Câu điều kiện (Conditional sentences) là ngữ pháp Tiếng Anh học sinh, sinch viên được học tập tương đối nhiều. Liệu nạm chắc kiến thức và kỹ năng lý thuyết sẽ đầy đủ đến hành trang của người sử dụng chưa? Chắc chắn là không đâu, bạn phải luyện tập thêm các dạng bài tập câu điều kiện nhiều loại 1 2 3. Dưới đây là những dạng bài xích tập và lời giải tương quan.

Bạn đang xem: Bài tập câu điều kiện loại 1 và 2 có đáp án

*

Làm bài bác tập câu ĐK loại 1 2 3

CẤU TRÚC CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN

Trước Lúc bắt đầu một trong những bài tập câu ĐK một số loại 1 2 3 giúp học sinh thực hành thực tế, hãy thuộc nhắc lại vài nét cơ phiên bản về cấu tạo của câu ĐK.

Câu ĐK loại 1:

If + S + VHTĐ, S + will/can (not) + Vinf…

Câu điều kiện nhiều loại 2:

If + S + VQKĐ, S + would/could (not) + Vinf…

Câu điều kiện một số loại 3:

If + S + had + Ved/PII, S + would/could + have sầu + Ved/PII…

Exercise 1: Chia những hễ tự sau

1.If today _______ (tobe/not) cold, we would go swimming.

2. If I throw an object away, it _______ (drop).

3. If Hoang ______ (tobe) khổng lồ study harder, he would get good marks.

4. If Kyên _______ (tobe/not) lazy, she wouldn’t have failed her exam.

5. If they _______ (go/not) lớn her birthday buổi tiệc nhỏ tomorrow, they would be very angry.

6. If Lin (know) ________ his father’s telephone number, I would give it lớn you.

7. If I learnt English harder, I ________ (pass) the kiểm tra yesterday.

8. If Nam _______ (see) her, he would have said ‘hello’.

9. If my sister ______ (miss) the bus, she would have been late for her interview.

10. If it don’t rain, I và my best friends ___________ (go) out.

Exercise 2: các bài luyện tập viết lại câu làm sao để cho nghĩa ko đổi, kinh nghiệm dùng mệnh đề If

1.It rains all day so Jlặng don’t join in the game.

➔ If ________________________________.

2. Leave sầu me alone or she’ll stay at home.

➔ If ________________________________.

3. My mother couln’t go to lớn the concept because she was so busy.

➔ If ________________________________.

4. I didn’t buy this house because I didn’t have sầu enough money.

➔ If ________________________________.

5. Ken ate many ice creams so he felt sichồng.

➔ If ________________________________.

6. In the snowy weather, they don’t go to lớn school.

Xem thêm: Tên Biệt Dược Là Gì - Thuốc Gốc & Biệt Dược

➔ If ________________________________.

7. His sister doesn’t speak English. she won’t get the job.

➔ If ________________________________.

Exercise 3: Tìm cùng sửa lỗi sai vào câu dưới.

1.He wouldn’t drink this wine if I was hyên ổn.

2. They’d go abroad in the winter if they don’t have a young baby.

3. If his leg was broken, it would hurt more.

4. Hoa wouldn’t have some money if she didn’t work.

5. Wind’ll have a look. If he finds it, he would give sầu it lớn her.

Exercise 4: Chọn một đáp án đúng độc nhất vô nhị dưới.

1.If Lun goes khổng lồ the picnic, she _______ a present.

A. takes B. take

C. would take D. will take

2. If he ________ that you were ill yesterday, he’d have sầu gone khổng lồ see you.

A. knew B. know

C. has known D. had known

3. If they go out next week, they _______ off the fans.

A. will turn B. turn

C. would turn D. turns

4. If she _______English, she would have sầu gone to Englvà.

A. gone B. had studied

C. studied D. studies

5. My grandparents _________ if they had more money.

A. travel B. will travel

C. would travel D. travels


ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1.weren’t (bởi vì mệnh đề sau phân tách làm việc quá khứ đọng – câu điều kiện loại 2)

2. will drop (bởi vì mệnh đề trước phân tách nghỉ ngơi thì bây giờ solo – câu ĐK loại 1)

3. were (vì chưng mệnh đề sau chia làm việc vượt khứ – câu ĐK các loại 2)

4. weren’t (vày mệnh đề sau phân chia sống thừa khđọng – câu điều kiện các loại 2)

5. didn’t go (vì chưng mệnh đề sau phân tách ở vượt khứ đọng – câu điều kiện một số loại 2)

6. knew (vì chưng mệnh đề sau phân tách sinh hoạt vượt khứ đọng – câu điều kiện các loại 2)

7. woulf pass (bởi mệnh đề trước chia làm việc thì quá khứ đơn)

8. saw (vì mệnh đề sau phân chia sinh hoạt vượt khứ đọng – câu điều kiện một số loại 2)

9. had missed (vày mệnh đề sau phân chia sinh hoạt vượt khứ xong xuôi – câu ĐK các loại 3)

10. will go (vày mệnh đề trước phân chia ngơi nghỉ thì ngày nay đối chọi – câu điều kiện nhiều loại 1)

Exercise 2:

1. If It didn’t rain all day, Jim could join in the game.

2. If she leaves me alone, she’ll stay at trang chủ.

3. If my mother hadn’t been so busy, she could have sầu gone khổng lồ the concept.

4. If I had had enough money, I could buy this house.

5. If Ken had eaten many ice creams, he wouldn’t have sầu felt sick.

6. If it weren’t snowy, they could go to lớn school.

7. If his sister spoke English, she would get the job.

Exercise 3:

1.was ➔ were (câu ĐK các loại 2)

2. don’t ➔ didn’t (câu ĐK một số loại 2)

3. was ➔ were (câu ĐK nhiều loại 2)

4. some ➔ any (câu bao phủ định ko dùng some)

5. would ➔ will (câu ĐK một số loại 1)

Exercise 4:

1.Chọn D (câu điều kiện một số loại 1)

2. Chọn D (câu ĐK các loại 3)

3. Chọn A (câu điều kiện loại 1)

4. Chọn B (câu ĐK một số loại 3)

5. Chọn C (câu điều kiện nhiều loại 2)

Nhớ ghi nhớ lý thuyết và xong bài xích tập câu điều kiện nhiều loại 1 2 3 trên. Loigiaitốt.net xin chúc chúng ta học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *