but...
Can - Could

I can speak perfect English

She said (that) she could speak perfect English.
Could- Không nuốm đổiI could swim when I was four

She said (that) she could swim when she was four.

shall

Shall - Colud

I shall come later

She said (that) she would come later.
Should - không cầm cố đổi

You should quit smoking.

She said I should quit smoking.
Might - Không cầm đổiI might be late

He said he might be late

Must - ko đổi

Must - Had to

I must study at the weekend

She said (that) she must study at the weekend

She said she had lớn study at the weekend

Biến thay đổi đại từ và những từ hạn định theo bảng sau:

Vị trí

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp
Chủ ngữ

I

he/ she

You

I/ We/ They

We

We/ They
Tân ngữ

Me

him/ her

You

me/ us/ them

Us

us/ them
Đại trường đoản cú sở hữu

My

his/ her

Your

my/ our/ their

Our

our/ their
Đại từ bỏ sở hữu

Mine

his/ hers

Yours

mine/ ours/ theirs

Ours

ours/ theirs
Đại trường đoản cú chỉ định

This

the/ that

These

the/ those

Sự biến hóa thời gian trong câu gián tiếp

Sự biến hóa thời gian sẽ tiến hành theo thời gian mà khi chúng ta chuyển lời lại, thuật lại.

Ví dụ:

It"s Monday. Julie says "I"m leaving today".

-> If I tell someone on Monday, I say "Julie said she was leaving today".

-> If I tell someone on Tuesday, I say "Julie said she was leaving yesterday".

-> If I tell someone on Wednesday, I say "Julie said she was leaving on Monday".

-> If I tell someone a month later, I say "Julie said she was leaving that day".

Vào lắp thêm 2, Julie nói là: “I’m leaving today”.

Nếu bạn kể lại mang đến ai kia vào trang bị 2, các bạn sẽ nói là: “ Julie said she was leaving today.”

Nếu các bạn kể mang lại ai kia vào vật dụng 3, các bạn sẽ nói là: “ Julie said she was leaving yesterday.”

Nếu chúng ta kể đến ai kia vào lắp thêm 4, bạn sẽ nói là: “ Julie said she was leaving on Monday.”

Nếu bạn kể mang lại ai đó vào 1 tháng sau, bạn sẽ nói là: “ Julie said that she was leaving that day.”

Bảng biến đổi thời gian vào câu trực tiếp cùng gián tiếp

nowthen / at that time
today

yesterday / that day / Tuesday

/ the 27th of June

yesterday

the day before yesterday / the day before /

Wednesday / the 5th of December

last nightthe night before, Thursday night
last weekthe week before / the previous week
tomorrow

today / the next day /

the following day / Friday

3. Tổng kết những dạng câu tường thuật

Câu tường thuật ngơi nghỉ dạng câu kể

S + say(s)/said + (that) + S + V

Công thức câu tường thuật:

- says/say khổng lồ + O->tells/tell + O

- said to + O->told+O

Eg: He said to me ”I haven’t finished my work” ->He told me he hadn’t finished his work.

Một số trường hợp ngoại lệ, nếu lời nói thể hiện sự thật chung phổ biến thì các bạn vẫn có thể không cần chuyển đổi thì của rượu cồn từ con gián tiếp:

Ví dụ: She said: “ The sky is blue.”

->She said (that) the sky is/was blue.

Trường hòa hợp không đề nghị giảm thì khác:

- trong câu gồm năm xác định.

- các câu có kết cấu sau: if only, as if, as though, wish, would rather, it’s high time, IF loại2, 3 .

Trường hợp câu hỏi với câu nghi vấn

Nếu là câu nghi vấn, bạn cũng chuyển thắc mắc thành câu xác định thay vị trí chủ ngữ và cồn từ. Nhưng mà động từ chủ yếu thì đưa lùi về thì vượt khứ.

S + asked (+O)/wanted to know/wondered + Wh-words + S + V.

* says/say to + O->asks/ask + O

* said to lớn + O->asked + O.

Ex: ”What are you talking about?”said the teacher. ->The teacher asked us what we were talking about.

Where vày you live?

-> She asked me where I lived.

Where is Julie?

-> She asked me where Julie was.

Where is the Post Office, please?

-> She asked me where the Post Office was.

What are you doing?

-> She asked me what I was doing.

Who was that fantastic man?

-> She asked me who that fantastic man had been.

Trường vừa lòng với câu hỏi yes/no. Bây giờ trongcâu tường thuật tiếng Anh, bạn thay thế sửa chữa If mang lại câu hỏi:

Công thức:

S+asked/wanted to lớn know/wondered+if/wether+S+V

Do you love me?

-> He asked me if I loved him.

Have you ever been to Mexico?

-> She asked me if I had ever been to Mexico.

Are you living here?

-> She asked me if I was living here.

Một số trường phù hợp khác:

Yêu cầu làm điều gì đó, lịch lãm - gửi sang câu loại gián tiếp

Ví dụ: Close the window, please

Or: Could you close the window please?

Or: Would you mind closing the window please?

Trường vừa lòng này, các bạn dùng cấu trúc: ask me + to + infinitive":

She asked me to close the window.

Ví dụ khác:

Please help me.

-> She asked me to help her.

Please don"t smoke.

-> She asked me not lớn smoke.

Could you bring my book tonight?

-> She asked me khổng lồ bring her book that night.

Could you pass the milk, please?

-> She asked me khổng lồ pass the milk.

Would you mind coming early tomorrow?

-> She asked me khổng lồ come early the next day.

Nếu là câu tủ định, chúng ta thêm Not:

Please don"t be late.

-> She asked us not lớn be late.

Đối cùng với trường hợp câu tường thuật mệnh lệnh

Bạn chuyển sang câu gián tiếp cùng với tell – told

Khẳng định:S + told + O + to-infinitive.

Ex: ”Please wait for me here, Mary.” Tom said ->Tom told Mary khổng lồ wait for him there.

*Phủ định::S + told + O + not to-infinitive.

Ex: ”Don’t talk in class”,the teacher said lớn us. –>The teacher told us not khổng lồ talk in class.

Go lớn bed!

-> He told the child to go khổng lồ bed.

Don"t worry!

-> He told her not lớn worry.

Be on time!

-> He told me khổng lồ be on time.

Don"t smoke!

-> He told us not to smoke.

MỘT SỐ DẠNG CÂU TƯỜNG THUẬT ĐẶC BIỆT

SHALL/ WOULDdiễn tả đề nghị, lời mời:

Tom asked: "Shall I bring you somefood?"

-> Tom offered lớn bring me some food.

Tom asked: "Shall we meet at thecinema?"

-> Tom suggested meeting at the cinema.

WILL/ WOULD/ CAN/ COULD diễn đạt sự yêu thương cầu:

Tom asked: "Will you help me, please?"

-> Tom asked me khổng lồ help him.

Jane asked Tom: "Can you mở cửa the door for me, Tom?"

-> Jane asked Tom to xuất hiện the door for her.

Các chúng ta cùng xem lại kiến thức, bài tập của những dạng câu quan lại trọng:

Bài tập câu tường thuật

Exercise 1: Chuyển những câu sau về dạng câu è cổ thuật

1. “If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

.......................................................................................................................................................

2. “What would you bởi vì if you had three days off ?” I asked him.

.......................................................................................................................................................

3. “I would have come khổng lồ see you if I had known your address, Jim” she said.

.......................................................................................................................................................

4. “I’m sure she will help you if you ask her.” , he told me.

.......................................................................................................................................................

5. “If Today were Sunday, we wouldn’t go khổng lồ school.” They said khổng lồ me.

.......................................................................................................................................................

6. She said to me, “If I were you, I wouldn’t tell her about this.”

.......................................................................................................................................................

7. “There would not be enough seats if a lot of guests came.”, they said.

.......................................................................................................................................................

8. “You will be surprised if you meet him.” , Peter said to lớn Linda.

.......................................................................................................................................................

9.The boy said : “I won’t be strong if I don’t swim everyday.”

.......................................................................................................................................................

10. “What would you do if you saw a snake ?” nam giới asked Nga.

.......................................................................................................................................................

11. “We’ll have lunch outside in the garden if it’s not cold.” ,Mr John said.

.......................................................................................................................................................

12. “Tom would win more races if he trained hard.” , The man said.

.......................................................................................................................................................

13. “If you feel like a chat, phone me tonight.” David said to me.

.......................................................................................................................................................

14. “If you isn’t eating so much junk food, you would be a lot fitter.” Mother said.

.......................................................................................................................................................

15. “I will be surprised if Mary doesn’t pass the exam.” , our teacher said.

.......................................................................................................................................................

16. “If I knew her hobbies, I could let you know.” He said to lớn me.

.......................................................................................................................................................

17. “If I won the lottery, I would buy a new car.” , the man said.

.......................................................................................................................................................

18. “If you had listened lớn my advice, you wouldn’t have made such a big mistakes.”

Julia said to Li
Li.

.......................................................................................................................................................

Exercise 2: Chọn câu trả lời đúng nhất.

1. Jack asked me _____.

A. Where bởi vì you come from? B. Where I came from

C. Where I came from D. Where did I come from?

2. She asked me _____ I liked pop music.

A.when B.what C.if D.x

3. The doctor ____ him to lớn take more exercise.

Xem thêm: H3Po4 Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu? Just A Moment

A.told B.tell C. Have told D. Are telling

4. I wanted to lớn know_____ return home.

A. When would she B. When will she C. When she will D. When she would

5. Claire told me that her father____ a race horse.

A. Owns B. Owned C. Owning D. A và B

6. What did that man say ______?

A. At you B. For you C. Lớn you D. You

7. I rang my friend in nước australia yesterday, và she said it _______ raining there.

A. Is B. Were C. Has been D. Was

8. The builders have ______ that everything will be ready on time.

A. Promised B. Promise C. Promises D. Promising

9. The doctor _______ him khổng lồ take more exercise.

A. Told B. Tell C. Have told D. Are telling

10. The last time I saw Linda, she looked very relaxed. She explained she’d been on holiday the ______ week.

A. Ago B. Following C. Next D. Previous

11. Yesterday, Laura ______ him to lớn put some shelves up.

A. Asked B. Is asking C. Ask D. Was asked

12. Tom has ______ this story wasn’t completely true.

A. Admitting that B. Was admitted that C. Admitted that D. Admit that

13. When I rang Tessa some time last week, she said she was busy ______ day.

A. That B. The C. Then D. This

14. I wonder _____ the tickets are on sale yet.

A. What B. When C. Where D. Whether

15. Mathew _____ Emma that her train was about to lớn leave.

A. Has reminded B. Has reminded that C. Reminded D. Reminded that

16. Hello, Jim. I didn’t expect lớn see you today. Sophie said you _____ ill.

A. Are B. Were C. Was D. Should be

17. Ann ______ & left.

A. Said goodbye to lớn me B. Says goodbye to me C. Tell me goodbye D. Told me goodbye

18. I told you ______ switch off the computer, didn’t I ?

A. Don’t B. Not C. Not to lớn D. Lớn not

19. Bill was slow, so I ________ hurry up.

A. Tell him B. Told him for C. Told khổng lồ D. Told him to

20. Sarah was driving to fast, so I ______ to lớn slow down.

A. Asked her B. Asked C. Ask D.have asked her

21. Someone ______ me there’s been an accident on the motorway.

A. Asked B. Said C. Spoke D. Told

22. Sue was very pessimistic about the situation. I advised her _____.

A. No worry B. Not worry C. No to worry D. Not to worry

23. I couldn’t move the piano alone, so I asked Tom_______.

A. Giving a hand B. Gave a hand C. Khổng lồ give a hand D. Give a hand

24.Tom said that new york _______ more lively than London.

A. Is B. Be C. Was D. Were

25. When he was at Oliver’s flat yesterday, Martin asked if he ______ use the phone.

A. Can B. Could C. May D. Must

26. George couldn’t help me. He ______ me to ask Kate.

A. Tell B. Said C. Told D. Say

27. Judy ______ going for a walk, but no one else wanted to.

A.admitted B. Offered C. Promised D. Suggested

28. I said that I had met her ______ .

A. Yesterday B. The previous day C. The day D. The before day.

29. The man asked the boys ______ .

A. Why did they fight B. Why they were fighting

C. Why they fight D.why were they fighting

30. “______the door”, he said.

A. Please open B. Xuất hiện pleased C. Please to xuất hiện D. Please, opening

31. I wanted to know ______ return home.

A. When would she B. When will she C. When she will D. When she would

32. The woman wonders _______ doing well at school.

A. Whether her children are B. If her children were

B. Whether her children were D. Her children are if

33. Peter said he was leaving for Paris ______.

A. Next week B. The week previous C. Following week D. The following week

34. “I don’t usually drink milk when ______ ” Mrs. Pike said.

A. She was hungry B. I was hungry C. I am hungry D. I will be

35. They said that their house had been broken into ______.

A. The two days before B. Two days ago C. Two days before D. Since two days

ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1. She said if the weather was fine, she would go on a picnic with her friends.

2. I asked him what he would vì if he had (had) three days off.

3. She told Jim that she would have come if she had known his address.

4. He told me that he was sure she would help if I asked her.

5. They told me if that day were Sunday,they wouldn"t go to lớn school

6. She told me that if she were me, she wouldn"t tell her about that

7.They said that there wouldn’t be enough seats if a lot of guests came.

8. Peter told Linda that she would be surprised if she met him.

9. The boy said that he would not be strong if he did not swim everyday.

10. Phái mạnh asked Nga what she would vì chưng if she saw a snake.

11. Mr John said that they would have lunch outside in the garden if it was not cold.

12.The man said Tom would win more races if he trained hard.

13. David told me to phone him that night if I felt lượt thích a chat.

14. My mother told me that I would be a lot fitter if I was not eating so much junk food.

15. Our teacher said that she would be surprised of Mary did not pass the exam.

16. He told me that if he knew her hobbies, he could let me know.

17.The man said that he would buy a new oto if he won the lottery.

18. Julia told Lil
Li that she would not have made such a big mistake if she had listened to lớn Julia’s advice.

Câu tường thuật là 1 trong những điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh, xuất hiện thêm nhiều trong các bài thi với kiểm tra. Vậy làm thế nào để nỗ lực rõ những dạng thắc mắc và bài xích tập hay mở ra về Câu tường thuật trong giờ đồng hồ Anh?

Hôm ni xemlienminh360.net sẽ cung cấp đến các bạn các dạng thắc mắc và bài tập cơ bản, cải thiện về câu tường thuật hay lộ diện trong bài bác thi để chúng ta luyện tập thêm.Bạn vẫn xem: bài xích tập câu trần thuật lớp 9 có đáp án

Nội dung chính:2. Những dạng câu hỏi và bài tập về câu trần thuật trong giờ Anh3. Bài xích tập về câu tường thuật, gồm kèm đáp án

1. Câu tường thuật giờ đồng hồ anh là gì?

Chúng ta thuộc ôn lại một trong những kiến thức cơ phiên bản về câu tường thuật trước khi bước vào các dạng thắc mắc cũng như bài bác tập nhé!


*

*

*

*

*

Bài tập vận dụng

Viết lại đúng các câu sau bằng cách sử dụng cấu tạo câu tường thuật

1. “Please tải về the information from this file,” the director said to lớn us.

The director told us ………………………………………………………

2. “Where is the cake which I just made?” Her mother asked her.

Her mother asked her where ……………………………………

3. “Which way are you planning to lớn go khổng lồ the beach?” Mary asked us

Mary asked us which …………………………………………….

4. “Please bring that outfit over here if it has any damage.” the clerk said khổng lồ Lisa.

The clerk told Lisa………………………………………………………

5. “Don’t come lớn my house without prior notice.” May’s colleague said lớn her.

May’s colleague told her ……………………………………………………

6. “Can you vì this project best?” My manager told me

My manager told me ………………………………..

7. Jimin’s girlfriend said, “My boyfriend is a very polite & courteous person so I love him very much.”

Jimin’s girlfriend said that ……………………………………..

8. “Is there any restroom nearby?” the customer asked me.

The customer asked me ………………………………..

9. Jenny said to him: “Please lend me your car to carry this cargo lớn the train station because my dad needs it right now.”

Jenny asked him …………………………..

11. “Don’t stay up late, Jisoo,” Jisoo’s mother said to lớn her.

Jisoo’s mother told her ……………………………..

12. “Tim, did you see the water bottle which I just bought?” Tim’s roommate asked.

Tim’s roommate asked him ………………………………………………

13. “Don’t do anything worse, Jane.” Jane’s brother said to lớn her.

Jane’s brother told her …………………………………….

14. She said: “I’ll take you lớn school tomorrow, Jack.”

She told Jack…………………………………….

15. “If you accept to take this survey, we will give you a discount coupon.” The seller said lớn us.

The seller told us …………………………………………………………..

16. “What do you plan to buy for your girlfriend’s birthday?” Tom asked me

Tom asked me ……………………………………………………………

17. “I will get back to you as soon as possible,” the clerk said to lớn him.

The clerk told him …………………………………………….

18. “Can I borrow your phone, Mina?” Mina’s colleague asked her

Mina’s colleague asked her ……………………………………

19. “I want lots of people to come to lớn my birthday party.” My brother said to lớn me

My brother told me ………………………………………………………….

20. “Don’t drink that glass of water because it’s brandy.” Lisa’s boyfriend said lớn her.

Lisa’s boyfriend told her ………………………………………………….

21. “How long are you planning to study in Australia?” my roommate asked

My roommate asked me …………………………………………………

22. “Are you planning to lớn go to lớn school by train?” Britain’s mother asked him

Britain’s mother wanted to know………………………………………………

23. “Don’t turn on the indoor heater when nobody is there.” March’s mother said

March’s mother told him …………………………………………………….

24. “Will you come to lớn the concert to lớn see my show?” my neighbor asked me

My neighbor invited me …………………………………………………

25. “Don’t drive when you’re on the phone.” Mary’s father said to her.

Mary’s father told her …………………………………………….

26. “Did the doctor come khổng lồ see you yesterday?” My mother asked

My mother asked me…………………………………………..

27. “Don’t step on the grass.” the neighbor said lớn me

The neighbor told me ……………………………

28. “What vì you want khổng lồ cook for breakfast, mommy?” Kate asked

Kate asked her mother …………………………….

29. “Can I use your computer, Peter?” Peter ‘s sister asked him

Peter’s sister asked him …………………………………..

30. “Why didn’t I have my name on the record?” The customer asked

The customer wondered…………………………………………..

John advised Anna ………………………………………………………..

Đáp án

1. The director told us to tải về the information from that file.

2. Her mother asked her where the cake was which she just had made.

3. Mary asked us which way we were planning khổng lồ go khổng lồ the beach.

4. The clerk told Lisa lớn bring that outfit over there if it had any damage.

5. May’s colleague told her not to lớn come to lớn her house without prior notice.

6. My manager told me if I could bởi vì that project best.

7. Jimin’s girlfriend said that he was a very polite & courteous person so she loved him very much.

8. The customer asked me if there any restroom nearby was.

9. Jenny asked him lớn lend her his car to carry that cargo to the train station because her dad needed it right then.

10. Jisoo’s mother told her not to lớn stay up late.

11. Tim’s roommate asked him if he had seen the water bottle which she had just bought.

12. Jane’s brother told her not to vị anything worse.

13. She told Jack that she would take him lớn school the next day.

14. The seller told us they would give us a discount coupon if we accepted lớn take that survey.

15. Tom asked me what I planned lớn buy for my girlfriend’s birthday.

16. The clerk told him that she would get back to him as soon as possible.

17. Mina’s colleague asked her if she could borrow her phone.

18. My brother told me that he wanted lots of people lớn come khổng lồ his birthday party.

19. Lisa’s boyfriend told her not to drink that glass of water because it was brandy.

20. My roommate asked me how long I was planning to lớn study in Australia.

21. Britain’s mother wanted to lớn know if he was planning khổng lồ go to lớn school by train.

22. March’s mother told him not to lớn turn on the indoor heater when nobody was there.

23. My neighbor invited me lớn come lớn the concert to see her show.

24. Mary’s father told her not lớn drive when she was on the phone.

25. My mother asked me if the doctor had come to see me the day before.

26. The neighbor told me not to lớn step on the grass.

27. Kate asked her mother what she wanted khổng lồ cook for breakfast.

28. Peter’s sister asked him if she could use his computer.

29. The customer wondered why he hadn’t had his name on the record.

30. John advised Anna to bởi well everything that her quái nhân had requested.

Trên đây là toàn thể kiến thức về các dạng câu hỏi và bài xích tập về Câu tường thuật chi tiết nhất nhưng xemlienminh360.net đã tổng hợp. Câu tường thuật là vấn đề ngữ pháp rất đặc biệt trong giờ Anh, do vậy mà các bạn nên luyện tập thường xuyên. Chúc các bạn học tốt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x