... invention expert (n): Chuyên Viên 27 When was Alexander G Bell born? a In 184 7 b In 187 0 c.In 187 0s d.no information 28 He went khổng lồ live _ a in Scotl& b in America c in Boston d b & c are ... Bell was born in 184 7 in Edinburgh, Scotl& His father was an expert in phonetics, the study of the sounds of languages As a boy, Bell became interested in sounds and speech In 187 0 the Bells decided ... because he doesn’t have an umbrella A B C D 17 Tom said you could reach hyên in 645 082 after dinner A B C D 18 Why are you going to lớn spover two weeks in Thành Phố New York last month? A B C D 19 She took...

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 8 theo từng unit


*

... education C children’s health D how to lớn build a svào society ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP (2 012- 2013) MÔN TIẾNG ANH 12 (CHUẨN) THỜI GIAN: 60 PHÚT Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate ... make INTERNAL CIRCULATION Graduation exam reviews Grade 12 English Tonhu3h70 11 You shouldn’t stare ………….people.It’s rude A on B with C for D at 12 She paid me a very charming compliment _my paintings ... Grade 12 English Tonhu3h70 A literature B music C chemistry D geography 11 Secondary education in Hong Kong is largely based on the British education _ A cấp độ B work C base D system 12 He...
*

... she asks me, (27) _ last night I was tired ( 28) _ work so I went with her to lớn a dance We had a great time! Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp theo 21 a similar b the same c alike d different ... Jyên ổn does? a He’s a tennis player b He’s a khách sạn clerk c He’s a travel agent d He’s a swimmer Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp theo TEST I Choose the word that has the underlined part pronounced ... but c however d a & b are correct 26 a in b at c on d when Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp theo 27 a morning b evening c night d a và b 28 a in b at c on d since V Read the following passage and...
*

... COMPREHENSION .82 UNIT 10 : RECYCLING 84 TEST 84 TEST 85 TEST 87 TEST 89 * LISTENING COMPREHENSION .91 UNIT 11: TRAVELING AROUND ... THE WORLD 1 18 TEST 1 18 TEST 122 TEST 124 * LISTENING COMPREHENSION 126 Unit 15: COMPUTERS 1 28 TEST 1 28 TEST ... invention expert (n): chuyên gia 27 When was Alexander G Bell born? a In 184 7 b In 187 0 c.In 187 0s d.no information 28 He went to live _ a in Scotland b in America c in Boston d b và c are...
*

... TEST OF UNIT 12 ………………………………………… 117 11 PRACTICE TEST OF UNIT 13 ………………………………………… 120 12 PRACTICE TEST OF UNIT 14 ………………………………………… 124 13 PRACTICE TEST OF UNIT 15 ………………………………………… 127 14 PRACTICE ... 11 She lunch by the time we arrived A had finished B finished C have sầu finished D finishing 12 This record-shop be a book-siêu thị a few years ago A used khổng lồ B use C used D used 13 I couldn"t ... missed the last train! B: Never mind, I _ A will walk B will be walking C walk D will have sầu walked 12 Whenever she came khổng lồ see me, she _ something khổng lồ my children A would give sầu B had given C will...
*

... spaces It’s also a very clean city Most of the people (27) _in high rise flats in different parts of the island The business district is very modern with lots of high new office buildings Singapore ... he arrived there on time In the morning, he visited the National Gallery, Big Ben & the Hyde Park In the afternoon, he bought a dictionary và a small disc with the words “Oxford University” ... THE FIRST SEMESTER EXAMINATION-002 Read the text & then choose the correct answers by circling A, B, C or D Singapore is an island city of about three million people It’s beautiful (26) _with...
... can the media be classified? A five B four C three D two 38 Television and radio are A print truyền thông media B broadcast truyền thông C visual truyền thông media D audio media 39 In the United States, five-minute news ... generally divided inkhổng lồ radio and television Radio news is the one that you listen khổng lồ In the United States, many radio stations broadcast five sầu minutes of news every hour Television news is the one ... country and in the world The news truyền thông media can be classified inkhổng lồ two general categories: the categories of print truyền thông media & electronic media Print truyền thông media use the written material khổng lồ communicate news...

Xem thêm: Một Vật Treo Vào Lò Xo Làm Nó Dãn Ra 4Cm, Một Vật Treo Vào Lò Xo Làm Nó Giãn Ra 4Cm


... _ 36 Hanoi will be partially cloudy It is the capital of Vietnam giới  Hanoi, which is the capital of Vietphái nam, will be partially cloudy _ 37 They have sầu just produced a new kind of plants ... họp III WRITING: Use the given word lớn make sentences 31 they/enjoy/watch action films  They enjoy watching action films. 32 Chistmas Day/people/receive/greeting ... started playing tennis in 2003  They have sầu played tennis since 2003. 40 If she had time, she would visit her friover  She won’t visit her frikết thúc because she has no time. ...
... time For me, the Internet is a wonderful invention of modern life It (30) our world a small village 26 A On B At C In D For 27 A communication B communicating C communicate D communicates ... / my friover / I / go / picnic  Yesterday was a beautiful day, so my friend and I went on a picnic. _ 33 Hoa / wish / she / can visit / parents  Hoa wishes that she could visit her parents ... convenient way for me lớn get information I can also (27) with my friends & relatives by (28) of e-mail or chatting However, I don’t use the Internet very often because I don’t have ( 29) ...
... dưỡng, gồm khả làm phản ứng lừ đừ Câu 24 Nấm men trực thuộc giới A khởi sinch B nguyên ổn sinch C nấm D thực đồ gia dụng Câu 25 Địa y sinh vật trực thuộc giới A khởi sinc B nnóng C ngulặng sinc D thực đồ dùng Câu 26 Thực trang bị tất cả mối cung cấp ... hệ sinch thái Câu 19 Thế giới sinh đồ vật phân nhiều loại thành team theo trình tự lớn dần là: A giới ­ ngành ­ lớp ­ ­ bọn họ ­ đưa ra ­ loài B loài ­ ­ họ ­ đưa ra ­ lớp ­ ngành ­ giới C loài ­ chi­ họ ­ ­ lớp ... hệ không giống Câu 17 Tập đúng theo sinh đồ gia dụng sống rừng Quốc gia Cúc Phương A quần thể sinc thứ B thành viên sinc đồ dùng C thành viên quần thể D quần xã sinc đồ dùng Câu 18 Những rùa hồ nước Hoàn Kiếm là: A quần thể sinch trang bị...
... 3x – y + = 2) Do (β) // (α) buộc phải (β) tất cả phương trình 2x + 2y – z + D = (D ≠ 17) Mặt cầu (S) tất cả tâm I(1; –2; 3), bán kính R = Đường tròn chu vi 6π cần bán kính r = Khoảng giải pháp từ bỏ I tới (β) ... (m tđê mê số) (1) 1) Khảo gần kề trở nên thi n vẽ đồ thị hàm số (1) m = 2) Tìm giá trị m chứa đồ thị hàm số (1) bao gồm điểm cực đại, điểm rất tè, đôi khi hồnh độ điểm cực tiểu nhỏ dại Câu II (2 điểm) 1) Giải ... + m + Chứng minh với m, 2( x + m) hàm số ln gồm rất trị khoảng cách hai điểm rất trị khơng dựa vào m Hướng dẫn  y CĐ, CT Câu I: 2) (Cm) Ox tất cả điểm tầm thường rành mạch ⇔  y = y = ⇔ m = ±1 CT...
... When she finished (6 ) work, she asked them to lớn wait và brought their medical records (7 ) doctor john After that, doctor John called (8 ) in, one (9 ) one, & asked them (1 0) their health ... heavier than Lan (Which) There is a lot of dust here so I must wear a mask (Why) No, Miss Thanh hao didnt work there last year ( Did) The worker works in the paper warehouse (Where) Mr Hoang ... have sầu C Yes, I D Yes, I did Bài 7: Điền từ thích hợp vào chỗ trống đoạn văn uống sau Yesterday, Jane & her classmates (1 ) a medical check up at the school clinic First, they (2 ) in their medical records...
... 18b Write the correct comparative sầu for these sentences The Mississippi"s longer than_ the Thames,...

Thiết kế lại bài tập tiếng anh lớp 8lớp 9 làm việc một số trong những đơn vị bài học tập vào sách giáo khoa sao cho cân xứng cùng với đối tượng người sử dụng học viên giảng dạy


... phải thiết kế l số tập số 1-1 học sách giáo khoa lớp 8+ 9 mang lại phù vừa lòng với học sinh nhằm mục đích đối chọi giản hoá tập sách giáo khoa giảm bớt độ khó khăn, giúp học sinc tập trung rộng, hứng trúc học tập nghe IV.BÀI HỌC ... thực từng trải tập nghe giáo viên buộc phải thiết kế l số tập số đối chọi học sách giáo khoa lớp 8+ 9 mang đến phù vừa lòng với học tập sinc nhằm mục đích đối kháng giản hoá tập sách giáo khoa giảm sút độ khó, giúp học tập sinc tập trung ... tế học kỹ nghe học tập sinc học tập trnạp năng lượng trởû suy nghó tìm kiếm giải pháp nhằm mục tiêu đẩy mạnh hiệu dạy dỗ nghe mang lại học tập sinc kân hận 8+ 9 là: Thiết kế lại tập nghe số đối chọi học sách giáo khoa Tiếng Anh 8, 9 để vừa lòng với đối...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm mới Luận Văn uống Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu new đăng cầm tắt văn uống phiên bản trong thâm tâm chị em pk cùng với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã từng em thuộc phụ huynh đi thăm chiêu tập người thân trong gia đình vào dịp nghỉ lễ đầu năm Điểm sáng tầm thường và phương châm của ngành ruột khoang tngày tiết minc về con trâu lập dàn ý bài vnạp năng lượng từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập thứ lý 8 cthị trấn cũ vào lấp chúa trịnh giải bài bác tập đồ vật lý 9 soạn vnạp năng lượng tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài cô bé phân phối diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve sầu nhỏ trau xanh bài xích ca nthêm đi trên bãi mèo sự trở nên tân tiến của trường đoản cú vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại việt nam lớp 11 bài tập Xác Suất thống kê bao gồm giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem dở hơi van lop 8
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *